Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane předsedo. Kolem mne probíhá několik paralelních jednání, takže jsem nezaregistroval přesně váš návrh. Omlouvám se nejen vám, také vám všem, kolegyně a kolegové, a prosím, abyste mohl ještě jeho závěr zopakovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, v tomto okamžiku doporučuji otevřít rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Z porady dvou předsedů poslaneckých klubů soudím, že přinejmenším jeden z nich s největší pravděpodobností vystoupí a podá návrh na přerušení jednání na to, aby se mohl sejít jeho poslanecký klub k poradě. Nevím, který z těchto dvou předsedů poslaneckých klubů to bude. Vidím jednoho z nich, pana poslance Grosse, a uděluji mu slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené kolegyně, vážení kolegové, požádal bych v tuto chvíli o pauzu na jednání našeho poslaneckého klubu a myslím si, že by důstojnosti jednání sněmovny pomohlo, kdybychom se k tomu vrátili až zítra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je zde jeden problém. Beru to jako návrh, nicméně máme ještě jednu volbu, a to bylo prezidium Fondu národního majetku. Nevím, zda se toto vztahuje pouze na Pozemkový fond, nebo i na další volbu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Formálně žádám o přerušení tohoto bodu, neuzavření. Zahájit volbu prezidia Fondu národního majetku a poté přerušit dnešní jednání a začít pracovat zítra.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto už je procedurální návrh, o kterém bychom měli nechat hlasovat. Je to procedurální návrh, který zní:

Poslanecká sněmovna přerušuje jednání bodu "Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky" s tím, že tento bod projedná jako bod zítřejšího jednání bezprostředně po skončení třetích čtení.

 

Poslanec Jan Vidím: V této souvislosti musím upozornit, že v případě tajné volby v tomto bodu proběhne zřejmě první kolo, a nebude-li v něm zvolen žádný z navržených kandidátů, druhé kolo zřejmě již nestihneme na této schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Někteří renomovaní a služebně starší poslanci tvrdí, že to Poslanecká sněmovna stihne, když bude chtít. V tuto chvíli nechávám hlasovat o návrhu usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna přerušuje tento bod jednání schůze.

 

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 186 pro hlasovalo 129, proti 31, nehlasovalo 26. Návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy tento bod.

 

Pokud jsem tomu správně rozuměl, předseda poslaneckého klubu ČSSD neprotestoval proti tomu, že by se zahájila tajná volba nebo resp. další bod, to znamená

 

28.
Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

 

Slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předseda Poslanecké sněmovny obdržel 19. listopadu dopis premiéra s návrhem vlády na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky. Tento dopis byl předán všem poslaneckým klubům 19. listopadu tohoto roku. V současné době pracuje prezidium Fondu národního majetku České republiky v tomto složení: předseda prezidia ze zákona ministr financí, místopředseda František Brožík, členové Václav Humpál, Václav Kupka, Zdeněk Petříček a Michal Tošovský. Jejich volba proběhla dne 13. 10. 1998. K dnešnímu dni chybějí čtyři členové prezidia, neboť 28. října 1998 náhle zemřel člen prezidia Václav Humpál.

Za členy prezidia byli v zákonné lhůtě navrženi tito kandidáti: Mariana Procházková, Marie Vlasáková, Dušan Vaněk a Jan Mládek. Protože zákon 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státem na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, stanoví, že Poslanecká sněmovna volí členy prezidia tohoto fondu tajným hlasováním, omezím se proto jen na konstatování, že tajná volba je technicky připravena a může být kdykoliv zahájena. Jen mi ještě dovolte, doufám že naposledy, vím, že doufám marně, vás upozornit na to, jak se upravují hlasovací lístky.

Jména kandidátů jsou na hlasovacím lístku uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo. Poslanec volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl pro volbu stanoven, zakroužkováním pořadového čísla před jejich jmény. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne velkým písmenem X.

Upozorňuji odcházející poslankyně a poslance, že pokud se já nedostavím do volební místnosti, volba stejně nemůže být zahájena.

Nesouhlas se všemi kandidáty vyjádří poslanec přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů velkým písmenem X. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten, který je upraven jiným způsobem, než bylo řečeno. Volba může být zahájena.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo volební komise. Tímto jsme zahájili tajnou volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky. Konstatuji, že to je poslední bod dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Nicméně vidím ještě u řečniště předsedu poslaneckého klubu ODS pana Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano, ale v jiné roli. Svolávám přerušenou schůzi rozpočtového výboru na 18.45 hodin do kanceláře rozpočtového výboru, místnost B 303 v zadním traktu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další pan kolega. Pan poslanec Vymětal má slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vás upozornit, že bod byl sice zahájen, úvodní slovo jsme slyšeli, ale zatím nebyla otevřena a uzavřena rozprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Mohl bych tvrdit, že jsem tak hodlal učinit právě teď, ale nebudu předstírat něco, co jsem neměl skutečně v úmyslu. Tímto otevírám rozpravu k bodu "Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku" a táži se, kdo se do ní hodlá přihlásit. Nepřihlásil si nikdo. Rozpravu končím a zahajuji tajnou volbu jako poslední bod našeho jednání a těším se zítra na shledanou.

 

(Schůze přerušena v 18.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP