Čtvrtek 7. října 1971

1. den

čtvrtek 7. října 1971

/Začátek schůze v 9.00 hod./
Přítomno: 204 poslanci Sněmovny lidu
60 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
48 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

/Schůze zahájena v 9.05 hod./

Předseda FS prof.dr. Hanes: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vážení hostia, otváram rokovanie Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a srdečne vás všetkých na ňom vítam. Zvlášť vítam generálneho tajomníka ÚV KSČ súdruha Gustáva Husáka.

Úvodom rokovania mi dovoľte predniesť niekoľko oznámení a upozornení.

Prezident Československej socialistickej republiky podľa článku 61 ústavného zákona o československej federácii zvolal 28. septembra Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky na jesenné zasadanie dňom 1. októbra 1971.

V tejto súvislosti treba informovať snemovne o činnosti Predsedníctva Federálneho zhromaždenia medzi jarným a jesenným zasadaním. V tomto období sa konali dve schôdzky Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Predsedníctvo však neprijalo na nich žiadne opatrenie alebo uznesenie, ktoré by podľa ústavného zákona vyžadovalo schválenie snemovní.

Na prvej schôdzke dňa 6. júla 1971 predsedníctvo vyhlásilo zákony schválené v ten istý deň na spoločnej schôdzke snemovní. Schválilo tiež plán práce orgánov Federálneho zhromaždenia na druhý polrok 1971.

Na druhej schôdzke dňa 22. septembra vyhlásilo Predsedníctvo FZ voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na dni 26. a 27. novembra 1971 a zároveň určilo volebné obvody pre volby do Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Ďalej na tejto schôdzke prerokovalo

- záverečnú správu o úsporných opatreniach v oblasti riadenia

správy podľa uznesenia vlády ČSSR č. 54/1970 a

- správu k systému jednotnej celoštátnej regulácie vývoja zamestnanosti a rozmiestňovania pracovných síl pre rok 1972 a pre ďalšie roky piatej päťročnice.

Ocenilo pomoc výborov oboch snemovní pri splnení týchto významných opatrení vlády.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia prerokovalo tiež správu o plnení harmonogramu prestavby budovy Federálneho zhromaždenia a správu o opatreniach vo výtvarnej výzdobe tejto budovy.

Na tejto schôdzke schválilo Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia aj rozpočet Federálneho zhromaždenia na rok 1972.

Ďalej mi dovoľte informovať vás ešte o niektorých zmenách v zložení Snemovne národov, ku ktorým došlo od poslednej schôdzky snemovne.

Dňom 8. júla 1971 prestali byť členmi Českej národnej rady, a tým aj poslancami Snemovne národov JUDr. Olga Sobotníková a doc.Ing. Josef Toman, CSc., ktorí rezignovali na svoje poslanecké funkcie.

Dňom 8. júla 1971 prestali byť členmi Slovenskej národnej rady, a tým aj poslancami Snemovne národov JUDr. Rezsö Szabó, ktorý na funkciu poslanca rezignoval, a Ladislav Dobos, ktorý bol z funkcie poslanca Slovenskej národnej rady odvolaný.

Po týchto rezignáciách a odvolaniach má Snemovňa národov 146 poslancov, z nich je 73 v slovenskej a 73 v českej reprezentácii.

Ďalej ešte niektoré upozornenia. Upozorňujem poslancov oboch snemovní, že dnes dostali informácie o činnosti snemovní. Je to informačný materiál obsahujúci rekapituláciu najvýznamnejších dát o práci snemovní od ich vzniku až dodnes a zoznam ich rozhodnutia a uznesení.

Ďalej upozorňujem, že dnes večer hneď po skončení rokovania snemovní sa bude konať v Španielskej sále spoločná schôdzka výborov, a to zo Snemovne ľudu: Ústavnoprávneho výboru, Branného a bezpečnostného výboru, Výboru pre plán a rozpočet. Výboru pre priemysel, dopravu a obchod, Výboru pre poľnohospodárstvo a výživu a zo Snemovne národov: Ústavnoprávneho výboru, Branného a bezpečnostného výboru, Výboru pre plán a rozpočet a Výboru pre hospodársku politiku. Bude na nej prerokovaný dodatok k vládnemu návrhu zákona o ľudovej kontrole, ktorý poslanci dnes dostali. Prosím členov výborov, aby sa schôdzky bezpodmienečne zúčastnili.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prezencii na dnešnej schôdzke snemovní. Na dnešné rokovanie ospravedlnili svoju neúčasť títo poslanci Snemovne ľudu: Fiala, Filipcová, RSDr. Hajmacher, Hejlová, Jedlička, Koucký, Ing. Krejčí, Lenárt, Litvajová, Majling, Mináč, Miska, Molnárová, Monczka, Mušal, Penc, Solčányová, Jan Svoboda, Ing. Šimůnek, Štefánik, Uher, Valo, Vejražka, Vondrouš, Zavadil, spolu 25 poslancov.

Zo Snemovne národov: Černý, JUDr. Kiesewetter, prof.Ing. Löbl, DrSc., RNDr. Matějková, Novák, Pelnář, PhDr. Turek, Daubner, Ďurkovič, Fábry, Ing. Faglic, Dr.h.c. Horák, Hrib, Ing. Hruškovič, doc. Chorváth, Ing. Kompiš, Ing. Marko, PhDr. Marták, CSc., PhDr. Matuška, DrSc., prof.Ing. Rosa, DrSc., doc. MUDr. Zvara, DrSc., spolu 21 poslancov.

Konštatujem, že obidve snemovne sú podľa článku 40 ústavného zákona o československej federácii spôsobilé uznášať sa. Podľa prezenčnej listiny je z poslancov Snemovne ľudu prítomných 204 poslancov, zo Snemovne národov 60 poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 48 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Teraz pristúpime k prerokovaniu návrhu programu. Predsedníctvo Snemovne ľudu a Predsedníctvo Snemovne národov predkladajú tento návrh programu dvojdňového rokovania snemovní:

1. Správa o činnosti Predsedníctva Snemovne ľudu

Správa o činnosti Predsedníctva Snemovne národov

2. Návrh Predsedníctva Snemovne ľudu a Predsedníctva Snemovne

národov na konanie spoločnej schôdzky snemovní

3. Vládny návrh zákona o štátnom pláne rozvoja národného

hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky

1971 - 1975 /zákon o piatom päťročnom pláne/

4. Vládny návrh zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie

5. Vládny návrh o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie

6. Vládny návrh zákona o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení

7. Vládny návrh zákona o materskom príspevku

8. Vládny návrh zákona o ochrane štátneho tajomstva

9. Vládny návrh zákona o ľudovej kontrole a dodatok k tomuto vládnemu návrhu

10. Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v ich podzemí, podpísaná v Moskve, Washingtone a Londýně dňa 11. februára 1971.

Písomné podklady k jednotlivým bodom programu vám boli zaslané, prípadne odovzdané pred začiatkom rokovania.

Súčasne konštatujem, že predsedníctvám oboch snemovní nedošli žiadne interpelácie podľa § 32 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.

Vypočuli ste návrh programu rokovania snemovní. Má niekto k navrhovanému programu pripomienky alebo dotaz? /Nikdo se nehlásil./

Ďakujem, môžeme teda hlasovať o programe schôdzky snemovní.

Kto z poslancov Snemovne ľudu súhlasí s predloženým programom rokovania? /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Ďakujem a konštatujem, že všetci prítomní poslanci Snemovne ľudu súhlasia s programom rokovania.

Teraz žiadam o hlasovanie poslancov Snemovne národov. Kto z poslancov tejto snemovne súhlasí s navrhnutým programom rokovania? /Hlasuje se./

Zdržal sa niekto? /Nikdo./

Je niekto proti? /Nikdo./ Ďakujem.

Aj všetci prítomní poslanci Snemovne národov súhlasia s navrhnutým programom rokovania.

Môžeme pristúpiť k prvému bodu schváleného programu, tj.

Správa o činnosti Predsedníctva Snemovne ľudu

a

Správa o činnosti Predsedníctva Snemovne národov

Predsedníctva oboch snemovní podľa zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia podávajú správy o činnosti svojim snemovniam.

Poslancom Snemovne ľudu bola predložená písomná Správa o činnosti Predsedníctva Snemovne ľudu /snemová tlač 56/.

Táto správa je prehľadom o činnosti Predsedníctva Snemovne ľudu za obdobie od 1. mája 1970 do 28. septembra 1971.

Má niekto z poslancov Snemovne ľudu dotaz alebo pripomienku, alebo chce niečo povedať k predloženej správe o činnosti Predsedníctva Snemovne ľudu? /Nikdo./

Žiada si niekto z poslancov Snemovne ľudu slovo? /Nikdo./

Navrhujem preto schváliť toto uznesenie:

"Snemovňa ľudu berie so súhlasom na vedomie Správu o činnosti

Predsedníctva Snemovne ľudu za obdobie od 1. mája 1970 do 28.

septembra 1971."

Kto z poslancov Snemovne ľudu súhlasí s návrhom uznesenia k Správe o činnosti Predsedníctva Snemovne ľudu? /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./ Ďakujem.

Snemovňa ľudu schválila Správu o činnosti Predsedníctva Snemovne ľudu.

Poslancom Snemovne národov bola doručená Správa o činnosti Predsedníctva Snemovne národov /snemová tlač 53/.

Táto správa je prehľadom o činnosti Predsedníctva Snemovne národov za obdobie od 24. marca do 28. septembra tohto roku.

Má niekto z poslancov Snemovne národov dotaz alebo pripomienku, alebo si želá slovo k predloženej Správe o činnosti Predsedníctva Snemovne národov? /Nikdo./

Navrhujem preto schváliť toto uznesenie:

"Snemovňa národov berie so súhlasom na vedomie Správu o činnosti

Predsedníctva Snemovne národov za obdobie od 24. marca 1971 do

28. septembra 1971."

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./ Ďakujem.

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Konštatujem, že Snemovňa národov schválila Správu o činnosti Predsedníctva Snemovne národov.

Ďalším bodom schváleného programu je

Návrh Predsedníctva Snemovne ľudu a Predsedníctva Snemovne národov na konanie spoločnej schôdzky Snemovne ľudu a Snemovne národov

Obe predsedníctva snemovní súhlasne navrhli, aby ďalší zhodný program bol prerokovaný na spoločnej schôdzke Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Má niekto k tomuto návrhu dotaz alebo pripomienku? /Nikdo./

Pristúpime k hlasovaniu. Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu.

Kto z poslancov Snemovne ľudu súhlasí s návrhom Predsedníctva Snemovne ľudu na konanie spoločnej schôdzky snemovní Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./ Ďakujem.

S návrhom vyslovili súhlas všetci prítomní poslanci Snemovne ľudu.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z poslancov Snemovne národov je za návrh jej predsedníctva na konanie spoločnej schôdzky snemovní Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku. /Děje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./ Ďakujem.

S návrhom vyslovili súhlas všetci prítomní poslanci Snemovne národov.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP