Pátek 6. prosince 1935

Československé ženy reklamují dále předložení stěžejního díla právnického. V té věci se obracíme zejména na ministerstvo spravedlnosti. Jde nám o nový občanský zákoník. Deset let práce vědeckého světa, řada let spolupráce Ženské národní rady československé, největší dílo ministerstva spravedlnosti za dobu obnovy našeho státu vyžádá si nejméně dvou let práce a řádného projednávání. Je za potřebí mysliti na to, až bude toto veledílo předloženo parlamentu, že by bylo lépe udělati zvláštní zákon a nařízení, které by umožnilo, aby obě komory projednávaly toto dílo společně, poněvadž se tím ušetří nejen na čase, nýbrž také na vědeckém prohloubení díla může býti řádně pracováno.

Československé ženy se obracejí v této době také zároveň na všechny ženy hospodyně našeho národa. Je doba zvýšených předvánočních nákupů. I my máme pocit odpovědnosti za osudy našeho středního stavu. V těch brašnách odnesou naše hospodyně miliardy vydělaného národního majetku častokrát tam, kde z toho není užitek ani státní, ani národní. Stavíme se energicky proti jednotkovým, vykořisťovatelským, kapitalistickým a milionářským domům. (Výborně!) Podporujeme naše řádné obchodníky a živnostníky. Jednotkové obchody přímo zničily živnost našich modistek, jednotkové obchody ožebračily tisíce a desetitisíce našich švadlen a krejčí a řadu různých řemesel. Je potřebí dáti devisu nejen omezovat dosavadní jednotkové domy, nýbrž zavřít tyto kapitalistické fabriky na bezcenné zboží, které dovedou zdolati střední stav, aniž by dělnictvu přinesly jediné zlepšení v jeho existenci. (Potlesk. - Výkřiky.) V tomto směru se obracíme zejména na všechny naše ženy - hospodyně, aby v době předvánoční tyto směrnice také náležitě držely a podporovaly.

Živnostenské a malozemědělské kruhy budeme vřele podporovati, aby bylo také zavedeno náležité sociální pojištění pro tyto stavy. Na tomto díle jsme spolupracovali a proti našemu odporu bylo toto dílo velké sociální solidarity odloženo v letech, kdy byla vysoká konjunktura. Ukázalo se, že léta konjunktury zmizela, peníze na stáří se nenastřádaly, a když přijde zle, nemá ten malý baráčník zhola nic, nemá ten starý člověk na venku, když přichází do svého výměnku, dohromady nic zahospodařeno, stejně jako malý živnostník a obchodník. A proto tuto věc provésti v příštím roce by bylo jednou z velkých povinností naší vlády a našeho státu.

Stejně stavěli jsme se také za demokratisaci zemědělských rad a obchodních komor. Veřejně se také stavíme za oddlužení nejen zemědělců, nýbrž také živnostníků, gážistů, dělníků a všech postižených stavů našeho národa. (Potlesk.) Podepřeme každé volání po velké daňové reformě, poněvadž je nezbytno zavésti progresivní systém daňový, který by postihl právě ty, kdož mají největší příjmy v našem státě, bez ohledu, budou-li míti v nějakém kartelu oporu nebo ne.

Proto také voláme nejen po novelisaci zákona o stabilisačních bilancích, nýbrž také po novelisaci zákon o zvláštní dani výdělkové, aby naše obce i státní pokladna se domohly finančního přírůstku tam, kde konečně je ještě co vzíti.

Ministerstvo soc. péče je velmi agilní a budeme jeho práci vždy a všude podporovati. Při této příležitosti se obracíme na ministra soc. péče a prosíme, až se bude předělávati zákon o 40 hodinové pracovní době, až bude měněn zákon o 8 hodinové době pracovní, aby nezapomněl ani na popelky našeho hospodářského života. Existuje ve státě na 200 tisíc pomocnic v domácnostech, které mají zákonem určenou 10-12 hodinovou pracovní dobu s vymezenými přestávkami, ale pracují 12, 14 až 16 hodin denně, poněvadž při tom návalu pracovních sil není možno, aby se bránily svým zaměstnavatelům. Dostali jsme zprávy z Podkarpatské Rusi, že tam rodiny milionářů, nejbohatších rodin v hlavním městě Podkarpatské Rusi, v Užhorodě, a jinde najímají podkarpatoruské ženy rusínské pouze za stravu a mizerný kousek šatů, bez jakéhokoliv platu, bez pojištění. Zde je potřeba náležitou revisí zjistiti tyto případy a udělati pořádek.

V tomto okamžiku se také stavíme vážně za ochranu nájemníků vrstev sociálně slabých. Nesmíme zapomenouti, že vystěhování několika set tisíc nejchudších rodin, které mají nepatrný příjem nebo jsou bez zaměstnání, znamenalo by hospodářskou katastrofu, zejména také v pohraničním území, kde by pro tisíce nezaměstnaných sklářů a textiláků zrušení ochrany nájemníků znamenalo také katastrofu národní, poněvadž by nejspolehlivější naše elementy státní byly úplně vytlačeny ze své posice.

Ministr financí mluvil o podpoře soukromého podnikání. Souhlasíme. A proto také v posledním roce se dělalo mnoho věcí, které znamenaly podporu tohoto podnikání. Zvýšili jsme státní vývozní garancie na 11/2 miliardy Kč, uzavřeli jsme obchodní smlouvu s Ruskem, reeskontní ústav byl posílen, snížena bude úroková míra, zvýšena byla výměna zboží s Malou dohodou o několik set milionů, nyní je připraven plán na zvýšení stavebního ruchu na jaře, ve státním rozpočtu je připraveno 5 miliard na investice veřejného rázu.

Podpora vývozu. Mluvil o ní včera pan předseda vlády. Konstatuji, že máme někdy zvláštní zařízení. Po státním převratě, když se svět pral o naše zboží a vyváželo se přímo ve dne v noci, tehdy jsme měli úřad pro zahraniční obchod, resp. ministerstvo pro zahraniční obchod. Ale toto ministerstvo jsme potom zlikvidovali, jeho zbytek jsme přičlenili k ministerstvu obchodu, průmyslu a živností a na konec, když se přivalila ohromná krise a hroutily se světové trhy, my jsme neměli účinné, pohotové, výkonné, pružné a hybné státní organisace, která by vývozní politiku podporovala.

Prosím, aby se nezapomnělo na proslulý regres ve věcech stavebních a aby se šlo na největší boháče, kteří si také na účet veřejný pomohli stavět své vily, aby se také zde, kde se to vybere,... (Výkřiky.) To byste museli dokázat! Já bydlím v pokoji a kuchyni a nejsem žádný milionář ani majitel vily! (Výkřiky.) Ale chceme konstatovat, že na tom trváme, aby u nejbohatších lidí se tento regres vybral, a aby se jeho výnos věnoval ve prospěch stavebního fondu a ve prospěch oživení stavby nejmenších bytů v naší republice, aby nejchudší rodiny byly ve svém úsilí o slušný byt podepřeny.

Při této příležitosti stavíme se veřejně za myšlenku, aby stát nepodnikal všechno sám, nýbrž aby podepřel také samosprávu v jejím iniciativním podnikání a v jejích investičních pracích. Byli jsme toho ve sta případech svědky, že obec, okres nejlépe ví, čeho je nejvíce potřeba, co je nejpotřebnější a nejužitečnější investice, kolik má skutečně nezaměstnaných ve své obci, okrese atd. Právě ve zdravotním výboru přinesl jeden pán národního sjednocení zprávu, která nás pobouřila všechny a podepřeli jsme jej a žádáme nápravu. Byl to pan dr Novotný, který hlásí, že v Chrudimi město a konsocium připravilo 3 mil. Kč na stavbu okresní nemocnice a spořitelna slíbila úvěr 4 mil. Kč. A když tento požadavek okresu chrudimského šel nahoru, zemský úřad zamítl jejich požadavek z toho důvodu, že okres nemá t. zv. vyrovnané hospodářství. (Slyšte!) A tu pana ministra financí a zejména pana ministra vnitra upozorňuji: 103 okresů je v zemi České, 95 okresů nemá vyrovnaný rozpočet! To by prostě nemohl žádný okres nic podniknout a nezaměstnaní by musili padat veřejně na ulicích a po návsích, kdyby se v této věci neučinilo výjimečné opatření na podporu investičního podnikání samosprávných svazků. Vidíte tedy, že nejsme vedeni žádnými osobními nebo stranickými cíli, nám jde jen o to, abychom vzpružili jakékoliv podnikání, jenom aby se snížila nezaměstnanost v našem státě. Proto se stavíme za zlepšené dobudování exportního ústavu, proto budeme podporovat každou akci ať vlády nebo státu, která bude směřovati k podpoře exportního obchodu, ale zároveň chceme, aby obchodní kruhy, které mají veliké znalosti světových tržišť, přišly státu a úřednictvu na pomoc. Neškodilo by u nás, kdyby byla zřízena veliká československá společnost vývozní. Vždyť nemáme jenom továrníky, kteří čekají, až jak pán bůh dá a někdo přijde a řekne: Prosím vás, prodejte mi něco. Máme také podnikavé jednotlivce, kteří prorážejí světovou ztrnulost a hledají světové trhy. Máme podnikavého továrníka Baťu, máme Waldesa a řadu vynikajících průmyslníků, kteří mají světové zkušenosti a kteří by mohli ve vývozní společnosti tyto zkušenosti sdíleti s těmi, kdo by hledali zahraniční trhy, spojení, vývoz atd. Říká se, že tento ústav bude stát desítky milionů, že peníze nejsou po ruce. Doporučuji vládě jeden pramen příjmů, které dosud unikaly veřejné kontrole. Máme u nás několik set, snad tisíc podniků, které mají t. zv. své správní rady. Co vidíte ve správních radách? Sejdou se moudří páni jedenkráte za rok na půl hodiny nebo na hodinu a po vyslechnutí, co jim tam sdělí pan gen. ředitel, seberou tučné dividendy a jdou domů. Celý rok se o nic nestarají. Rozdají se tak desítky milionů u mnoha průmyslových odvětví, která nejsou na nejlepší hospodářské basi.

Zabavme všecky peníze ze správního radovství a vytvořme z těchto peněz fond pro podporu vývozu našeho průmyslového i zemědělského podnikání. Najděme několik set nebo tisíců komerčních inženýrů a jiných talentovaných lidí, kteří jsou technicky, obchodně i světově vzdělaní, kteří by nám pomohli světové tržiště a obchodní styky navázati, udělati všechno, aby vývoz se dostal z té ztrnulosti, v jaké uvázlo světové hospodářství.

Nyní k závěru dovolte, abych několika slovy zmínila se o věcech, které vyvolaly živou diskusi v poslední době. Je to otázka seskupování a jistého vlnění v jednotlivých politických stranách, je to otázka minulých obecních voleb atd. Chci poukázati na zajímavý fakt. Letošního podzimu, na konci září a počátkem října bylo několik obecních voleb jako na zkoušku. Volily Prachatice, volila Plzeň, Znojmo, Hodonín, Ostrava atd. Co chci konstatovati? Ve všech těchto volbách obecních socialistické strany vykazovaly veliký a krásný úspěch ve své práci a ve svém súčtování s volebními činiteli. Vyhráli jsme volby v Prachaticích, vyhráli jsme slavně volby v Plzni, získali jsme silné posice a nové posice ve Znojmě, získali jsme my i soc. demokraté velmi silně v rodišti velikého presidenta v Hodoníně, získali jsme a udrželi posice také v Ostravě. Když viděla pravice u nás, že volby pro socialisty dopadají dobře, naráz bylo ticho po pěšinách v našem státě. Nevolilo se, neagitovalo se, volby v 360 obcích se přeložily na 1. prosinec, na měsíc, kdy je vyvrcholení vší bídy a vší krise hospodářské, před příchodem kruté zimy, kdy jsou zvýšena vydání a žádné téměř příjmy. To byla veliká chyba, kterou musíme dnes vytknouti také našim úřadům. Nevím, jestli to byla úmyslnost, nebo snad pouhé nedopatření (Hlasy: Skryté přání!) - nebo skryté přání. Ale faktem zůstane, že jsme konec konců v tomto termínu byli jistě handicapováni. A za druhé, na zemském úřadě našli se jednotlivci - jsem daleka toho, abych snad obviňovala zemského presidenta dr Sobotku, pana ministra vnitra, oba o těchto výnosech nevěděli - ale byly vydány prapodivné výnosy, které poškodily zejména pracující vrstvy, ale také odpovědnost starostů, pokud jsou ze socialistických řad, kteří rozdělovali podporu z lístkové státní stravovací akce. Soupisy dělaly obecní úřady, hejtmanství zase musilo přezkoumat pečlivě, zdali se nedávají stravovací lístky do rukou těm, kdož jich nepotřebují. Když tyto soupisy byly vypracovány, byly poslány na zemské úřady. A jak to, prosím, dopadlo? Je zvláštní, že právě ve městech, kde socialisté měli silné posice, v Náchodě, Hradci Králové, Hořicích, Ml. Boleslavi, N. Pace, Roudnici, úředníci zemského výboru silně seškrtali všechny lístkové akce ve prospěch strádajících nezaměstnaných. (Hlasy: Pan rada Kučera z oddělení 16.) Ano, jeho jméno budiž zde veřejně přibito! V létě a na jaře se dávaly plné počty těchto lístků, jak to hejtmanství doporučilo. Ale jakmile se šlo do voleb, najednou těchto lístků rapidně ubylo. Zemský úřad seškrtal od 28. října do 1. prosince příděl lístků za 880.000 Kč. Hradec Král. přes doporučení svého hejtmanství dostal místo 219.600 Kč pouze 162.000 Kč. Hořice, proletářské město, místo 56.700 Kč pouze 37.000 Kč. Náchod, kde je po 4 léta krutá nezaměstnanost, dostal místo 175.700 Kč pouze 145.000 Kč. Mladá Boleslav místo 128.000 Kč jen 71.000 Kč. Nová Paka, centrum chudobných textiláků, místo 46.050 Kč pouze 34.000 Kč a Roudnice, kde je i mezi kováky těžká nezaměstnanost, dostala místo 84.250 Kč pouze 40.000 Kč. Také okresy převážně české, kde hlad mezi skláři a textiláky dlouhá léta krutě bují, zejména Semilsko, Turnovsko, Jilemnicko, Duchcovsko, Dvůr Král. n. L., všude pocítily silný úbytek přídělů lístkové stravovací státní akce. Hakenkrajclerským krajům se lístky nestrhovaly. A nyní se vykládá, že budou pro zimní měsíce zvýšeny příděly v rodinách nezaměstnaných atd. Vláda na to určila 56 mil. Kč. V době kritického stoupání nouze nedostaly chudé okresy s chudými nezaměstnanými a hladovějícími zvýšené příděly, ba ještě se o 40 až 50% letní a jarní příděly strhovaly. Co to znamená? To mně připomíná politickou příchuť. Národní sjednocení sice ve vládě není, ale sjednocená byrokracie sabotuje život státu na těchto místech nejcitlivějších. (Výborně! - Potlesk.) Je pochopitelno, že potom starostové v Náchodě, Roudnici, Hořicích a jinde měli těžkou situaci, že se štvalo proti socialistům, že nedovedou se o tyto věci postarat. Tak na př. šel poslanec Stejskala dvě hodiny přesvědčoval referenta dr Kučeru, že dělá zlo na státní myšlence, ale nebylo to všechno nic platné. Proto je potřeba říci, co se stane s panem radou Kučerou, jak bude volán k odpovědnosti za to, že ve vrcholné kritické situaci státní sabotuje právě kraje a města, kde byla bída největší. (Tak jest!)

Nyní, jaké nastává kupování duší. Byla jsem v Liberci, Mostě, Duchcově, Bílině, Trutnově. Všude hlásili naši lidé, že se chystá velký útok na všechny zaměstnance nejen českého původu, nýbrž také na všechny demokraticky cítící německé dělníky, malé živnostníky atd. Pomocí svých fabrik a silného hospodářského života chtějí hakenkrajcleři vyvolati takový tlak v těchto krajích, že by se tu prostě český nebo německý demokratický člověk neuchytil. Nesmíme couvati z těchto krajů, to by bylo zradou státní a národní myšlenky. Proto ukazujeme, že jsme s této tribuny před řadou let volali právě ke kapitalistickým stranám naší pravice: Nedělejte ten teror na dělníky, nepronásledujte českého člověka pro jeho politické přesvědčení! Kdyby se toho Němci a Maďaři chytili, bude to zlé pro celý československý národ! - A prosím, za dva, tři roky máme zde takovou situaci. A proto z nejvyšších důvodů státních, z důvodu absolutní jistoty a čistoty demokracie a volebního práva musíme trvati na tom, aby v nejbližší době bylo provedeno státní zprostředkování práce. (Potlesk.) Nesneseme, aby bohatí jednotlivci při obecních volbách kupovali nejen práci chudáků, nýbrž také hlasy, duše celých rodin zaměstnaneckých, které přijmou do práce. Chci na adresu naší pravice říci panu inž. Schwarzovi: Byly doby u slavného básníka Machara, kdy tyto věci, když se začaly objevovat, Machar velmi tvrdě potíral. Ve "Volné myšlence" 30. listopadu 1928 vytiskl básník Machar slavný epigram: "Chlap, který vytáhne ti hodinky, vrah, který zabije a oloupí, je v porovnání lotr malinký s tím, který od chuďasa odkoupí čest, jazyk, duši, pero, přesvědčení, a tak jej nechá jít na světlo denní." (Potlesk.) To je věc velmi silná, která také potřebuje, aby byla ventilována jako hlas intelektuála, který v lepších svých dobách hlásal také svobodu politického přesvědčení.

A v závěru své řeči chci říci, co jsme slyšeli velmi rádi z exposé pana předsedy vlády, že považuje za základ státu ony nesmírné široké vrstvy lidu, které zřejmě ve svých srdcích chovají od staletí dobrý vlastenecký cit. I my jsme hlásali po celých 17 let, že na chudých lidech stojí svět, že na lásce a oddanosti pracujících vrstev našeho národa spočívá osud republiky a budoucnost celého našeho národa. A dovolávajíc se toho prosím, aby ten pracující člověk dostal nejen podporu ve směru hmotném, nýbrž aby také jeho svoboda duše a přesvědčení byla chráněna do posledního písmene, jak to ústava a zákony republiky předpisují.

Do řad veřejnosti československé zanáší se v poslední době určitý zmatek. Dalo se při volbách heslo: "Proti socialistickým stranám!" Ovšem že to dělnictvo zase někde srazilo proti těm, kdož proti němu stavěli pravici, jako na př. v Ústí n. Orl. Zdálo se, že se tím zjednodušují poměry, že se vytvořuje pravice a levice, že nebude tolik stran atd. Strana národně socialistická neváhá říci, že nemá a nechce míti nepřátele republiky nalevo, ale že také je si vědoma, že má historickou zásluhu na tom faktu, že přátelé ze soc. demokratické strany s námi společně a nerozdílně hájí osud republiky a pracujících vrstev, že uznáním Ruska i část komunistického dělnictva našla kladnější poměr k našemu státu. Přesto však prohlašujeme na všechny strany, že strana nár. socialistická je příliš vřele národní, příliš republice oddaná, má ještě příliš velké poslání v pracujících vrstvách, i u těch drobných výrobců a je také odpovědna za osudy svého státu i za jeho obranu, než aby byla pouhým přívěskem nalevo anebo pouhým přívěskem napravo. Mechanické spojování nesvědčí nikomu ani napravo, ani nalevo. Ukázalo se to právě při posledních volbách, že spojované strany nemívají úspěchu. Prohlašujeme jasně a zřetelně, že pokud je v republice bída, hlad a krise hospodářská, do té doby musí se všichni dobří lidé ze všech stran této sněmovny sejíti na společné práci, aby pomáhali, aby nám národ předčasně neumíral. (Potlesk.)

Strana naše zachovávajíc ovšem svoji politickou samostatnost chápe, že dělnictvo a družstevní hnutí budou se musit čas od času při tlaku velikého kapitálu a kartelů také náležitě podporovati.

Pravicové strany v našem státě vědí velmi dobře, že nežijeme v žádné mírové idyle v Evropě a že vyvolávání útočných bojovných pravic a levic proti sobě mohlo by nám naši základnu ve střední Evropě poškoditi. Tvoření útočné pravice na popud sjednocených znamenalo by teror při volbách i v zaměstnání, znamenalo by vnitřní boje a těžké zmatky, které si stát v dnešní své situaci absolutně nemůže dovoliti.

A já prohlašuji: jestliže v této těžké době máme přátele a vážné přátele ve straně soc. demokratické, která s námi nese společnou osudovou odpovědnost za pracující lid v našem státě, zůstali jsme loyální vůči stranám, které se prohlásily napravo pro demokracii a chtějí s námi spolupracovati a stejně houževnatě tento stát také hájiti.

Bojovné, nenávistné pravice a levice. Vidíme to v jiných státech, kam vedla tato vystupňovaná, rozeštvaná politika dvou skupin. Vidíme, jak to dopadlo v Německu, v Rakousku, ve Španělsku, kolik krve vyteklo a kolik jí ještě vyteče, až se budou nynější režimy jednou také likvidovati!


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP