Dokumenty EU

Zpravodajem JUDr. Martin Major, MBA

Celkem nalezeno 9 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 5853/24COM(2024) 28 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on boosting startups and innovation in trustworthy artificial intelligence - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o podpoře začínajících podniků a inovací v oblasti důvěryhodné umělé inteligenceProjednáno a přijato usnesení
 5836/24COM(2024) 29 finalProposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2021/1173 as regards an EuroHPC initiative for start-ups to boost European leadership in trustworthy Artificial Intelligence - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1173, pokud jde o iniciativu EuroHPC pro začínající podniky na podporu vedoucího postavení Evropy v oblasti důvěryhodné umělé inteligenceProjednáno a přijato usnesení
14712/23COM(2023) 669 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Wind Power Action Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropský akční plán pro větrnou energiiProjednáno a přijato usnesení
14394/23COM(2023) 659 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti potenciálním hrozbám, které představují dronyProjednáno a přijato usnesení
11657/23COM(2023) 348 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví další procesní pravidla týkající se prosazování nařízení (EU) 2016/679Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 9768/23COM(2023) 603 finalDoporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2023 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2023Projednáno a přijato usnesení
 7953/23COM(2023) 177 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2009/102/EC and (EU) 2017/1132 as regards further expanding and upgrading the use of digital tools and processes in company law - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/102/ES a (EU) 2017/1132, pokud jde o další rozšiřování a modernizaci používání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společnostíProjednáno a přijato usnesení
15720/22COM(2022) 729 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the collection and transfer of advance passenger information (API) for enhancing and facilitating external border controls, amending Regulation (EU) 2019/817 and Regulation (EU) 2018/1726, and repealing Council Directive 2004/82/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro zlepšení a usnadnění kontrol na vnějších hranicích, kterým se mění nařízení (EU) 2019/817 a nařízení (EU) 2018/1726 a zrušuje směrnice Rady 2004/82/ESProjednáno a přijato usnesení
15719/22COM(2022) 731 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the collection and transfer of advance passenger information for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime, and amending Regulation (EU) 2019/818 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti a o změně nařízení (EU) 2019/818Projednáno a přijato usnesení


ISP (příhlásit)