B. POUŽITÁ LITERATURA.

Acta und Copien einiger Briefe, Sendschreiben, Instructionen... in Angelegenheiten des Passauerischen Kriegsvolkes zwischen Ihro Kais. Mt. Rudolph II. und Ihro Kgl. Mt. Matthias II. Wien 1611.

Akta a kopie některých psaní, listů posílacích, instrukcí, propozicí, rezolucí, poselství etc. mezi J. Mtí cis. p. Rudolfem... a mezi J. Mtí. král. p. Matyášem... v příčině lidu vojenského passovského prošlých. Vyt. v Starém městě Pražském 1611. (Srv. Zíbrt IV. Č.1793.)

Archiv český v. Palacký; -XXVII.. v. Dvorský.

Balbín Boh., Miscellanea historica regni Bohemiae decadis I. liber VIII. epistolaris. Pragae 1688.

Bondy B.-Dvorský Fr., K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V Praze 1907.

Borovička Josef, Archiv v Simancasu. Zprávy zem. archivu kr. Č. III. (1910)

Brandi Vincenc, Sněm držaný léta 1612. Ze zápisů Karla z Žerotína. Brno 1864.

Briefe und Akten zur Gesch. des 3Ojähr. Krieges VIII.v. Mayr. -.IX. v. Chroust.

Čelakovský Jar., Privilegia měst pražských. V Praze 1886.

Dobner Gel., De diario anonymi et ingressu solemni Mathiae regis in urbem Pragam. Monumenta Historica Bohemiae II.

Dvorský Frant., Příjezd Matyáše II. do Prahy r. 1611. Památky archeologické VII. Praha 1868.

Dvorský Frant., Dopisy Karla st. z Žerotína 1591-1610. Archiv český XXVII., Praha 1904.

Gindely Ant., Geschichte der böhmischen Finanzen (Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Classe XVIII.)

Gindely Ant., Rudolf II. und seine Zeit. V Praze 1863.

Glücklich Julius, O pravomoci dané defensorům 1609. V Praze 1913.

Glücklich Julius, Václava Budovce korrespondence z let 1579 až 1619. V Praze 1908.

Goldast, Collectio variorum consiliorum... Foedera mutuae defensionis tom. II.

Goll Jaroslav, O slezském majestáte Rudolfa II., Čas. musea král. Českého 1874.

Grünhagen C., Geschichte Schlesiens, Bd. II. Gotha 1886.

Hammer-Purgstall Jos., Auszug aus Bart Ime Megerle beheimischer Raiss. - Schreiben des Herzogs Julius von Braunschweig an den Ausschuss der schlesischen Stände. - Schreiben des Kurfürsten von Sachsen an die böhm. Stände. Abhandlungen der Kgl. böhm. Ges. der Wissenschaften V. Folge, III. Bd. Prag 1845.

Hammer-Purgstall Jos., Khlesĺs Leben. I.-IV. Wien 1847-1851. Urkundensammlung.

Hanka Václav, Correspondenz zwischen Kaiser Rudolf, dem ungarischen Könige Matthias... etc. Abhandl. d. Kgl. böhm. Ges. d. Wissenschaften V. Folge IV. Bd. 1847.

Hieserle z Chodu (Hýzrle), Paměti jeho: "Reis-Buch u. Leben" (rkps. v knihovně Nár. musea) "Život, v němž se obsahují některé jízdy a tažení..." etc. 1614 (rkps. v archivu země České).

Hruška Martin, Kniha pamětní král. kraj. města Plzně od r. 775 až 1870. Red. J. Koráb. V Plzni 1883.

Huber Alfons, Geschichte Oesterreichs IV. Gotha 1892.

Hurter Friedrich, Geschichte Kaiser Ferdinands II. und seiner Eltern. Bd. VI. Schaffhausen 1852.

Chlumecký Peter Ritter v., Carl von Zierotin u. seine Zeit, Brunn 1862.

Chroust Ant., Vom Einfall des Passauer Kriegsvolks bis zum Nürnberger Kurfürstentag. Briefe u. Akten IX. München 1903.

Jacobi Franci relationis historicae continuatio, oder warhaftige beschreibung aller fürnemen und gedenkwürdigen historien, so sich.. bis auf diese Fastenmess dieses 1611 jahrs verlaufen und zugetragen. Gedruckt im J. n. Chr. G. MDCXI. (Srv. Zíbrt IV, č. 1794.)

Jenšovský Bedřich, Politika kurfiřta saského v Čechách v posledních letech vlády Rudolfa II. V Praze 1913.

Jireček Hermenegild, Korunní archiv český. Sbírka státních listin koruny české z doby od r. 1306 do 1378. V Praze 1896.

Jireček Josef a Hermenegild, Zřízení zemská království českého XVI. věku. V Praze 1882.

Kalousek Jos., České státní právo II. vyd. V Praze 1892.

Kameníček Frant., Zemské sněmy a sjezdy moravské. 3 díly. V Brně 1900-1905.

Kapras Jan, Právní dějiny zemí koruny české II. V Praze 1913.

Konopka Josef, Separační snahy Moravanů na generálním sněmu 1611. Čas. Mat. Mor. 1914.

Kouba Frant. Mil., Querela stavů českých r. 1611. Věstník Kr. čes. spol. nauk 1900.

Krofta Kamil, Majestát Rudolfa II. V Praze 1909.

Krofta Kamil, Sněmy české XI. 1. V Praze 1910.

Kurz Franz, Schicksale des Passauischen Kriegsvolkes in Böhmen bis zur Auflösung desselben im Jahre 1611. Abhandlungen der Kgl. böhm. Ges. Wiss. IV. F. 3. Bd. 1833.

Kurz-Czerny, Der Einfall des von Kaiser Rudolf II. in Passau angeworbenen Kriegsvolks in Oberösterreich und Böhmen 1610-1611. 53. Jahresbericht des Museum Prancisco-Carolinum. Linz 1895-1897.

Kybal VI., Jindřich IV. a Evropa. V Praze 1909 a 1911.

Loserth J., Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Fontes rerum austriacarum, Wien 1906, 1907.

Mayr K., Von den Rüstungen Herzog Maxmilián v. Bayern bis zum Aufbruch der Passauer. Briefe u. Akten VIII. München 1908.

Minařík Kl., Čtrnácte ctihodných mučedníků pražských. V Praze 1911. Nováček Vojt., Paměti Hynka mladšího Bruntálského z Vrbna o věcech veřejných na Moravě a v Opavsku z let 1610 a 1611. Věstník Král. čes. společ. nauk 1896.

Novák Jan B., O důležitosti zpráv nunciů pro "Sněmy české". Zprávy zem. archivu kr. č. I. V Praze 1906.

Oberleitner K., Briefe u. Aktenstücke zur Geschichte des Passauischen Kriegsvolkes. Notizenblatt zum Archiv für Kunde öst. Geschichte 1859.

Opočenský Jan, Zajetí a vyšetřování Františka Tengnagla r. 1611. Věstník Král. české společnosti nauk 1910.

Palacký Frant., Akta veřejná i sněmovní v Čechách od r. 1500 do 1509. Archiv český VI., v Praze 1872.

Placht O., České daně 1517-1652. V Praze 1924.

Putzlacher Tomáš Ant., Historia rerum memorabilium, quae praecipue in tumultibus Pragensium an. 1609 et 1611... actaeeta decanis philos. facultatis universitatis Pragensis etc. - Rieggers Archiv der Geschichte und Statistik insbesondere von Böhmen II. Theil. V Drážďanech 1793.

Rachfahl Fel., Die Organisation der Gesamtstaatsverwaltung Schlesiens. Leipzig 1894.

Rezek Antonín, Příspěvek ke vpádu Passovských do Prahy r. 1611. Zprávy Zasedání Král. čes. spol. nauk 1882.

Rieggeŕs Archiv der Geschichte und Statistik insbesondere von Böhmen II. Theil. Drážďany 1793 v. Putzlacher.

Ritter Moriz, Die Union und Heinrich IV. 1607-1609. Briefe und Akten II. München 1874.

Scheltz Th., Gesammtgeschichte der Ober - und Niederlausitz. Neues Laus. Magazin 58.

Schönach Lud., Vertrauliche Mitteilungen der politischen Agenten am K. Hoflager in Prag an Erzherzog Max... in Innsbruck. Mit. d. V. f. Gesch. d. D. in B. XLIV. 1906.

H. Schulz, Neue Briefe Karls von Žerotin an Hartwich von Stitten 1610-1612. Zeitschrift des Ver. f. Gesch. Mährens u. Schlesiens III.

Skála Pavel ze Zhoře, Historie česká I. V Praze 1865, vyd. K. Tieftrunk. Slavata Vilém, Paměti. Praha 1866-1868, vyd. J. Jireček.

Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. I. II., III., IV., V., VI., IX., XI. V Praze 1877, 1880, 1884, 1886, 1887, 1890, 1897, 1910.

Sommersberg F. W., Siles. rerum scriptores aliquot adhuc inediti. V Lipsku 1729-32.

Sonnewend, Geschichte der kgl. Freistadt Aussig. Aussig 1915. Stieber Mil., české státní smlouvy. Historický nástin. Knihovna Sborníku věd práv. a stát. č. XXII. V Praze 1910.

Stieve Felix, Die Verhandlungen über die Nachfolge Kaiser Rudolfs II. München 1879.

Svoboda roč. III. (1869), článek (bez udání autora): O vpádu Passovských do Čech r. 1611. Akta soudní a historická.

Šimák Jos. V., Zpráva o příjezdu krále Matyáše do Prahy. Sborník příspěvků k dějinám hl. města Prahy sv. II. V Praze 1911.

Tenora Jan, Účast kardinála Ditrichštejna za boje mezi arciknížetem Matyášem a Rudolfem II. roku 1608. - V Brně 1917.

Warhaftige neue Zeitung, wie es jetzt in der Kais. Hauptstadt Prag zugehet, (etc.). 1611. (Srv. Zibrt IV, č. 1796.)

Winter Zikmund, K dějinám vpádu Passovského. Sborník Historický III. 1885.

Winter Zikmund, Nepřátelský vpád. Scény na základě nových zpráv o vpádě Passovských. Světozor XXVII. 1893.

Wolf Gustav, Einführung in das Studium der neueren Geschichte, Berlin 1910.

Zavěta ze Závětic Jiří, Akta těch všech věcí, které se zběhly mezi Rudolfem a Matyášem léta 1611.

Zavěta ze Závětic Jiří, Korunování J. Mti Matthiáše krále uherského etc. toho jména druhého na král. České 1. P. 1611 etc. (srv. Zíbrt IV., č. 2199).

Závěta ze Závětic Jiří, Vypsání slavného příjezdu... pana Mathiáše z Boží milosti toho jména druhého,... do hlavního.. města Prahy ve čtvrtek po neděli smrtedlné jinak 24. dne m. března 1. P. 1611 (srv. Zíbrt IV., č. 2057).

Zíbrt Čeněk, Bibliografie české historie IV. 1. V Praze 1909.

Zimmermann Wilhelm Peter, Relatio oder ausführlicher Bericht, was sich mit dem Passawischen Kriegsvolk vom Dezemb. 1610 bis auf den 21. Martii 1611 und weiter in der Cron Böheimb verloffen, Augsburg 1611.
Přihlásit/registrovat se do ISP