Výnos berně za léta 1593-1606.

V českých kopách.

Rok

Berné domovní+ kapitálová + svobodníci

 1. Sbírky
 2. Defense komíny krámy mlýny

Nepřímé prodejní - cla

Posudné

Úhrnná částka přibližně:

Nedoplatky

1593

asi 55.000

asi 38.000

asi 33.000

37.962

asi 164.000

 

1594

asi 55.000

-

asi 32.000

54.409

asi 141.500

 

1595

asi 55.000

234.375

asi 32.000

41.089

362.464

 

1596

Asi 51.8801/2

414.8291/2

asi 33.000

39.2671/2

538.9771/2

 

1597

1

?

?

37.693

prý asi 350.000

 

1598

1

?

?

28.200

prý asi 350.000

 

1599

asi 56.000

205.000

asi 32.000

39.400

asi 332.500

 

1600

asi 54.000

185.600

32.250

32.551

304.401

 

1601

45.330

172.408 snopné 37.776

20.834

cla = 10.000

 

32.513

318.861

1602

58.586

209.547

20.200 cla = 15.000

40.289

343.622

 

1603

asi 60.000

247.808

asi 20.000 cla=10.000

39.733

377.541

 

1604

asi 60.000

232.812

asi 12.500 cla=15.000

38.198

358.510

 

1605

asi 60.000

236.987

asi 12.500 cla=10.000

36.542

355.929

 

1606

 

287.100

 

35.945

323.045

 

jefirnáctiletý průměr za léta 1598-1606 dle st. manip.S 15/10-III.

62.034

236.086

 

37.770

   


Stav 8.8.1607

53.900

Stav 1609

33.165

Stav z 10.II.1604

162.275

Dobyto v r. 1596

10.388

Nedoplatky za léta 1597-1606, dobyto v letech 1613 a 1614

74.604[Přibližná data o domovní berni jsou čerpána z Plachtových "Českých daní"; přesná částka uvedená k r. 1601 opřena jest o SČ. X., pro r. 1602 pak o tabelku v St. manip. S 15/1 fol. 28. Odhad k letům 1603 a dalším o propočet "tureckých sbírek", uvedených Maxem Dvořákem "Počty nejvyšších berníků za léta 1599- 1003" (Památky archeologické X. 134 n.)].

[O výnosu "tureckých sbírek" čili jindy "defense" nebo "vojenských sbírek" čerpáno bylo rovněž z Dvořákovy publikace (viz pozn. 488), dále z výnosů poznamenaných v závěrečných počtech nejv. berníků, předkládaných každoročně sněmovní komisi, nyní v AMV. St. manip. S 15/10-III. a S 15/10 Ausgewähte Sachen. Srv. pozn. 500. Vzhledem k tomu však, že berně jednotlivých let scházely se i po převzetí berních počtů sněmovní komisí a kvitovaní berníci byli od r. 1595 dále pověřeni vymáháním berních nedoplatků, vyškytá se pravidelně několik různých údajů o výnosu jednotlivých let, v kterýchž případech pomáhal jsem si také kombinacemi různých výpočtů jednotlivých druhů berně].

[O prodejních daních se zachovalo poměrně nejméně dat, což platí zejména o výnosu zemského pohraničního cla, kteréž jak známo spravoval král svými pověřenci. Průměrná čísla 32-33 tisíc kojí řos. převzata jsou z rkp. Fr. Palackého "Tabulle pro léta 1596-1604" v archivu Nár. musea v Praze (též v "Radhost" II. 118 n.)].

[Všechna data o posudném jsem převzal z Otto Plachta "České daně" s. 125, kterýž jo čerpal z aktu No. 24 Fase. VIII, odděl. Böhmen v archivu býv. c. a k. spol. ministerstva financí ve Vídni].

[SČ. IX.].

[SČ. X.) ÍSČX.].

[Max Dvořák: l. c. Pam. archeologické X.].

[A. M. V. St. manip. S 15/10 - vybrané kusy].

[A. M. V. St. manip. S 15/10 fol. 17 n.]

[SČ. IX..]

[AMV. St. manip. S 15/10-II. fol. 12].

[Jako ukázku čistopisu Výtahu, jaké nejv. úřad berničný na požádání vyhotovovával pro panovníka, českou kancelář nebo Českou komoru, otiskuji na následující straně uvedený "Krátkej summární vejtah", zahrnující, pokud jsem zjistil, nejdelší časový úsek. Chová se nyní v AMV. v St. manip. S 15/10-III.]

Krátkéj summarní vejtah kderak by se všickni stavové z lidí svých poddaných v království českém z všelijakých zbírek a berní na lid válečný sněmy svolených hned od začetí léta 1596 a i zase do vyjití léta 1606 to jest za 11 let pořád zběhlých, iakž sou ty zbírky J. Mti cís. stavové v moc uvedli, přiznávati i také odvozo vati měli. Též co by se kderému stavu pro škody v těch letech odsvědčiti dostalo, iakž níže rozepsáno stojí.

Vše na míšeňsko počítajíce.


Zbírek
 

kop


g

d

 • Berní domových kop
 • g

  d

   

 • Zbírek kop
 • g

  d

 • Berní domových
 • kop

  g

  d

 • Odsvědčení kop

 • J. Mt cis z panství svých

  Stav městský

  Stav duchovní Svobodníci

  za 1 rok

  36.350

  114.513

  18.953

  2.597

  1

  58

  18

  54

  5

  2

  9.634

  26.766

  4.892

  448

  20 40

   

  a za 11 let

  399.850 1,259.653

  208.486 28.576

  43 41

  18 54

  6

  1

  105.974 294.528

  53.819

  4.928

  2020

   

  30.000

  25.000

  10.000

  500


  Summa od J. Mti cís. s městského, duchovního a svobodníkův.

  za 1 rok

  172.415- 12 g

     

  41.741 -m

     

  a za 11 let

  1,896.567..

  37 gm

   

  .

  459.249..

  40 g m

     

  65.500.. míš

  Stav panskej Stav rytířskej Některá města

  za 1 rok

  162.067

  130.963

  6.727

  1

  51

  24

  3

  5

  45.370

  36.435

  1.523

  40 20 20

   

  a za 11 let

  1,782.737 1,440.602 74.001

  15

  28 24

  5

  6

  499.077 400.788

  16.734

  20 40 40

   

  140.000 112.000

  2.500

  Summa od stavu panskéb rytířskóho a některých měst

  za 1 rok

  299.758..17g 1d

     

  83.327.. 20 g m

     

  a za 11 let

  3,297.341 8 g 4 d

  .

   

  916.600.. 40 g m

     

  254.500.. míš
  A tak rovnajíce to, co by J. Mti. cís. s stavem městským, duchovními statky, svobodníky a jinými lidmi, kdeří komorou se řídí a spravují, každoročně.všech zbírek a berní odvozovati ráčil proti stavu panskému a rytířskému jejich přiznání i odvodu, nachází se to, za více, stav panský spolu s stavem rytířským každoročně odvozují.

  úřadě bernicném,.

  Předně zbírek zemských na lid válečný svolených v jednom roce vo 127.343.. 5 g

  Berní domových též v jednom 41.536.. 20 gm

  Actum při úřadě berničném 12. Novembris léta 1608
  Přihlásit/registrovat se do ISP