SNĚMY ČESKÉ

OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

VYDÁVÁ

KRÁLOVSKÝ ČESKÝ ARCHIV ZEMSKÝ.

VIII.

1592-1594.

V PRAZE.

NÁKLADEM VÝBORU ZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. — TISKEM DRA EDV. GRÉGRA.

1895.

Munificencí slavného sněmu království Českého umožněno vydání Sněmů českých od 1526 až po naši dobu. R. 1877 vydán první díl, jenž obsahoval na 81 arších období let 1526 až 1545, druhý svazek r. 1880 vydaný na 104 arších sahal od 1546 do 1557, třetí r. 1884 vyšlý o 100 arších obsáhl léta 1558 až 1573, čtvrtý díl 76 archů r. 1886 vydaný od 1574 do 1576, pátý 105 archů silný r. 1887 vyšlý od 1577 do 1580, šestý na 84 arších r. 1890 vydaný od 1581 do 1585, sedmý r. 1891 na 81 arších od 1586 až.1591, osmý obsahuje na 114 arších léta 1592 až 1594. Viděti, že období jednotlivých arciť nestejných svazkův vždy více se krátí přirozenou měrou, poněvadž pramenů pro jednání sněmovní na konci 16. století hojně přibývá. Osmý díl největší ze všech dosud vydaných, kterýž vyplňuje jen tři léta, může částečně pokládati se jako výjimka, poněvadž do r. 1593 a 1594 spadá právní proces Jiřího z Lobkovic a výprava válečná z království českého do Uher proti Turku. Záležitost Lobkovicova považována současníky za státní affairu přední řady, historiky pak různě posuzována až na naši dobu. Aby nejistá, pochybná událost taková správně objasněna byla, musel značný počet nově objevených listův uveřejněn býti. Podobně i s výpravou do Uher, kteráž podává vedle jiných kusů nejúplnější dosud do konce 16. století známý soupis vojenské hotovosti české. Vedle toho uveřejněna nemalá řada s jednáním sněmovním souvislých pramenův o finančních záležitostech v nejširším významu, o náboženských projednáváních, o státoprávních, lenních poměrech, o jednáních s Chebskými v příčině berně, o regaliích královských a jiných mnohých záležitostech.

Vrchní dohled na celé dílo, redakci českého textu obstaral a úvody sepsal zemský archivář František Dvorský, německý, latinský text i sestavení indexů měli na péči adjunkti při archivu zemském pp. Julius Pažout a vedle něho Dr. Vojtěch Nováček a Ignác Kollmann.

Zbývá ještě vděčná vzpomínka na zemřelého někdejšího archiváře zemského Dr. Ant. Gindelyho, jehož povzbuzením vydávání Sněmů českých započato a kterýž také vynikajícím spůsobem vedl redakci prvního až sedmého svazku.
Přihlásit/registrovat se do ISP