400. Rudolf II. nařizuje Hertvikovi Zejdlicovi s Šenfeldu, podkomořímu měst králové České, aby plat komorní z věnných měst odvozován byl rentmistru království Českého.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 18. listopadu. — Konc. v archivu místodrž. král. Česk.

Rudolf Druhý etc. Urozený věrný náš milý. Jakož sme tebe za podkomořího měst věnných nejjasnější kněžně paní Marii císařové Římské a králové České, paní mateři naší nejmilejší, Její Lásce, jakožto králové České, v témž království náležejících, naříditi a ustanoviti ráčili a táž města každého roku od starodávna jistou sumu platu komorního dotčené paní mateři naší odvozují: protož tobě milostivě poroučeti ráčíme, aby, vezmouc o tom zprávu v puchhalterii komory naší české, jakou summou jmenovitě kderé město povinovato jest, podle toho od nich takový plat každého roku časně zvyupominati a zase slovutnému Eliášovi Šmidtgrabnerovi z Lusteneku, správci ouřadu našeho rentmistrského v království Českém, v. n. m., aneb budoucím rentmistrům a správcům našim oznámeného ouřadu, odvozovati poroučel. Nebo sme to nařízení učiniti ráčili, že takový plat komorní každého času z téhož ouřadu, col-mistru Její Lásky, aneb tomu, komuž o tom poručeno jest, zase odvozován, tobě pak takové vydání proti tomuto poručení našemu a kvitancím dotčeného správce a budoucích rentroistrův, neb správcův, za pořádné pasirováno bude. Dán na hradě Pražském v pátek ochtáb s. Martina léta etc 94.J
Přihlásit/registrovat se do ISP