389. Hartvik Zejdlic oznamuje Petrovi Voltoví z Rožmberka, že místokancléř peníze do ležení veze, které (Rožmberk) k zaplacení měsíční služby některým důstojníkům byl zapůjčil.

V PRAZE. 1594, 12. října. — Original v archivu Třeboňském.

VMti vysoce urozený pane, na mne vždycky laskavý, etc. Podle toho oznamuju, že pan místokancléř do VMti ležení jede, a ty peníze, kterýchž ste nám VMt k zaplacení některým oficírům válečným za měsíc služby půjčiti ráčili, sebou veze. Nemohl sem toho pominouti, než tímto psaním VMt také navštíviti a prosím služebně, neračte nám předkem toho na zlou stranu vykládati, že sme ne tak brzo, jak bychom byli rádi chtěli, ty peníze VMti odeslali, neb se v tom povinen býti znám vedle jiných VMti za to prositi, i také z prokázané laskavé volnosti VMti děkovati. Nového odsud nic nevím co psáti, než že nad ztracením Rábu všickni zde velice zarmouceni sme. Pán Bůh všemohoucí rač k němu nám zase milostivě pomáhati, a VMti se mnou rač pán Bůh šťastného ve zdraví shledání s potěšením popříti. Dán v Praze ve středu po sv. Diviši 1. P. etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP