385. Bořek Hamsa z Zabědovic, hejtman nad pěti sty lidu pěšího, propouští z vojny domů Jana Procházku a Jana Bolemata, poddané z města Solnice.

V BŘETISLAVI. 1594, 8. října. — Orig. v arch. místodrž. král. Českého.

Já Bořek Hamza z Zabědovic, JMti císaře Římského, krále Uherského, českého etc nad pěti sty střelci lidu pěšího válečního hejtman, známo činím tímto listem vůbec, že jsou přede mne předstoupili urozeného pana Absolona z Ledský na Úřinovicich poddaní dva, vyslaní od obce města Solnice, žádajíc mne za to, abych je od praporce svého (jejich jména jsou Jan Procházka, Jan Bolemat) k živnůstkám jejich propustil: což na žádost a prosbu jejich jsem učinil a je činím propuštěna, oznamujíc o nich toto, pokavadž jsou při témž praporci mém trvali, že což na dobré náleží vykonávali, tak že nic jinšího vysvědčiti, než co by k jejich poctivosti sloužilo, o nich nemohu. Protož VMtí žádám, kdežby se koli mezi vás svrchu jmenovaní Jan Procházka a Jan Bolemat zahodili, že je fedrovati a před zlejmi lidmi zastávati (pro jich chvalitebné a krygsmanské chováni) budete, pro mé zase k vám odsloužení. K tomu na svědomí k listu tomuto, jenž posport slově, sekret svůj přitisknouti jsem dal, jehož datum v sobotu 8. dne měsíce Octobris v ležení u města Prešpurka v Uhřích léta božího devadesátého čtvrtého.

Bořek Hamza.

Připsáno: Pane Hamzo, zle jste učinili, že jste tak odjeli a tyto ubohé dráby opustili a čím jste jim povinni nezaplatili.

Pavel Korka z Korkyně, váš nejvyšší, rukú svou.
Přihlásit/registrovat se do ISP