383. Nejvyšší úředníci, soudcové zemští a místodržící v království Českém žádají Kutnohorské za půjčku 2000 kop gr. m. na záplatu proti Turku vypraveného vojska.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 5. října. — Orig. v arch. Kutnohorském.

Vzáctné poctivosti přátelé milí. Tajiti vás nemůžeme, že se nejvyšší, též správcové a jiní officírové, kdeří nad lidem naším českým do království Uherského pro ochranu tohoto království Českého vypraveným nařízeni jsou, o záplatu služeb jich měsíčných na nás dopisují. I poněvadž na ten čas za příčinou jiných mnohých vydání, kderá jsou se tak již prvé při vejpravě téhož lidu našeho českého od nás na místě země nevyhnutedlně státi musela, při penězích nejsme, a jim se slušně v tomto tak velikém nebezpečenství, kderéhož se čím dále vždy více obávati jest, pro vychování a zdržení jich v poli platiti musí: protož vás žádáme, že nám dvou tisíc kop míšeňských, anebo co vám nejvíce možné bude, proti dostatečnému od nás vám toho s ourokem obyčejným ujištění toliko do svatého Jiří nejprve příštího, poněvadž nám do toho času někderé peníze složeny býti mají, zapůjčiti, nicméně také s někderými spoluměšťany a obyvately vašimi, kdeří by tak při možnosti byli, o zapůjčení nějaké summy peněz jménem a na místě našem, aby nám tolikéž nahoře psaným způsobem zapůjčili, se vší pilností jednati budete. Nebo se k tomu přičiniti chceme, aby vám taková summa vaše i tomu každému, kdo tak co zapůjčí, při témž čase konečně s vděčností od nás oplacena byla. Jsme k váni té naděje, vidouc toho tak velikou a nevyhnutedlnou potřebu býti, že se v tom, jakožto milovníci vlasti své, volni ukážete, a při nadepsaných spoluměšťaních vašich pilní a opravdoví jednatelé budete. Odpovědi brzké, kderoa bychme se spraviti mohli, od vás očekávati budeme. Dán na hradě Pražském v středu po svatém Michalu archandělu léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP