370. Nejvyšší úředníci soudcové zemští a místodržící v království Českém nařisují na místě císařském, aby všem z Čech do Znojma k přehlídce vojenské vypraveným poddaným záplata od vrchnosti na čtyři měsíce dána byla.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 23. září. — Opis současný v arch. musea král. Českého.

My N., nejvyšší ouředníci etc. Urozený etc. Pozdravení naše a všecko dobré vzkazujem. Věděti vám dáváme, že nám JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, páni nařízení komisaři a mustrherové u města Znojma nahoru píší, kderak drahně lidí, kteří z tohoto království dolův vypraveni jsou, velice sobě ztěžují a od praporců táhnouti chtějí a někdeří mustrovati se nedají za příčinou, že žádných peněz a nač živi býti nemají. I poněvadž by za příčinou takovou pro nerovnost a roztržitost týž lid tu déle zdržán býti a povinností svých vykonávati nemohl, z těch příčin za zvláštní duole žitou potřebu uznáváme, aby to spěšně opatřeno bylo. A protož jsme pominouti nemohli vás všech vůbec i jednoho každého zvláště napomenouti, na místě JMCské poroučejíce, aby jedna každá vrchnost poddané své, kderéž ste dolův vypravili, ihned ztížně záplatou a penězi od času vypravení jich i s tím, co jim již prvé dáno jest, každému za čtyry měsíce služby doplniti nařídili a do ležení po jistých osobách bez prodlévání odeslali, tak aby týž lid pospolu zachován býti a, majíc opatření a záplatu svou, tím dostatečněji nepříteli odolati mohli. Nepochybujem že, majíc toto od nás napomenutí a na místě JMCské poručení, tak se všickni i jeden každý z vás poslušně zachová, vědouc, že na tom JMCské jistou vůli naplníte. Dán na hradě Pražském v pátek po sv. Matouši léta etc LXXXXIIII0.
Přihlásit/registrovat se do ISP