361. Nařízení nejvyšších úředníků, soudců zemských a místodržících král. Českého, aby obyvatelé, kteříž dosavad k přehlídce vojenské na Moravu se nevypravili, bez prodlení tak učinili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 15. září. — Souč. MS. v arch. král. hlavn. města Prahy, č. 1080.

Mandát od pánů místodržících, aby ostatní vojáci vypraveni byli.

My N. nejvyšší ouředníci a soudcové zemští, JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, rady a místodržící v království českém urozeným pánům, pánům, urozeným a statečným rytířům a urozeným vladykám, vzáctné poctivosti Pražanům, moudrým a opatrným městům i všem jiným obyvatelům království českého, přátelům milým, pozdravení naše a všecko dobré vzkazujem. Věděti vám dáváme, že od pánův komisařův a mustrherův od JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, k mustrování lidu českého u města Znojma nařízených nás zpráva dochází, že ještě až posavad velmi malý počet lidu od stavu panského a rytířského, i jiných obyvatelův tohoto království, zvláště jízdného se nachází, a mnozí přes JMCské vyšlé mandáty strany veřejnosti doma zůstávají, ani počtu koní svých i pěších nevysýlají, nad čímž JMCská žádného zalíbení jmíti neráčí. I poněvadž nebezpečenství nepřítele Turka neubývá, kterýž se den ode dne sílí, moci jeho přibývá a k nám se vždy více a více blíží, při čemž nebude-li předně pomoci pána Boha všemohoucího a našeho skutečného a opravdového přičinění, jisté záhuby, zkázy nás všech manželek, dítek a statkův našich ztracení (čehož milostivý pán Buoh uchovati rač), očekávati jest. I dokudž ještě jeho svatá božská milost nám času k odpírání tomu pohanu a ruhači jména jeho svatého propůjčovati a při nás svou svatou pomocí přítomen býti ráčí, jest jistě zapotřebí, abychom toho času sobě zmařiti nehleděli a potom na sebe a na nás potomci naši hrozného naříkání neslyšeli a věčnému jhu tomu nepříteli poddáni nebyli, z čehož bychom, kdyby co takového nebezpečného skrze naše obmeškání přišlo, předně pánu Bohu, JMCské i vlasti své odpovídati nemohli. A protož všem vůbec i jednomu každému na místě JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, poroučíme a od osob našich, jakožto milovníky vlasti, napomínáme, kteří tak ještě doma zůstáváte, abyste ihned, ničímž se nevymlouvajíc, ani čím zastírajíce, z domu se s počtem koní i pěších vypravili a stížně k městu Znojmu táhli a před pány mustrhery a kommissary od JMCské k tomu nařízenými se najíti a zmustrovati dali a dále odtud, buďto na pomezí markrabství Moravského, aneb kde by toho pro obranu tohoto království a zemí k němu příslušejících a všeho křesťanstva největší potřeba ukazovala, táhli a v tom tažení, jakž na milovníky vlasti, ctné rytířské a poctivé lidi, náleží, se chovali. Nebo jest-li že by kdo přes to jisté na místě JMCské naše napomenutí bezelstně doma pro nedostatek zdraví svého zůstal a na místě svém nevyslal, jak mu to od JMCské a všech tří stavův království tohoto potomně vykládáno a i váženo bude, to jeden každý zdravě rozvážiti může. Toho sme vás všech vůbec i jednoho každého zvláště v takové nevyhnutedlné a důležité potřebě, aby se žádný nevědomostí nevymlouval, tejna učiniti nechtěli. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek po Povějšení sv. Kříže léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP