360. Seznam lidu jízdného ze všech krajů království Českého a měst Pražských, jenž přehlížen byl 15. září 1594 u Znojma při tažení svém do Uher proti Turku.

1594; 15. září. — Rukopis souč. v archivu knížete z Lobkovic v Roudnici.

Mustruňk lidu jízdnýho, kterejž se začal držeti 15. Septembris anno etc 94.

Předkem mustrováni koně jízdní vypraveni z panství JMCské:

   

Těch jest zmustrováno

116

koní

Item, z hrabstvi Kladského

37

"

Ještě mají přijeti

3

"

Z kraje Loketskýho Wolf z Šenu

12

"

Několika mnoha osob vede jiný; kteří sami jedou, ti sobě to stěžují, že jest málo. Item, více z téhož kraje Bernart Unruh, posýlá. Syna

2

koně

item, Habart z Hertnbergu sám jede

1

"

item, Kašpar Melichar z Hertnbergu sám jede

1

"

Jiřík Florian Loehner pacholka

1

"

Adam Hofman pacholka

1

"

město Loket

2

"

město Vostrov

1

"

město Vary

1

"

Summa všech

178

koní

a ještě měli přijeti z Kladska

3

koně


Kraj Prachenský.

Stav panský.

 

koní

JMt pan Petr Vok z Rožmberka

82

"

z statku Bechyňského za pana Adama Hrzaně

3

"

Prachatičtí

2

"

Soběslavští

2

"

Hans Hendrych z Eberka, jede Adam Lipovský

1

"

Matouš Děpolt z Lobkovic, vede Baltasar Lesí

7

"

Wolf Novohradský z Kolovrat, Jindřich Strojetický jede

3

"

Adam z Šternberka a na Sedlcích, jede Švejnich

3

"

Anna Říčanská z Tříteže

1

"

Jiří z Eberka, bratr jeho jede

1

"

Pavel z Říčan, jede Bohuslav Kalenice

1

"

paní Jonová z Lobkovic Točnická

2

"

Jan Viktorin z Eberka, sám jede

2

"

Fridrich Švihovský, jede Karel Lorecký

4

"

Stav rytířský.

 

"

Adam Chanovský Dlouhoveský, syn jeho jede

1

"

Adam mladší Pernklo, pacholka

1

"

Adam Chřepický z Modliškovic, sám jede

1

"

Adam Kunáš z Machovic, syn jede

1

"

Adam Baubinský z Oujezda, syn jede

1

"

Arnošt Vitanovský, syn jede

1

"

Adam Řepický z Sudoměře s N. Muchkem

1

"

Albrecht Sic z Drahonic, jede Adam Radkovec

2

"

Adam Bačín z Račína, jede Hendrych Cíl

1

"

Aleš Vrabský z Vrabí i na místě Václava nedílného, jede sám

2

"

Aleš Dejm

1

"

Bohuslav Záborský z Brloha s Švejnichem

1

"

Bohuslav Malovec z Malovic, vede Bohuslav Baubinský

5

"

Bohuslav Kalenice z Kalenic, pacholka

1

"

Bernart mladší z Hodějova, jede sám

2

"

Beneš a Zdeněk Kalenicové z Kalenic

2

"

Břeněk Ježovský z Lub, pacholka

1

"

Bohuslav Audrazský

1

"

Dětleb Koc z Dobrše

1

"

a statku Adama Koce též

1

"

Diviš Bejšovec s Šebestianem strejcem vysílají

1

"

Ezechiel Malovec z Chejnova a z Winterberka

1

"

Ferdinand Lokšan s pí. Nešovskou

4

"

Jindřich Kunáš z Machovic, jede Bohuslav Kořenský

1

"

Jiřík Čejka

1

"

Jiřík Klenovský z Klenového

1

"

Jindřich Dubský, jede sám

1

"

Jindřich Častolar Dlouhoveský s paní Lidmilou Malovcovou na sv. Poli

1

"

Jindřich Běšín, pacholka

1

"

Jindřich Tomek z Čejkov, pacholka

1

"

Jiřík Račín z Račina, jede Baltazar Slavkovský

1

"

Jindřich Chřepický

1

"

Jindřich Břeský jede sám

1

"

Jindřich mladší Častolar jede sám

1

"

Jindřich Vintíř, jede syn jeho

1

"

Hendrych Dejm z Tříteže, sám jede

2

"

Hynek Loubský z Lub, jede sám

1

"

Jan Jiří Griespek, jede Abraham Bechyně

2

"

Jan Vrabský z Vrabí, jede sám

2

"

Jan mladší Kunáš z Machovic, jede sám

1

"

Jan Švejnich, sám jede i za p. z Šternberka

1

"

Jan Myšovský s Václavem Páteckým, pacholka

1

"

Johanka Byšická

1

"

Jan Markvart Koc z Dobrše, jede Petr Mikuláš Malovec

2

"

Jan Vojislav z Branišova, syn jede.

1

"

Jan Chanovský z Dlouhé vsi, syn jede

2

"

Jošt Kořenský z Terešova, pacholka

1

"

Jan Cil z Svojšic, jede Jiřík Kalchrejtr

1

"

Justina Kunášová z Chlumu, jede bratr její

1

"

Jan Bliživský z Bliživa, jede sám

2

"

Jan Loubský z Lub, jede sám

1

"

Jan mladší Koc

1

"

Jan Log, jede sám

1

"

Jan Dlouhoveský, pacholka

1

"

Kryštof Kalchrejtr z Kalchrejtu

1

"

Kateřina Lažanská z Dlouhé vsi, jede syn její

1

"

Kryštof Chanovský z Dlouhé vsi, jede sám

1

"

Kryštof Račín z Račína, jede Jan Rohovec

1

"

Kateřina Muchková, jede syn

1

"

Mariana Ježovská z Lub, pacholka

1

"

Mareš Čejka z Olbramovic, jede syn

1

"

Mikuláš Radkovec z Mirovic, jede Jindřich starší častolar

2

"

Matěj Richorn z Rejchnpachu, jede syn

1

"

Melichar Kalchrejtr i na místě sirotčím, jede bratr jeho

2

"

Mikuláš Dejm, jede syn

2

"

Přibík Bukovanský, Pinta z Bukovan, jede syn jeho Jindřich

1

"

Petr Baubinský z Aujezda, jede Adam Baubinský

2

"

Petr Chanovský z Dlouhé vsi, sám jede

1

"

Prokop Tomek z Čejkov

1

"

Přibík Čakovec z Bohušic, sám jede

1

"

Pavel Malovec z Libějovic, Voldřich Bejšovec jede

1

"

Petr Lukavský, pacholka

1

"

Šebestian Pesík z Komárova, syn jede

1

"

Sezima Sedlecký, sám jede

1

"

Václav Bejček z Nezpečova, sám jede

1

"

Vondřej Resanskej, pacholka

1

"

Vilím Vrabský

1

"

Václav Malovec z Malovic, Voldřich Bejšovec jede

1

"

Václav starší Koc z Dobrše

2

"

Wolf Gotthart Perglar, Jan Lukášský jede

1

"

Václav Hájek z Rebčic, pacholka

1

"

Václav Malovec z Chejnova, jede Bejšovec

1

"

Voldřich Strojetický

1

"

Voldřich Častolar Dlouhoveský, jede syn za něj a za jeho dva bratry

1

"

Václav Precht

1

"

Vyšata Kunáš z Malovic, bratr jede

1

"

Václav mladší Bejček, jede sám

1

"

Zachariaš Andraskej, pacholka

1

"

Zdeněk Běšín, pacholka

1

"

Summa

226

"


Kraj Bechyňský.

Stav panský.

   

Kryštof mladší Leskovec z Leskovce

1

koní

Adam z Hradce a na Hradci

20

"

Bohuslav Leskovec z Leskovce

2

"

Arnošt Leskovec

2

"

Joachym Španovský, Jan Želický jede

2

"

Jan Albrecht Křinecký, sám jede

2

"

Stav rytířskej.

 

"

Aleš Volbram z Štěkře

1

"

Jede Alexander Rozhovskej

 

"

Albrecht Valovskej, jede Hendrych Roh

1

"

Albrecht Čabelický z Sautic, pacholka.

1

"

Adam Vitha z Zrzavého, jede Jan Mazanej

1

"

Albrecht Břeský z Břízy, jede sám

2

"

Anna Chrtová

1

"

Adam Čabelický, jede Bejšovec

1

"

Albrecht Řehoř Pauzar, jede Michal Przník

2

"

Burian Vrchotickej z Loutková

1

"

Bohuslav Mazanej

1

"

Břetislav Dvořeckej z Olbramovic Adam Bezdědický jede

1

"

Bohuslav Kunáš z Machovic, jede sám

2

"

Beneš starší Kunáš z Macho vie, jede sám

1

"

Bohuslav Vitha, jede sám

1

"

Daniel Mathiáš z Sudetu, jede syn

1

"

Fridrich Doudlebský z Doudleb jede Jetřich Rašovec

1

"

Jiřík mladší Vratislav z Mitrovic

2

"

Jiřík Hozlaur z Hozlau, jede sám

1

"

Jindřich Pauzar z Michnic, vede Keblavský

2

"

Jiřík Kába z Rybňan

1

"

Jiřík Pětipeský z Chýš a z Egrberku, jede sám

1

"

Jindřich Vojtík Brodský z Labouně, jede sám

1

"

Jindřich Vrchotický

1

"

Jindřich Sádlo

1

"

Jiřík Vitha, jede Voldřich Bechyně

2

"

Jindřich Sudek z Dlouhé, jede sám

1

"

Jiřík Homut z Harasova

1

"

Jan Beřkovský, sám jede

3

"

Jan starší Špulíř z Jiter, s Lapáčkem pachole jede

1

"

Jan Vrchotický z Loutková

1

"

Jan Sádlo z Vražného, pacholka

1

"

Jeroným Hozlaur z Hozlau, sám jede

1

"

Jan Václav Vencelík z Vrchovišť

1

"

Jan Přehořovský z Kvasejovic s Voldřichein

 

"

bratrem svým, jede Karel Přehořovský

2

"

Jan Zmyšlovský z Radvanova

1

"

Joachym Vojíř z Protivce, jede Markvart Log

2

"

Jan Vamberský z Rohatec s p. Chanovským

1

"

Jan starší Malovec z Malovic, jede Šelicha

4

"

Jošt Hozlaur z Hozlau, jede sám

1

"

Jan Kába

1

"

Jan Hřebenář, jede Václav Log

1

"

Kryštof starší Leskovec, 2 osoby stavu rytířského

6

"

Kryštof Častolar sám jede

1

"

Karel Čabelický z Soutic, pacholka

1

"

Kryštof Hozlaur z Hozlau

1

"

Karel Bechyně z Lažan s p. Svatkovským

1

"

Karel Kořenský z Terešova, pacholka

1

"

Kuneš mladší Dvořecký z Olbramovic, syn jeho jede

2

"

Kateřina Šeflingerova z Tuchoře, pacholka

1

"

Kylian Špandele na Poříčí, jede sám

1

"

Ladislav Vostrovec z Královic

1

"

Ludvík Korálek, pacholka

1

"

Markéta Smrčková z Hrádku

1

"

Malovec z Malovic na Kameně

1

"

Mikuláš Keblanský z Hvozdna, sám jede

1

"

Mikuláš Vopršal

1

"

Petr Doudlebský z Doudleb

1

"

Prokop Čabelický z Soutic vede Vilém Hozlau

2

"

Petr Hazlaur

1

"

Petr Bechyně, jede sám

1

"

Pavel Baubinský z Oujezda, jede sám

1

"

Petr Smrčka ze Mnichu

1

"

Pavel Buzický z Buzic

1

"

Voldřich starší Svatkovský, sám osobně

1

"

Voldřich mladší Svatkovský, pacholka

1

"

Václav Tučap z Tučap

1

"

Václav Lapáček z Zrzavého, jede Hynček Lapáček

1

"

Voldřich starší Malovec z Malovic

1

"

Voldřich Smrčka

1

"

Václav Dvořecký

1

"

Václav a Vilím Kořenští, Jiřík bratr jejich jede

2

"

Václav Vopršal, syn jede

1

"

Vilím Hazlaur, sám jede

1

"

Stav městský.

 

"

Peldřimovští

2

"

Přihlásit/registrovat se do ISP