358. Arcibiskup Pražský Joachymovi z Kolovrat, aby císařskému rychtáři v Mostě oznámil, le luteránští kněží z far v Holčicích a Čauši vybyti býti mají, kteréž fary duchovními katolickými budou osazeny. 1594,

14. září. — Konc. v archivu arcibisk. v Praze.

Panu Joachymovi z Kolovrat, presidentu.

Modlitbu naši vzkazujem etc. Jakož sme se s VMtí na tom snesli strany těch dvou far nedaleko Mostu ve vsi Holčicích jedna a ve vsi Cause druhá: poněvadž předešle vždyckny od starodávna katolickými kněžími opatrovány bejvaly, však potom od p. Ladislava z Lobkovic sou k změnění přišly. I aby zase farářové v prvnější dobrý a starobylý způsob zas uvedeni býti mohli, VMt přátelsky žádáme, že Janovi Vinklmanovi, JMCské rychtáři v městě Mostu, kterémužto nyní k spravování poručeno jest, psané poručení učiniti ráčíte, aby ti kněží luteriánští na dotčených farách se zdržující při času sv. Havla příštího konečně z těch far se odebrali; nebo my dotčené fary kněžími dobře katolickými budoucně dosazovati nepomineme, jakož pak i na Holčičkou faru kněz. Valentin od nás od sv. Havla podán jest a tam dosednouti má, tak aby se zase čest a sláva buoží tím náležitěji vzdělávati mohla, čímž pánu Bohu nemalé zalíbení a JMCské pánu našemu nejmilostivějšímu vděčné a příjemné učiniti ráčíte. Datum v středu den Povýšení sv. kříže léta 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP