355. Bedřich starší z Žerotína, hejtman markrabství Moravského, Petrovi Voku z Rožmberka, nejvyššímu nad lidem z království Českého a komisařům válečným, že jest potřeba, aby hranice markrábství Moravského lidem válečným lépe opatřeny byly etc.

U KATOVA, 1594, 14. září. — Souč. rukopis v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Službu svů Mtem vzkazuji etc. Té hodiny, jakž mně psaní VMtí k rukám přišlo, posla zase odpravuji a VMtem oznamuji, že mně proti poručení JMti arciknížete Matyáše nic raditi ani VMtem co vyměřovati nenáleží. Než jaká potřeba, aby hranice m[arkrabství] tohoto na ten čas lidem válečným lépe opatřeny byly, tomu VMti z vyslaných pánův obyvatelův markrábství tohoto, kteříž na ten čas při mně sou, vyrozuměti ráčíte, nic nepochybuje, že se ráčíte věděti v té příčině k JMti arciknížeti, tak také i k nám, jako k přednímn oudu království Českého a VMtí povolným služebníkům, kterak chovati. S tím se VMtem dobře a štastně jmíti vinšuji. Dán z ležení polního od Katova 14. Septembris léta etc 1594. VMtí všech povolný a věrný služebník

 

Fridrich starší z Žerotína na Židlochovicích,

hejtman markrábství Moravského, JMCské rada a nejvyšší.


Vysoce urozenému pánu, panu Petrovi Vokovi z Rožumberka na Českém Krumlově, správci a vladaři domu Rožmberského a nejvyššímu nad lidem válečným z království Českého, urozeným pánům pánům, panu Janovi nejstaršímu z Valdštejna na Sedčicích, nejvyššímu komorníku, panu Hertvikovi Zejdlicovi z Šenfeldu na Chocni a urozeným a statečným pánům rytířům, panu Janovi Malovcovi z Malovic na Kamenici a panu Kryštofovi Vratislavovi z Mitrovic na Lochovicích, JCMti radám a místodržícím v království českém, pánům švagrům, bratrům a pánům přátelům mým zvláště milým, JMtem.

Postscriptum. Vidělo mně se za dobré MVtem oznámiti, kterak rejthaři moji, kteří tyto noci na vartě stáli, z druhé strany hor veliké ohně nebo záře viděli, z čehož snadno rozuměti, že se nepřítel k našim hranicím přibližuje a pálením škody činí.
Přihlásit/registrovat se do ISP