354. Rudolf II. nařizuje místodržícím království Českého, aby Pražany a stav městský v příčině žádosti osob erbovních, když by veřejnost nařízena byla, mají-li do pole s koňmi jeti, náležitě opatřili.

V ŘEZNĚ. 1594, 13. září. — MS. souč. v arch. král. hlavn. města Prahy, 5. 324.

Rudolf etc. Urozeni a stateční, věrní naši milí. Milostivě vás tejna činiti neráčíme, že sou k nám poctiví a opatrní purkmistři a konšelé všech tří měst Pražských, věrní milí, i na místě třetího stavu království našeho Českého vyslaný svý vypravili, poddaně oznamujíce, kterak by se na ně ne malá než veliká těžkost a nebezpečenství za příčinou vyšlého mandátu našeho císařského, nímž sme všem erbovním osobám do pole osobně táhnouti (pod ztracením erbův svých) poručiti ráčili, valiti chtěla, ano že by jim již mnozí všetečnosti vytejkati měli, jako by nejetím svým poctivostí svých zbaveni byli; v čemž nás za milostivé, brzké a náležité opatření naše císařské a před takovým a k tomu podobným utrháním a na poctivosti dotýkáním, učinivše oni všecko, čímž sou povinni byli, bezpečni býti mohli, se vší ponížeností pokorně prosí, jakž tomu všemu z příležících jich suplikací siřeji vyrozumíte. I poněvadž sami toho rozumně povážiti můžete, kdyby takové dotýkání a hanění přetrženo a zastaveno nebylo, jaká by z toho nyní i budoucně confusi a všelijaká i mezi měšťanstvem nedorozumění a roztržitosti povstaly, nám pak mnohé zaneprázdnění pojíti mohla. A protož vidělo se nám zapotřebné býti, vám o tom všem stiežně napsati, milostivě poroučejíce, abyste všecky příčiny a motivy v též suplikací obsažené a vysvětlené v své bedlivé, pilné a dostatečné uvážení vzali a dále jménem a na místě našem císařském týž stav městský, aby sobě neměl co slušně stěžovati, v té příčině všelijak náležitě a spravedlivě (jakž o tom pochybovati neráčíme) opatřili. A pokudž byste také v radě vaší uznali za potřebné býti, aby mandátem, nebo listem naším císařským odevřeným, jmenovaný stav městský v této příčině pro lepši zřetel a bezpečenství pro nás opatřen a to všem vůbec v známost uvedeno bylo, o tom nám bez meškání ponížené zdání vaše, na jaký způsob by se to pro zachování mezi stavy dobrého srozumění státi mělo, neb co bychom dále v té věci naříditi jmíti ráčili, odeslali. Zatím pak často psaný stav městský ve všem slušným a náležitým ochraňovati nepomíjejte, vědouc, že na tom jistou a milostivou vůli naši císařskou naplníte. Dán v městě našem říšském Řezně v outerý u vigilji sv. Kříže léta 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP