346. Městská rada Rakovnická Tobiášovi Žlutickému a Benediktu Sekyroví, měšťanům a vrchním správcům nad vojáky Rakovnickými do Uher vypravenými, aby mezi sebou svorni byli a peněz daremně neutráceli.

V RAKOVNÍCE. 1594, 10. září. — Kopiář v archivu města Rakovníka.

S. s. v. etc. Zprávy nás docházejí, že byste mezi sebou nesvorni býti a na cestě nemírně utráceti měli: i pokudž by to tak bylo, nenadali bychom se na vás, abyste na napomenutí naše tak brzy zapomenouti a to záští, kteréž mezi vámi umořeno a v nic obráceno jest, a netoliko z mysli ale i z srdce vypuštěno býti mělo, při vás místo mělo; ješto co zlého nesvornost přináší, zvláště v správách, o tom dobře souditi můžete a mnoho ste slejchali. Protož vás vždy k lásce a svornosti napomínáme a žádáme, že, zanechajíce všech zdůrek, kyselostí a protimyslností, sobě vespolek upřímně ke všemu dobrému radni a nápomocni budete a jiným vojákům pod správu vaši příslušejícím dobrý příklad na sobě dáte, k tomu také se střídmě chovati a, zanechajíce zbytečností a velikého nákladu, chudé obce naší ušetřovati budete. A poněvadž jest Jiřík Tyčka na cestě se roznemohl a již domů přivezen, budete moci na místo jeho Tomáše Ovčákovic, vydadouc jemu podle příležité formule přísahu, za správce a opatrovníka vozu (pokud by posel tento vyslaných našich v Znojmě s vámi nezastihl, jimžto tu věc předně na místě našem poroučíme) vystaviti, tak jakž o tom i vyslaným našim psaní činíme a tu naději máme, že o jednu osobu z počtu od obce naší vyslaných domluvy míti, ani oni ani vy, nebudete, ale vám to, poněvadž bezelstně se již na cestě přitrefilo, že pasirováno bude.,S tím etc. Datum v městě Rakovníce v sobotu po památce Narození blahoslavené panny Marie léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP