345. Městská rada Rakovnická Havlovi Krčilovi a Janovi Zahrádkoví, měšťanům a radním Rakovnickým do Znojma poslaným, v příčině náhradníka za jednu osobu do pole vypravenou, kteráž na cesti; těžce se roznemohla.

V RAKOVNÍCE. 1594, 10. září. — Kopiář v arch. města Rakovníka.

S. s. v. etc. Vyrozumněli jsme z psaní vašeho, že jest se Jiřík Tyčka velmi těžce roznemohl a jeho že jste v českém Brodě odjeli, žádajíc, aby jiná osoba na místo jeho na valacha do Znojma odeslána a vypravena byla, v bráně městské, kde by vás najíti mohla, že se doptá, jakž takové psaní vaše to v sobě šíř obsahuje a zavírá. I oznamujeme vám, že jsme tu věc ve společném našem uvážení s p. staršími obecními jměli a jiného lepšího z prostředku najíti nemohli, než aby jedna osoba z vojákův našich obrána a na místo Jiříka Tyčky dosazena byla. Protož budete moci Tomáše Vov-čákovic jménem naším z počtu vyslaných osob vyníti a jeho na místo Jiříka Tyčky, vydadouc jemu povinnost podlé příležité formule, vystaviti. Že pak mezi pěšími jedna osoba ubude, budete moci JMtem pánům mustrherům příčinu, že se jeden na cestě těžce roznemohl, oznámiti.a pro doplnění počtu jiná osoba že jest se na cestě opatřiti nemohla. Když se to stane, jest naděje, že nám to pasirované bude. Pakliby vás posel tento v Znojmě nezastihl a naši, nemajíce vozky, dále puštěni byli, budete moci přece posla za nimi s psaním vypraviti, budou skrze psaní jim svědčící, co činiti mají, spraveni. Dále také oznamujete, že jest mezi hejtmany našimi veliká nesvornost a k tomu že nemírně utrácejí: i v pravdě toho neřádi slyšíme a nadali jsme se, že se podlé napomenutí sobě učiněného chovati a peněz jak svejch tak obecních přichovávati a ušetřovati budou. Napomeňte jich, za to žádáme, k svornosti a střídmosti; my jim také o to psaní činíme a jich napomínáme. S tím etc. Datum v městě Rakovníce v sobotu po památce Narození blahoslavené panny Marie léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP