338. Fridrich starší z Žerotína, hejtman markrabství Moravského, komisařům královským k přehlídce vojska Českého do Znojma vypraveným: děkuje z péče a lásky, kterouž markrabství Moravskému prokazují a žádá prosebně, kdyby možné bylo, aby některou část vojska Moravanům pro ochranu vypravili, než ostatní vedle nařízení arciknížete Matyáše do Uher vytáhnou.

U KATOVA. 1594, 7. září. — Rukopis souč. v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Službu svou VMtem vzkazuji, urození páni páni, urozeni a stateční páni rytíři, páni a přátelé moji zvláště milí. Zdraví, všeho dobrého od pána Boha VMtem věrně přeji. Psaní VMtí jsem přijal a z něho i také z oustní zprávy pana Bohuše Morkovského z Zástřizl, kterýž ale v hodině po dodání listu VMtí ke mně se navrátil, náklonnosti, péči a lásce, kterou VMti všickni páni stavové a obyvatelé království českého o toto markrabství, obyvatele jeho, právě otcovsky jmíti ráčíte, sem vyrozuměl. Z kteréžto lásky VMtem na místě všech pánů obyvatelův, jakž může nejvýš děkováno bejti, děkuji těm pánům obyvatelům, kteří zde při mně v ležení sou, hned, jinejm pak skrze psaní, potom také i oustně v známost uvedu; žádné pochybnosti nemám, než že JJMti tu lásku VMtí a opatrování od VMtí vděčně přijíti, všelijakými VMtem příjemnými službami odsluhovati, vším dobrým odpláceti a ač nastala-li by kdy VMtem taková potřeba, kterou pán Bůh za dlouhý časy uchovati rač, takovou měrou, nelitujíce statku ani hrdel, odplacovati ráčí.

Co se nepřátel dotejče, oznámil sem VMtem píedešle, že z milosti pána Boha proti hranicím markrabství tohoto žádnejch nepřátel pospolu, neb u velikém počtu, nebylo a, jakž mně od nejedněch míst khuntšofty docházejí, že ještě není: než poněvadž nepřítel jest bedlivý a spěšný, zvláště pak ten národ tatarský, kterémuž žádný vody ani jací vrchové, leč sama moc božská a ruce rytířské vpádům, zájmům, mordům a pálení zbrániti nemůže [sic], jest nám potřebí se na péči jmíti, nebo druhým dnem, poněvadž most anebo šifbruken u Vostřehoma mají, v Moravě bejti mohou. Protož se bedlivě a jak [o]by z tyto strany Dunaje byli opatřiti musíme. Pročež bylo-li by dobrý, avšak to k uvážení VMt připouštím, abyste VMti ráčili něco koní, též něco pěších sem da našeho ležení spěšně vypraviti s ostatkem podlí vyměření JMti arciknížete Matyáše z tyto strany Dunaje předce ku Komárnu táhnouti. Nebo jest-li že tou cestou od JMti arciknížete vyměřenou VMti lid potáhne, tehdy tato země tím VMtí tažením od nepřátel, vpádův bezpečna bude a nicméně ráčíte moci odtad, bude-li toho potřeba, jakož nepochybuji že bude a jest, se vším lidem nebo na díle k JMti arciknížeti k Rábu se obrátiti; ráčíte-li taky moci zarmoucenému arciknížetství Rakouskému v čem prospěti, anebo jakou pomoc učiniti, povinnost křesťanskou vykonati ráčíte. Já pak na to šetřiti budu, když tak ten lid válečný VMti blíže k království Uherskému (začež, aby se skoro stalo, velice prosím) se podá, popřeje-li pán Bůh zdraví, abych se někde s JMti panem nejvyšším nad tím lidem, anebo s rytmistry a hejtmany JMti sjel, o všecky potřeby jak království Českého, tak tohoto markrabství se dotýkající rozmluvil a dále všeckno to, což věrnému služebníku VMtí všech a milovníku království Českého i zemí k němu připojených náleží, vykonal.

A poněvadž JJMti páni a rytířstvo zde při mně shromáždění k VMtem urozeného pána pana Jana z Cholčic a z rytířstva pana Jana Hodějovskýho z Hodějova posýlají, dále z nich vděčnosti JJMti a všemu jinému porozuměti ráčíte, na kteréžto jejich poselství od VMti přátelské a laskavé odpovědi očekáváme a VMti i nás všecky v ochranu pána Boha poroučíme. Dán z ležení u Katova 7. dne měsíce Septembris léta etc. 94

 

Fridrich starší z Žerotína na Židlochovicích,

hejtman markrabství Moravského, JMCské rada a nejvyšší.

Přihlásit/registrovat se do ISP