332. Purkmistr a konšelé města Rakovníka Janovi nejstaršímu z Valdštejna, nejv. komorníku království Českého, že vedle mandátu císařského osmého člověka do pole vypravili, i prosí, aby vypravení mezi český lid a zbrojence sousedních měst vřaděni byli.

V RAKOVNÍCE. 1594, 3. září. — Kopiář v arch. města Rakovníka.

S. v.V. M. v. u. p. etc Věda o milostivé vuoli JMCské, p. p. našeho nejmilostivějšího, a vysoce duoležité potřebě všeho křesťanstva se dotýkající, tak jsme se poddaně zachovali a osmého člověka podle mandátu JMCské od obce naší k mustrplacu do města Znojma vypravili, kteřížto, poněvadž před JMtmi pány mustrhery zmustrováni a potom k správě jistým osobám poručeni a tu, kdež toho nejdůležitější potřeba jest, obráceni bejtí mají, a někteří z nich opustivše dítky, manželky i statečky své od nás k tomu obráni jsou, někteří pak jakožto milovníci vlasti své dobrovolně se v to vydali: za to VMtí v poníženosti prosíme, že je VMti poručené míti a k tomu se přičiniti, aby pro zachování společné svornosti mezi český lid a pokudž možné podlé vyslaných od města Zátce a Luna a jiných okolních měst nám blíže přiležitých pojati, zmustrováni a v věcech válečných zběhlému a zkušenému hejtmanu poručeni býti mohli, ráčíte, tak aby oni jakožto sobě známí krajanově ve všem sobě vespolek dobrou raddou a nápomocni bejti, my pak s dotčenými městy, pokudžby jaké vejsílky za nimi potřebí bylo, snesení míti a na jeden groš s menší však outratou náklad vésti mohli. A což tak k prosbě naší dobrého způsobiti ráčíte, toho se VMtem každého času volně a ochotně odsluhovati rádi chceme a připovídáme. S tím atd. Datum v městě Rakovníce v sobotu po s. Jiljí 3. Augusti [sic!] léta etc 94.

VMtem k službám hotoví

purkmistr a konšelé města Rakovníka.

Přihlásit/registrovat se do ISP