325. Nařízení z komory české purkmistru a konšelům mèsta Rakovníka v příčině dobývání sanytru a dělání i odvozování do Prahy prachu střelného.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 27. srpna. — Orig. v arch. města Rakovn.

Moudří a opatrní přátelé milí. Jakož se nyní pro toto veřejné do pole tažení proti úhlavnímu a všeho křesťanstva dědičnému nepříteli Turku nemálo prachu ručničného jmíti musí, a toho se jak pro lid válečný do Uher, tak i pro obyvatele tohoto království a domácí potřebu mnoho potřebuje, i aby se ho časně jistej forot a summa centnéřův shledati mohla, ukazuje toho JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, oznámená a vysoce pilná potřeba o tom opětně vědomost jmíti. Jakž vám pak jménem a na místě JMCské poroučíme, abyste nám ihned bez meškání, dnem i nocí psaním vaším na komoru oznámili, kolik hutí k vaření sauytru a kolik prachoven, ve kderýchž se prach dělá, při městě, neb blíž města vašeho, před rukami jest a v kolika kotlích, neb pánvích sanytr se v nich, též v kolika moždířích dělati se a inuoholi jednoho i druhého, jak sanytrník sauytru a prachař prachu každého téhodne nadělati mohou; nicméně, mohlaliby ještě kde více jaká huť neb prachovna, a jest-li místo k tomu neb grunt a země příhodná, jak brzy a na jakej náklad to oboje přihotoveno a způsobeno býti může. A kdež pak, jak jsme spraveni, sanytrníci a prachaři vaši v tom netoliko obyvatele tohoto království a zvláště nynějšího času v tyto nynější potřebě nad míru vysoce v prodávání obojího, prachu i sanytru, nadsazují, ale i sanytr a prach ven z země proti zápovědi JMCské prodávají, což na znamenitou škodu JMCské i této vlasti naší jest, a JMCská toho nikoli déle trpěti, přehlídati a dopouštěti chtíti neráčí: nýbrž o tom poroučeti a takto vyměřovati ráčí, aby se všecken sanytr, což se ho koliv ve všem království českém nadělá, do cejghauzu JMCské na hrad Pražský skupoval a shromažďoval, tak aby JMCská a země každého času v čas potřeby prachem opatřena býti mohla A protož podle téhož rozkazu i vyměření JMCské vám dále poroučíme, abyste to při sauytrnících vašich, též i prachařích, ihned skutečně a pod přísným na hrdle trestáním nařídili a jim zapověděli, aby žádnej z nich žádného sanytru, na mnoze ani na mále, nikam jinam než toliko do oznámeného cejghauzu JMCské neprodávali a neodbejvali, a tento aby však tak čistej a lejtrovanej byl, aby se z něho hned dobrej prach dělati mohl. Nebo co se koliv centnýřův sanytru nadělá a sem odešle, bude jim tak jako jiným zdejším sanytrníkům hotovejmi penězi placen, tak jakž s nimi smlouva o to učiněna jest. Jestližeby se pak kdo toho dopustil a buď mnoho neb málo sanytru a prachu bez dovolení JMCské aneb nás komory, v zemi neb ven z země prodal, aneb jinak neupřímně a fortelně s tím vuokol šel, načež vám bedlivý pozor, aby se to vyhledati mohlo, jmíti sluší, a kdoby v tom postižen byl, tomu každému buď prach anebo sanytr ihned v pokutě poberte, a o osobě jeho nám na komoru oznamte. Nápodobně má se k sanytrníkům, jestližeby čistého a lejtrovaného sanytru, jakž napřed dotčeno, do cejghauzu nedodávali, týmž způsobem zachováno býti, což jim k vejstraze dostatečně předložte. A poněvadž město vaše podál od Prahy leží, uvažujíc to u sebe, kdyby sanytrníci vaši sanytr sem dodávati měli, žeby jim to, nemajíc snad žádného důkladu aneb tak veliké možnosti, za stižné přicházelo: protož pro jich v tom ušetřeni též vám dále jménem JMCské poroučíme, abyste buď každého téhodne aneb vždyckny ve čtyřech nedělích všecken sanytr od nich přijímali, peníze za něj zatím z důchoduov obecních za každý centnýř pražský po třinácti kopách míšeňských (při čemž dobře zuostati, ano dobrej vejdělek na tom jmíti mohou) dávali a platili, a potom na místě jich do cejghauzu. odvozovali; má vám za něj aneb tomu, kdož jej přiveze, každého času i od fůry hotovými penězi zaplaceno a peníze vaše zase navráceny bejti. Však sanytrníkům to dostatečně předložte a k tomu jich napomeňte, aby dobrej a na místo vylejtrovaný sanytr od sebe odvozovali, nebo budeli od kterého nečistej a nevylejtrovanej nalezen, ten ať ví, že mu netoliko v pokutě pobrán, ale i on proto na hrdle skutečně trestán býti jmá.

I aby také tíž sanytrníci v této tak veliké a pilné potřebě dílo své, kteréž JMCská přede vším jiným fedrované jmíti chtíti ráčí, vykonávati mohli a čím se vymlouvati neměli, nařiďte to při spolusousedích a obyvatelích vašich též v skutku, jesližeby sanytrníci v domích, dvořích neb jiných jim náležitých gruntích prsť neb zem k tomu příhodnou kopati chtěli, aby jim v tom žádné překážky nečinili, nebo jim to beze škody a místo země vybrané, jinou prstí navezeno býti má. V čemž že se žádnej pro dobré vlasti své na odpor stavěti nebude, a vy že při tom při všem pilností a bedlivostí vaší nic sjíti nedáte, té naděje jsme, vědouc že na tom JMCské jistou a konečnou vuoli naplníte. Dán na hradě Pražském v sobotu po svatém Bartoloměji apoštolu Páně léta 94.

(Podobný list skoro v ta všechna slova zaslán také Kutnohorským.)
Přihlásit/registrovat se do ISP