319. Nejvyšší úředníci, soudcové zemští a místodržící v království Českém ustanovují Adamovi Havlovi z Lobkovic, Radslavovi Vchynskému se Vchynic, Václavovi Pětipeskému z Chýš, Janovi nejstaršímu Lukaveckému z Lukavce a Volfovi Nešovkovi z Nešova, jako rytmistrům nad jízdou českou nařízeným, a jich osobám pomocným plat měsíční 300 zl.

1594, 22. srpna — Rukopis souč. v arch. kníž. z Lobkovic v Koudnici.

Pštoluňk rytmistrům, totiž panu Adamovi Havlovi z Lobkovic, panu Radslavovi Vchynskýmu ze Vchynic, panu Václavovi Pětipeskýmu z Chýš a z Egrberku, panu Janovi nejstaršímu Lukaveckýmu z Lukavce a panu Wolfovi Nešovkovi z Nešova [sic]. Pštoluňk na urozeného a statečného pana N., jakožto nařízeného rytmistra nad jedním kšvádrem rejtharův českých, kteříž u města Znojma mustrováni býti mají, též i na jiné officiry jeho se vztahující.

Jakož jest z jistého JMti Římského císaře, Uherského a Českého krále, pána našeho nejmilostivějšího, s nejvyššími ouředníky a soudci zemskými, též JMCské radami soudu komorního a osobami sněmem obecním k tomu z obce volenými v této tak veliké nastalé a nevyhnutelné potřebě proti nepříteli všeho křesťanstva Turku těchto pominulých dnův skrze mandáty JMCské po krajích prošlé veřejná hotovost nařízena, tak že jeden každý z obyvatelův království tohoto českého osobou svou s počtem koní svých jízdných zhůru býti a v ta místa, kde toho nejvyšší potřeba ukazovati bude, se vypraviti má, jakž to též mandáty v sobě šíř obsahují a zavírají. I poněvadž nad takovými rejthary a jízdou jisté osoby pro zachování dobrého řádu, též náležitého poslušenství, kterýmiž by se tak spravovati, říditi, na ně své zření jmíti měli a dobrej regiment ve všem zachován býti mohl, nařízeni býti musejí, jako předně rytmistr, lejtnambt, fendrych, vachtmistr a jiné k tomu přináležíte osoby, kterým služby měsíční pro náležité jich vychování dáti se musejí: protož od nás N. nejvyšších úředníkův a soudcův zemských, JMCské rad a místodržících v království Českém na místě JMCské, jakožto krále Českého, i všech vejš jmenovanejch osob tento pštoluňk nahoře jmenovanému rytmistru a offlcíru jeho jest nařízen. Předně nahoře psanému a jakožto rytmistru nad tím jedním kšvádrem rejtharův českých nar jeho úřad, vůz, koně, drabanty a jinou čeládku tři sta zlatejch rejnskejch.

Na jeho lejtnambta

40

fl.

na fendrycha

30

"

na vachtmistra

24

"

na vogenmistra

12

"

na kněze

12

"

na barvíře

12

"

na furýra

6

fl.

na dva trubače

24

"

na zámečníka

6

"

na kováře

6

"

na sedláře

6

"


Kterážto služba měsíčná jim od soboty po sv. Bartoloměji [27. srpna] léta tohoto 94. jíti, pasirována a placena bejti má. Té naděje k němu jako k člověku poctivému jsouce, že sobě ty rejthary české svěřené podle nejvyšší možnosti ku poctivosti národu českého a vlasti své poručené jíniti a ničehož toho, co by proti pánu Bohu a dobrému řádu též k ublížení chudých lidí bylo, nedopouštěti ani přehlídati, nýbrž, jestli že by se kdo čeho toho dopustil, jak náležitě přetrhovati věděti bude. A na potvrzení toho dali sme k tomu pštoluňku sekryty naše vlastní přitisknouti, jehož jest datum v pondělí před sv. Bartolomějem léta 1594.
Přihlásit/registrovat se do ISP