318. Nejvyšší úředníci, soudcové zemští a místodržící v království Českém ustanovují Václavovi Berkovi z Dubé, jako nařízenému polnímu maršálkovi nad lidem jízdním i pěším z království Českého do Uher vypraveným, i družině jeho službu měsíční 1500 zlatých.

1594, 22. srpna. — Rukopis souč. v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Pštoluňk na urozeného pána, pana Václava nejstaršího Berku z Dubé a z Lipého na Rychmburce, JMCské radu a maršálka dvoru JMti v království Českém, jakožto nařízeného polního maršálka nade všemi rejthary a lidem pěším z království Českého do království Uherského vypravenejm a na officíry páně se vztahující.

Jakož jest z jistého JMti Římského císaře, Uherského a českého krále, pána našeho nejmilostivějšího, s nejvyššími ouředníky a soudci zemskými, též JMCské radami soudu komorního a osobami sněmem obecným k tomu z obce volenými v této tak veliké nastalé a nevyhnutedlné potřebě 3C... [jako v předešlém]. Protož od nás nejvyšších úředníkův a soudcův zemských, JMCské rad a místodržících v království Českém na místě JMti, jakožto krále Českého, i všech vejš jmenovanejch osob tento pštoluňk nahoře jmenovanému nejvyššímu maršálku polnímu a podle toho i rytmistru a officírům jeho jest na řízen. Předně nahoře psanému panu Václavovi nejstaršímu Berkovi na ty oba ouřady, jak maršalský tak i rytmistrský, na stůl, kuchyni, kuchaře, drabanty, vozy a jiné k tomu náležité věci, na lejtnambta k úřadu maršalskýmu přináležitého, item na druhého lejtnambta k úřadu rytmistrskýmu přináležitého, na fendrycha, na kaplana katolického, na vochtmistra, na polního písaře, na bradýře, na dva trubače, na polního bubeníka, na tulmače, na profousa, na štokmistra, na dva štoknechty, na furýra, na kováře, na sedláře, jmenovitě na jeden měsíc 1500 zl. Z kteréhožto pán předně na ty oba úřady, totiž maršálskej a rytmistrskej, vychování své jíniti a potom g nahoře psanými officíry o služby jich se umluviti a je tolikéž z těch 1500 zl. spokojiti má a povinen bude. Kterážto služba měsíčná jim od soboty po sv. Bartoloměji léta 94. jiti, pasirována a placena bejti má. Té naděje k němu. ja kožto pánu poctivému jsouce, že sobě ty rejthary a pěší lid český svěřený podle nejvyšší možnosti ku poctivosti národu českého a vlasti své poručena jíniti a ničehož toho, což by proti pánu Bohu a dobrému řádu, též k ublížení chudých lidí nedopouštěti ani jim přehlídati, nébrž jestli by se kdo čeho dopustil, to jak náležitě přetrhovati věděti bude. A na potvrzení toho dali jsme k tomuto pštoluňku vlastní sekryty naše přitisknouti. Datum v pondělí po [musí býti "před"] sv. Bartolomějem léta etc 1594.
Přihlásit/registrovat se do ISP