317. Nejvyšší úředníci, soudcové zemšti a místodržící v království Českém ustanovují nejvyššímu lejtnantu nad jízdným i pěším lidem z království Českého do Uher vypraveným i družině jeho službu měsíční

1300 zl. 1594. 22. srpna, — Rukopis souč. v archivu kníž. z Lobkovic v Roudnici.

Pštoluňk na urozeného pána pana Melichara z Rederů na Friedlantě, jakožto zařízeného nejvyššího polního generálního lejtnambta nade všemi rejthary a lidem pěším z království českého do království Uherského vypravenými, kteříž u města Znojma mustrováni býti mají.

Jakož jest z jistého JMti Římského císaře, Uherského a Českého krále, pána našeho nejmilostivějšího, s nejvyššími úředníky a soudci zemskými, též JMCské radami soudu komorního a osobami sněmem obecním k tomu z obce volenými v této tak veliké nastalé a nevyhnutedlné potřebě proti nepříteli všeho křesťanstva Turku těchto pominulejch dnův skrze mandáty JMCské po krajích prošlé veřejná hotovost nařízena, tak že jeden každý z obyvatelův království tohoto českého osobou svou s počtem koní svých jízdnejch, též lidem pěším, zhůru bejti a v ta místa, kdež toho největší potřeba ukazovati bude, vypraviti se má, jakž to ty mandáty v sobě šiř obsahují a zavírají. I ponevadž nadepsanému nejvyššímu generálnímu panu lejtnambtu a osobám k jeho úřadu náležitým, služby jich měsíčný pro náležité jich vychování platiti se musí, protož od nás tento pštoluňk nahoře jmenovanému nejvyššímu panu lejtnambtu na osobu a vychování jeho, též na polního písaře, na dulmače, na polního trubače, na bradýře, na kaplana polního jest nařízen, jmenovitě na jeden měsíc třinácte set zlatejch rejnskejch. Z kterýchžto předně pán na svůj úřad vychování své jmíti a potom s nahoře psanými k úřadu jeho náležitými osobami o služby jich se umluviti a je tolikéž z těch 1300 set zlatých rejnských spokojiti má a povinen bude. Kterážto služba měsíčná od soboty po sv. Bartoloměji léta 94. jiti, páskována a placena býti má. Té naděje k němu jako k pánu poctivému souce, že sobě ty rejthary a lid pěší český svěřenej a podle nejvyšší možnosti ku poctivosti národu českého a vlasti své poručena jmíti a ničehož toho, což by proti pánu Bohu a dobrému řádu, též k ublížení chudých lidí bylo, nedopouštěti a ničím přehlídati, nýbrž jest-li že by se kdo čeho toho dopustil, to jak náležitě přetrhovati věděti bude. A na potvrzení toho dali jsme k tomuto pštoluňku vlastní sekryty naše přitisknouti. Jehož datum v pondělí po [musí býti "před"] svatým Bartolomějem léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP