316. Nejvyšší úředníci, soudcové zemští a místodržící v království Českém ustanovují nejvyššímu jenerálovi polnímu nad českým lidem pěším i jízdným, Petrovi Vokovi z Rožmberka, i celé družině důstojníku, úředníků a zřízených osob na jeho i všech vychování službu měsíční 4000 zl.

1594, 22. srpna. — Rukopis souč. v arch. kníž. z Lobkovic v Roudnici:

Pštoluňk panu nejvyššímu.

Pštoluňk na vysoce urozeného pána, pana Petra Voka z Rožmberka na Českém Krumlově a Bechyni, správce a vladaře domu Rožmberského, jakožto nařízeného nejvyššího generála polního nade všemi rejthary a lidem pěším z království Českého do království Uherského vypraveným, též hlavního praporce rytmistra, kteří u města Znojma mustrováni bejti mají, též i na jiné officíry páně se vztahující.

Jakož jest z jistého JMti Římského císaře, Uherského a Českého krále, pána našeho nejmilostivějšího, s nejvyššími úředníky a soudci zemskými, též JMCské radami soudu komorního a osobami sněmem obecním k tomu z obce volenými v této tak veliké nastalé a nevyhnutedlné potřebě proti nepříteli všeho křesťanstva Turku těchto pominulých dnův skrze mandáty JMCské po krajích prošlé veřejná hotovost nařízena, tak že jeden každý z obyvatelův království tohoto českého osobou svou, s počtem koní svých jízdnejch, též lidem pěším, zhůru bejti a v ta místa, kdež toho největší potřeba ukazovati bude; se vypraviti má, jakž to též mandáty v sobě šíř obsahují a zavírají. I poněvadž nad takovejmi rejthary a lidem pěším jisté osoby pro zachování dobrého řádu, též náležitého poslušenství, kterými by se tak spravovati, říditi, na ně své zření jmíti měli a dobrý regiment ve všem zachován bejti mohl, nařízeny bejti musejí, jako předně nejvyšší generál polní a hlavního praporce rytmistr, nejvyšší kvartýrmistr, nejvyšší vachtmistr, nejvyšší profantmistr a jiné k tomu přináležíte osoby, kterýmž služby měsíční pro náležité jich vychování platiti se musejí: protož od nás nejvyšších úředníkův a soudcův zemských, JMCské rad a místodržicích v království českém na místě JMti, jakožto krále českého, i všech vejš jmenovanejch osob, tento pštoluňk nahoře jmenovanému panu nejvyššímu generálu polnímu a officírům páně nařízen jest, Předně nahoře jmenovanému pánu panu Petrovi Vokovi z Rožmberka, nejvyššímu generálu polnímu nad rejthary a lidem pěším českým a podle toho hlavního praporce rytmistru na úřad páně, tabule vojenský, vozy, drabanty a k tomu jiné náležité věci: na nejvyššího kvartýrmistra, na nejvyššího vachtmistra, na nejvyššího profantmistra, na nejvyššího rumormistra, na nejvyššího vagenmistra a jich lejtnambty, na nejvyššího jízdnýho, neboližto rejtharů profousa, jeho lejtnambta, drabanty, štokmistra a štokknechty a popravního mistra; na nejvyššího šultysa, na dva kurýry, na polního doktora, na polního jízdnýho, na polního písaře, na čtyry polní trubače, na vlaský bubny bubeníka, na tulmače, na špehaře, neboližto kundšaftary, na lejtnambta k hlavnímu praporci, na fendrycha, na jeho pomocníka stavu panského, na druhou osobu stavu rytířského, na vochtmistra, na vagenmistra, na polního písaře, na bradýře, na kováře, na trubače, na sedláře, na zámečníka, na forýra, na dva drabanty, na dva vozy, na polního kazatele, jmenovitě na jeden měsíc 4000 zlatých rejnských. Z kterýchžto předně pán na úřad svůj vychování své jmíti a potom s nahoře psanými officíry o službu jich se umluviti a je tolikéž z těch 4000 fl. spokojiti má a povinen bude. Kterážto služba měsíčná jim od soboty po sv. Bartoloměji [27. srpna] léta 94. jíti, pasirována a placena bejti má. Té naděje k němu jakožto k pánu poctivému jsouce, že sobě ty rejthary a lid český pěší svěřený podle nejvyšší možnosti ku poctivosti národu českého a vlasti své poručena jmíti a ničehož toho, co by proti pánu Bohu a dobrému řádu, též k ublížení chudých lidí bylo, nedopouštěti ani jim přehlídati, nýbrž jest-li by se kdo čeho toho dopustil, to jak náležitě přetrhovati věděti bude. A na potvrzení toho dali sme k tomuto pštoluňku vlastní pečeti naše přitisknouti, jehož datum v pondělí po [musí býti "před"] sv. Bartolomějem léta etc 94.

 

Adam z Hradce. Jan nejstaršízValdštejna. Jiřík Bořita.Hertvík Zejdlic. Humprecht Černín. Kryštof Vratislav.

Přihlásit/registrovat se do ISP