306. Městská rada Rakovnická hejtmanu panství Křivoklátského podává zprávu o strestání dvou sousedův, kteří hanlivě mluvili o osobách do pole táhnoucích.

V RAKOVNÍCE. 1594, 19. srpna. — Kopář v arch. města Rakovn.

SI. s. v. U. a st. p. Nechceme VMti tajiti, že jest jeden z spolusousedův našich osoby k tažení do pole nařízený a objednaný v předsevzetí jejich rozpakoval, těm kteří dobrovolně jíti chtějí, mluvil, že jsou hodni, aby je — račte odpustiti — kat zvěšel a že věru jako katu pod meč jdou, item, hodni že nejsou, aby se za ně pánu Bohu modlil, kat aby se za ně modlil, ano hodni že nejsou, aby jim kdo dobrý pozdravení dal. Na kteréžto nestatečné jeho mluvení, když jsme se dokonce doptali, na něho jsme takovou pokutu, aby nebo osobně na svůj náklad vedle jiných šel anebo 50 CP gr. mlš. pokuty bez naděje umenšení složil, vzložili. V tom pak ve všem poněvadž jest ho Jan Fielius z Bukovan, bratr Konráda truhláře souseda našeho předměstskýho, posilňoval a, co jest tak týž soused náš mluvil, za pravdu pokládal, nechtějíce k tomu přijíti dáti, aby sobě to dotčené osoby samy k nápravě přivozovati měly, poručili jsme ho vězením opatřiti, z něhož ho do dalšího VMti poručení propustiti nám se nevidí. Protož se za něho přimlouváme, poněvadž se tak nesmyslně a všetečně na to vydal, že jeho k dotčenému tažení naříditi a vyslati aneb ňákou jinou pokutu na něho vzložiti ráčíte. Podle toho také VMti oznamujeme, že jsme od ctihodného kněze Matouše Zichanidesa Mezeřícského, p. děkana našeho spraveni, že by Martin Nesuchyňský, poddaný JMCské k správě VMti příslušející, postaviv se na Hrádku Křivoklátu, do vězení dán byl, a on nemaje jiného zvoníka že jest sám zvonění k chválám božským po odchodu jeho opatrovati musel, žádaje nás k VMti o propuštění osoby jeho za přímluvu. Protož se za dotčeného Martina přimlouváme, že mu to vězení prominouti a, aby u dotčeného p. děkana našeho, pokudž možné, toliko do sv. Havla nejprv příštího bejti a jemu posluhovati mohl, povoliti ráčíte, čehož my se VMti odměňovati a odsluhovati rádi chceme. Dále podle připsání VMti poručili jsme zámečníkům našim tři tucty klíčí k ručnicem nadělati a co nejdříve možné nahotoviti, nepochybujeme o nich, že se tak zachovají a v tak pilné potřebě pohodlí VMti učiní. S tím etc. Datum v městě Rakovníce v pátek etc ut supra [i. e. v pátek po sv. Agapitu léta etc 94.]
Přihlásit/registrovat se do ISP