294. Adam z Hradce oznamuje krátce Petru Vokovi z Rožmberka, jak veřejnost zemská vypravena býti má, i vyzývá ho, aby za příčinou hrozícího nebezpečenství od Turka ihned do Prahy se vypravil.

V PRAZE 1594, 12. srpna,- Orig. v arch. Třeboň

 

VMti můj nejmilejší pane, páně ujce etc. Psaní VMti to jest mi dnes dodáno, v kterémž mne žádati ráčíte, abych VMti oznámil, kterak by tato veřejnost býti měla a na jaký náklad. I VMti oznamuji, že pěší lid, který vypraven býti má desátý člověk, že těch jiných devět toho jednoho vychovati mají, tak jak se jiným střelcům po 4 kop míš.dává na měsíc, jiný pak každý sám osobně táhnouti má; však tato berně sváto Bartolomějská má minouti, kterou sme dáti měli. Poněvadž pak, můj nejmilejší pane ujce, pán náš předkem v takovém nebezpečenství i toto království zůstává, kdyby Ráb vzat býti měl, čehož milý pán Bůh zachovaj, však ste pak ráčili sami tam býti a tomu račte moci rozuměti, jaká zkáza našim milým pánům Moravanům tak milým přátelům by se státi mohla a nám potom po nich. Pak nyní abychom jim neměli k pomoci přitáhnouti, jich retovati a krev tu, kterou naši křesťané v ležení pro Krista pána našeho a vykupitele prolivali, nemstíti a se raději nepříteli v cizí zemi nežli v vlastní naši neobrániti, pán Bůh by nás jistě trestati ráčil. Poněvadž pak takovou nebezpečnost, můj nejmilejší pane ujce, JMCské předkem pána našeho, vlasti naší milé i sumou nás všech znáti ráčíte, prosím od osoby své VMt ujcovsky, bratrsky a služebně, že, jak VMti toto mé psaní přijde, sem mezi nás přijeti ráčíte, nebo o tom dobře vím, že JMCské pánu našemu na tom obzvláštní zalíbeni učiniti račte; jakž pak nepochybuji, že by JMCská pán náš VMti byl sám o tom milostivě psáti a toho žádostiv býti ráčil, kdyby tak krátký čas nebyl. A tak sem té jisté naděje, můj nejmilejší pane ujce, k VMti, že mezi nás brzy, by pak jen na dvou kočích bylo, přijeti račte, nebo Sinaj [sic] baše nespí a budeme-li dlouho prodlévati, strach našeho zahynutí, čehož pán Bůh bohdá ubrániti ráčí.

Jestli zle píši, že neráčíte moci přečísti, prosím mým chromým rukám račte tu vinu dáti, nebo sem nechtěl žádnému písaři toho svěřiti a dvě hodiny sem na tom listu psal. JMti paní manželce VMti ode mne i od manželky mé, prosím, naše povolné a přátelské služby s vinšováním od pána Boha všeho nejlepšího dobrého oznámiti sobě stížiti neračte. S tím se lásce VMti, jako svému nejmilejšímu ujci, poroučím. Dán v Praze v pátek po sv. Vavřinci léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP