265. Dotaz k pani Mandatene z Lobkovic, chce-li užiti tří zápisův ve dckách zemských, kterýmiž jí manžel její odevzdal panství Felixburg, Tomík a Most s jiným zbožím pozemským, jakož i poručenství nad dětmi a vším statkem svým po smrti své.

Bez data [1594]. — Konc. v arch. minist, vnitra ve Vídni.

JMCská pán náš nejmilostivější ráčil jest nám poručiti, abychom k VMti tuto práci vážili a oznámili: jakož se nacházejí ve dekách zemských zápisové, jeden, že pan Ladislav starší z Lobkovic, manžel váš, dědictví své, zámek Felixpurk s vesnicemi, tvrz a dvůr poplužní s poplužím, Biskoupky, item, Klášter svaté panny Dobrotivé na Ostrově, s dvorem poplužním s poplužím, s vesnicemi k tomu náležitými, item, ves Kváně pustou a Bořek slově "Nad mlejnem Chuděrovským," ves pustou Doubravici, item, tvrz, ves a dvůr Popovice, dvůr slově Královy Dvůr, huť a ves Kdyně s jinými vesnicemi a s pustým klášterem Velízem, item, ves Jarov neb Sárov, což ta má ve vsi Broumech, ve vsi Nesvačilách, ve vsi Měňanech, což v těch vesnicích má, item, zámek Točník a pustej zámek a město Žebrák, městečko Cerhovice s vesnicemi a jiným k tomu příslušenstvím, se všemi svršky a nábytky, a tak sumou se vším a všelijakým k týmž zámkům, tvrzím, dvorům, městečku, vesnicím, příslušenstvím. Též všelijaké svršky a nábytky od zlata, stříbra, čalounů, dobytků všelijakejch, což toho koliv při týchž zámcích, tvrzech a dvořích jest, žádného práva, spravedlivosti, ani které zvláštnosti sobě, dědicům svým na tom na všem nepozůstavujíce, dal jest VMti, jakožto manželce své, s tím se vším učinění jako s vaším vlastním, jakž tejž zápis ve dekách zemských v kvaternu trhovém fialovém léta devadesátého třetího ve čtvrtek po narození panny Marie [9. září] O desátý, šíř v sobě obsahujíc zavírá.

Druhej zápis, že týž pan Ladislav starší z Lobkovic dědictví, totiž hrad Mostský s dvorem poplužním, s pivovarem a sladovnou pod týmž hradem ležícím, s podacími kostelními, vesnicemi, s dvory, sumou se vším a všelijakým k témuž hradu, dvorům a vesnicím příslušenstvím i se všemi a všelijakými svršky a nábytky od zlata a stříbra, čalounů, střelbou velkou i malou, a co k ní náleží od kulí a prachu, s koňmi, dobytky, což toho koliv při témž hradě a dvořích jest, dal jest VMti, jakožto manželce své, k jejímu vlastnímu jmění a podle vůle své učinění, jakž týž zápis v kvaternu trhovém fialovém léta devadesátého prvního v pátek po sv. Diviši, C sedmý, to šíř v sobě obsahujíce zavírá.

Třetí zápis v kvaternu trhovém modrém léta sedmdesátého čtvrtého v středu po svatém Vondřeji, J. čtvrtý, že týž pan Ladislav z Lobkovic, manžel váš, učinil a ustanovil jest VMt, manželku svou, mocnou otcovskou poručnicí a ochránci dětí svých a všeho statku svého, kterýž měl aneb potom míti bude, abyste po smrti jeho docela a zouplna v držení a užívání vjíti, a bylo-li by potřebí i s jedním komorníkem pražským v týž statek a zboží jeho a ve všecko to, jakž o tom v témž zápisu poroučí, se uvázati ráčily, jakž týž zápis také to šíř v sobě obsahujíce zavírá.

Protož JMCská skrze osoby naše VMti se dotazovati ráčí, žádáte-lí zápisův výše dotčených i také jiných všech a všelijakých, buď na domích a jakž by se to koliv jmenovati mohlo, statkův mohovitých i nemohovitých, práv a spravedlivostí, témuž panu Ladislavovi z Lobkovic svědčících, užiti, čili nic, a na to máte nám ihned odpověď světlou dáti, abychom věděli JMCské co zase oznámiti.
Přihlásit/registrovat se do ISP