262. Městská rada Rakovnická do Litoměřic, do Loun, Třebenic, Klatov, Chebu a Kadaně dává výstrahu před četným tovaryšstvem žhářův a zlodějův, které vyznáním vězňův vyzrazeno bylo.

V RAKOVNÍCE. 1594, 14. a 15. července. — Kopiář města Rakovníka.

S. s. v. etc. Nemůžeme V. Op. dle dobrého přátelství a sousedství tajiti, že při právě našem máme dva vězně, jménem Bastia Gebharta z Purkersreitu, který se němým dělal a k tomu jakoby padúcí nemoc měl se stavěl, a Andresa Wolffa, krejčíře z Weidy a třetí ženu jménem Els z města Kronichu, kteráž se těhotnou dělala a na břiše pytlík s krupicí nosila, kteřížto z pouhé své zlosti i také ouplatku netoliko krádeží lidem škodili a těhotné ženy mordovali a je s plodem jejich kuchali, ale také znamenité škody pálením sdělali a mnohem větších sdělati v království Českém i v Němcích usilovali; jakož pak že jsou u nás na předměstí i v městě ohně klásti a od nás do Žatce jíti a též učiniti chtěli, dobrovolně i na trápení jsou vyznali. V kterémžto zlém předsevzetí jejich, že jest nás milostivý pán Bůh sám chrániti a opatrovati, ouniysl pak jejich i spolutovaryšův přepodivně na jevo vynésti ráčil, z toho jeho sv. božské milosti buď čest a chvála na věky věkův. A poněvadž se tomu vyrozumělo, že šest tovaryšův mají a z nich se jeden Perkhanzl z Minichperku nevelké postavy v kožených šatech v plášti s aksamitovým vobojkem s černou bradkou, druhý Švarchanzl s červenou bradkou v černým plášti v černým barchovaným kabátu, kterýž chodí po žebrotě, pravíc se býti pohořelým a ženu jménem Markytu při sobě že má, a ta že se němou dělá, třetí Jobstl z Wildšteinu malé postavy v černým plášti a v černých šatech; čtvrtý Hans Rybnikář z Helmnic, také nevelké postavy v kabátu a galiotech kozlových a ten že ne mnoho žebře, ale po domích chodí s putnou jakoby nějaký kramář byl, item na jarmacích že bývá, vážky řeže a při sobě že má osobnou ženu; pátý Švarchanzl malé postavy a šestý také Švarchanzl v bílém bodaném barchanovém kabátu, velké postavy s ryšlavou bradkou, se jmenuje a jim všem devíti osobám že někdy Jiřík (Vincenc) s velkou bradou ryšlavou, který, maje vopak obrácené chromé a zavřené ruce, sekryty aneb pečetě řeže, hodinky a malé nožíčky ne rukama ale ústy dělá (a ten že by měl býti z Prahy z Malé strany a do Prahy nesměti), na kočím voze se vozí dvěma černýma koňmi, za lékaře se vydává, po jarmarcích jezdí, aksamitové šaty a ženu jménem Margaretu při sobě v červené sukni s prými má, peníze na pálený a knoty dává a při sobě nadepsaného jednoho Švarchanzla, Singer Mertle a Perkhanzla že má, že jest řekľ že musí všecko království České vypáliti. A týž Jiřík (Vincenc) že jest připověděl nadepsaným Bast-lovi a Andresovi krejčíři s Elisou, když město Hbo vypálí, dvamecítma zlatých dáti. Ti pak všickni a obzvláště náký Haberpaur z Radonic od Vilémova, žebrák, nevelké složité postavy s ryšlavou bradkou v dlouhým rudým plášti pod kolena, v kožených šatech že nejvíce po jarmarcích chodí a lidem škodí i pálí; item ňáký z Frankenlandu Juncker Asman v aksamitových černých šatech s ženou Mandalenou jménem že v senftu jezdí, Vincencovi chromému na pálení že dost peněz dává a on jiným, k tomu že s pacholky i služebníky svými i sám pálí, ano také že jest pět židův, kteří jim a Haberpaurovi od pálení platí. Za slušné jsme poznali V. Op. a pro vyhledání i spokutování a přetržení zlého, (Klatovským doloženo: zvláště poněvadž se v obci V. Op. jarmark na s. Vavřince držívá a oni po jarmarcích jdou i jedou) to v známost uvésti. Protož za to žádáme, že po dotčených osobách obzvláštní bedlivý pozor a toto naše oznámení za vejstrahu a návěští míti ráčíte. Bude-li další toho potřeba od V. Op. uznána, že byste ráčili chtíti míti zločinného jejich v mnohých artikulích učiněného vyznání, máte toho, pokudž to smrtí svou jeden každý z nich potvrdí a ničehož neodvolá, požiti. Dále aby okolní páni sousedé V. O. před takovými zhoubci mohli výstrahu míti, nepochybujeme, že jim také to vše v známost uvésti a, aby toho dále podávali, návěští dáti ráčíte. My podle tohoto k V. Op. učiněného poselství do města Lůna a do městečka Třebenic podobné psaní učiníme, jim nebude potřebí toho skrze V. Op. v známost uvozovati. S tím etc. Datum v městě Rakovníce ve čtvrtek po sv. Markétě léta etc 94.

In simili psáno do města Lůna. Do městečka Třebenic bez té clausule: "Bude-li další toho potřeba" etc. Datum téhož dne ut supra.

In simili do Klatov, toliko kdež doloženo jest "Jiřík" proměněno "Vincenc a ženě jeho že Margareta říkají". A brzo z počátku doloženo: "Jakož pak že sou u nás předešle v jednom domě po dvakrát oheň položili (kteříž též vyšli avšak časně k přetržení přišli), Senomaty, Podbořany, Moravěves vypálili a nyní proto k nám se opět navrátili, aby nás vypálili, dobrovolně i na trápení vyznali s tím doložením, že jsou od nás měli do Žatce jíti a tam též učiniti, od Žatce až ku Praze napořád že sou chtěli páliti, v kterémžto zlém a nešlechetném předsevzetí jejich" etc ut supra.

Item Klatovským toto proměněno: "Ti pak všickni, obzvláště nějaký Haberpaur z Radonic od Vilémova žebrák, kterýž vlastní jméno má Andres a po otci Šnejder se příjmím jmenuje, obvejšné postavy s ryšlavou bradkou v dlouhém rudém plášti až pod kolena v kožených šatech že nejvíce po jarmarcích a posvíceních chodí a lidem krádeží a pálením škodí; ano také že od chromého Vincence na pálení peníze přijímá a výše dotčeným osobám a tovaryšům svým na místě téhož Vincence že za pálení platí. O témž také Haberpaurovi, jinak Andresovi Šnejdrovi, dokonalou zprávu máme, že při kostelich maje obnažené tělo pláštěm přiodité stává, ruce sobě ňák klíčí, jakoby chromý byl a, jakoby padoucí nemoc měl, padá a sebou zmítá. Item nějaký z Frankenlandu" etc ut supra.

Nota. Ta clausule: "Bude-li toho další potřeba"etc jest vypuštěna a tím zavříno: Dále ale okolní etc. My podle toho našeho oznámení VOp. do některých měst jako do Klatov, Hba, Kadaně, Litoměřic, Třebenic, Lůna psaní jsme učinili a Žateckým ústně oznámili, jimž podruhé od VOp. ne bude potřeba toho opakovati, nicméně aby i některá jiná města o tom věděti mohli, snažiti se chceme. S tím etc. Datum v pátek den rozeslání sv. apoštolův léta etc 94. J

In simili psáno do města Hba, item do Kadaně a Kadaňským doloženo: "Zvláště poněvadž ten Haberpaur nedaleko města VOp. s tovaryši svými i také v městě VOp. bývá a ti, kteří na ten čas | nás ve vězení jsou, Pětipsy vypáliti také chtěli."
Přihlásit/registrovat se do ISP