255. Nejvyšší úředníci, soudcové zemští a místodržící v království Českém oznamují purkmistru a radě města Tábora, že z nařízení císařského dne 11. července 1000 koní zbrojných u nich mustrováno bude, nařizují, aby se potřebnou potravou a obrokem opatřili, jakož i aby řádnými ponůckami o veřejnou bezpečnost a pokoj se postarali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 3 července. — Orig v arch. města Tábora.

Opatrní přátelé milí! Učinili sme vám předešle psaní z poručení JMCský, pana našeho nejmilostivějšího, oznamujíc, že se u vás brzo přišlejch dnuov tisíc koní zbrojnejch mustrovati má. I ráčí nám JMCská teď znovu milostivě psáti a oznamovati, že takovej mustruňk u vás jedenáctého dne Julii totiž v pondělí po svatým Kylianu nejprve příští konečně se držeti bude. O čemž se nám vidělo vám ztěžně oznámiti, tak abyste, o témž jistém dni i také že se již dotčení rejtaři k vám sjížděti budou, vědouce, tím náležitěji a dostatečněji podle předešlých poručení našich k tomu se zhotoviti a jim taky všelijakou náležitou pohodu profanty i jinač učiniti mohli. Zatím pak toho neobmeškávejte naříditi, aby se varty a ponůcky ve dne i v noci v městě vašem náležitě a pokojně držely, tak aby se týmž rejtarům od žádného ani taky od nich žádnému nic neublížilo. A kdyžby jaké nesrozumění povstati chtělo, to ihned pěkně bez další roztržitosti a zkyselení spokojiti hleďte. Na tom JMCský jistou vuoli naplníte. Neb aby ten mustruňk s dobrým řádem a pokojně vykonán byl, budou toho také komisaři od nás k tomu nařízení skutečně nápomocni, k kderejmž se o všecko, kdyžby toho jaká potřeba nastala, utecti budete moci. Dán na hradě Pražském v neděli po památce navštívení svaté Alžběty od blahoslavené panny Marie léta devadesátého čtvrtého.
Přihlásit/registrovat se do ISP