245. Místodržící v království Českém poroučejí jménem císařským Janovi Jiřímu z Švamberka, aby německým rejtarům, kteří do Uher táhnou, ai na pomezí království Českého naproti vyjel a je do Tábora, kdež mustruňk držán bude, provodil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 23. června. — Orig. v arch. Třeboňsk.

Urozený pane, pane, příteli náš milý. Věděti vám dáváme, že tyto dni na pomezí království českého tisíc koní rejtaruov německých přijeti má, a ti cestou svou rozdílně, někteří k Domažlicím, jiní k Klatovuom a jiní k Tejnu Horšovskému potáhnou, a na Táboře posledního dne tohoto měsíce mustruňk držán býti má, a odtud do království Uherského se obrátí. I poněvadž toho potřeba ukazuje, aby takovému lidu správcové, kteří by je skrze zemi provedli, nařízeni byli, protož sme osobu vaši k tomu obrali, na místě JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, vám poroučejíc, abyste ihned, jakž vás toto psaní dojde, ktomu se připravili a na jich příjezd pozor měli, proti nim vyjeli, na pomezí přijali a těmi silnicemi je skrze toto království až na Tábor provodili. Nicméně to také v těch místech, kdež stavuňky a noclehy jmíti budou, nařídili, aby obroky a potravami za slušnou záplatu fedrováni býti mohli a lidem škod nečinili. Na tom jistou a milostivou vuoli JMCské naplníte. Dán na hradě Pražském ve čtvrtek u vigili sv. Jana Křtitele 1. P. 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP