244. Dekret císaře Rudolfa II., jímž nařizuje se administrátorovi a konsistoři pod obojí, jak se v náboženských otázkách chovati mají.

V ŘEZNĚ, 23. června 1594. — Orig. v arch. Jindř. Hrad.

JMt Římský císař, Uherský a český etc. král etc. pán náš nejmilostivější, ráčí velebnému a poctivým N. správci administratorstvl pod obojí přijímajících a jiným konsistorianuom milostivě poroučeti, aby oni se podle těchto nížepsaných i také oustně, jménem a z milostivého nařízení JMCské jim skrze nejvyšší ouředníky zemské a rady JMCské v kanceláři české před odjezdem JMti z království českého, oznámených a předložených artikuluov vždycky a každého času poslušně a poddaně chovali, jim všelijak dosti činili a z nich (jakž JMCská té nepochybné naděje k nim býti ráčí a v tom se jim důvěřuje) nižádným vymyšleným zpuosobem nevykračovali.

Předně, aby mezi sebou svorní a jednomyslní v učení a církevních řádích byli, a poněvadž JMCská přísaze své, kterúž jest straně pod obojí přijímajících učiniti ráčil, v skutku zadosti činí a toho milostivého oumyslu i napotom bejti ráčí, aby oni tolikéž na svou přísahu pamatovali, ji ve všem plnili a od učení předkuov svých, kteréž (když jim kalich propuojčen byl) za katolické jest přijato a schváleno, nijakž neodstupovali.

Item, aby posty a jiné církví svatou ustanovené a nařízené svátky světili a nových svátků neuvozovali, aniž jich také nesvětili, nýbrž v tom se stolicí zdejší arcibiskupskou řídili a ji následovali.

Item, zpověď, kteráž od několika dvatceti let v užívání jest nebyla, aby zase uvedli a lid skutečně a bedlivě, aby rád k ní chodil a jí vyrozuměti mohl, vyučovali, též také žádnému bez zpovědi velebnou svátostí oltářní neposluhovali.

Item, aby mezi sebou ženatých kněží a kuběnářuov (jakž od starodávna obyčej býval) nemívali a jich netrpěli.

Item, aby nižádnému k vuoli neb libosti při kostelích církevních řáduov a služeb božích neměnili, nýbrž je bez přerušení podle řádu a ustanovení arcibiskupství Pražského, zvláště posluhováním velebnými svátostmi, skutečně drželi a z nich nevykračovali.

Naposledy, aby ve všech kostelích všecky ceremonie, tak jakž jsou je předešle a od starodávna vždycky držívali a ještě podnes staří pod obojí, neb sub utraque, jich užívají, budoucně bez proměny drželi a sumou všem těmto artikuluom, jakž nahoře dotčeno, náležitě a poslušně zadosti činili. Vědouce, že na tom jistou a milostivou vuoli JMCské naplní, jinače nikoliv nečiníce. Decretum per imperatoriam majestátem in consilio suae majestatis Ratisbonae 23 die mensis Junii annoetc. 94. (Přitisknuta císařská pečeť.)
Přihlásit/registrovat se do ISP