243. Paní Mandalena z Lobkovic, rozená hraběnka z Salmu, vypisuje úředníkům menším desk zemských k čemu jako věřitel manžela svého Ladislava z Lobkovic právo a spravedlnost míti se praví, a sice k panství Mostskému a Zbirožskému a některým sumám peněz.

1594, 22. června. — Orig. v arch. minist, vnitra ve Vídni.

VMti urození a stateční rytíři, páni ouředníci Pražští menší desk zemských, páni přátelé moji zvláště milí. Tak jakož jest se od JMCské, pána pana nás všech nejmilostivějšího, těchto dnův pominulých skrze relací ke dskám zemským učiněnou jisté vyměření stalo, abych já i jeden každej z věřitelův a rukojmův JMti pána pana Ladislava staršího z Lobkovic, pana manžela mého nejmilejšího, to, k čemu se právo a spravedlnost míti praví, v spis uvedouce VMtem ke dskám zemským časně podal a, podle toho průvod svůj proti urozenému panu Jindřichovi z Písnice, radě a prokurátoru JMCské, na místě a k ruce JMCské na den, kterýž by jemu nebo nám od VMti jmenován byl, vedl a ukazoval, tak jakž táž relací JMCské plněji svědčí. Kteréžto relací a milostivé vůle JMCské teprva dne včerejšího vejpis dosáhši, pročež sem tak naspěch v spravedlnosti své, k čemu se právo a spravedlnost jmlti pravím, prohlednouti nemohla, však nicméně podle takové relací JMCské tak činím a co mi nyní, jakou já k statkům téhož pana manžela mého milého, a k kterejm právo a spravedlivost mám, v paměti zůstává, VMtem v níže psaných artikulích oznamuji.

Předně k zámku Mostskému, hradu se všemi vesnicemi, s lidmi osedlými i neosedlými a sumou se vším a všelijakým k témuž panství Mostskému příslušenstvím, se všemi při něm svršky a nábytky, nic ovšem nevymíňujíc.

Druhé, k zámku a panství Zbirohu, se všemi městečky, vesnicemi, s lidmi osedlými i neosedlými, s plným panstvím, se všemi svršky a nábytky, nic ovšem nevymíňujíc.

Třetí, k sumě peněz přes jedno sto pět anebo šest tisíc kop míšenských, kterýchž jest týž pan manžel můj mých vlastních k sobě přijíti a k svému užitku obrátiti ráčil, a mně ještě táž suma za pánem zůstává.

Čtvrté, k desíti tisíci kopám míšeňským, kterýchž jest pán na místě mém od JMti pána pana Ferdinanda Hofmana peněz mejch vlastních vyzdvihnouti a k svému užitku obrátiti ráčil.

Páté, ke čtyřem tisícím kopám míšeňským od pana Voldemara Hasištejnskýho z Lobkovic mne na onen čas povinných, kteréž jest pan manžel můj od desk vyzdvihnouti poručil a JMti králi Maximilianovi půjčil, kteréž též ještě za týmž panem manželem mejm zůstávají.

Šesté, k šesti tisícím kopám míšeňským, kterýchž JMt pán můj z důchodův statkův mejch uherskejch od ouředníkův mých vyzdvihnouti ráčil a posavad za pánem zůstávají, a též JMti králi Maximilianovi, když jest do Polsky jeti míti ráčil, jest půjčil.

Sedmé, k desíti tisícím kopám míšeňským, kteréž jest týž pán můj z peněz mejch po dobré paměti JíMti paní mateři mé milé ode mne zdědilých k sobě přijíti a je, slavné a svaté paměti, JMti císaři Maximilianovi půjčiti ráčil.

Osmé, ke třem tisícím zlatým rejnským, kterýchž jest pán prodavše dům můj vlastní v Vídni za týž dům k sobě přijal, a ještě za pánem zůstávají.

Deváté, k padesáti pěti tisícům, kterýchž jest pán můj v jedenácti letech každého roku po pěti tisících kopách míšeňských duchodův z statku mého Trenčinského k sobě přijal, k svému užitku obrátil, a posavad mně též nic té sumy ode pána navráceno není.

A poněvadž sem, jak svrchu dotčeno, naspěch všeho, předně jakou spravedlnost k jinejm statkům mám, a co jest pán kdy více peněz mejch k sobě přijíti ráčil a za pánem zůstávají, spamatovati nemohla, protož VMtem nadepsané artikule s tou vejmínkou předkládám, jestliže bych Se podtím čeho víceji á vejšeji upamatovala neb doptala, abych to též podle relací JMCské před VMmi vesti a ukazovati mohla; nicméně VMtí za to žádám a oznamuji, že sem já již předešle sobě na větším díle průvod svůj k ukázaní spravedlivosti mé zhotovila. A poněvadž se i relaci JMCské na to vztahuje, kdo jest sobě prvé jakej průvod zhotovil neb svědky zavedl, že při tom bez obnovení toho zůstaven bejti má, abych já též podle relací JMCskó toho proti JMCské panu prokurátoru užiti mohla. A s tím se VMtem poručena činím.

Datum v středu ochtáb svatého Víta mučedlníka božího léta 1594.

 

Mandálena Lobkovská, hrabinka s Salmu.

Přihlásit/registrovat se do ISP