228. Purkmistr a rada města Rakovníka vykazují výsledek zbírky v jich městě zavedené, kteráž vedle sněmovního svolení z r. 1593 na splacení 100.000 zl. nařízena byla.

V RAKOVNÍCE, 14. května 1594. — Kopiář v arch. města Rakovníka.

My purkmistr a rada města Rakovníka známo činíme tímto listem přede všemi, jakož jest se svolení na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v sobotu po sv. Lukáši léta etc 93 a zavřen v středu po Všech svatých téhož léta, stalo, aby jeden každý z obyvatelův tohoto království na splacení těch sto tisíc, v kteréž jest se JMCská na radu nejvyšších úřadníkův, soudcův zemských, též rad JMti pro ochranu tohoto království a zemí k němu příslušejících, když jest baše Bosenský nenadálý a veliký vpád do země Charvátské učinil, vzdlužiti ráčil, z ryb, vína, masa, z sladkého pití, páleného vína, též i z peněz na úrocích, počínajíc od zavření tohoto sněmu ve dvou nedělích pořád zběhlých, dal: i podle takového snesení sněmovního my nadepsaní purkmistr a rada města Rakovníka majíce k vybírání té zbírky dvě osoby hodné nařízené, kteréž od spolusousedův našich tak a tím vším způsobem, jakž sněmovní snesení ukazuje, tu zblrku vybíraly od nich jsme registra i peníze, což od koho vybráno jest, zouplna přijali. Kteréž se sešlo od středy po sv. Martinu léta etc. 93 až do sv. Jiří tohoto léta etc. 94 ze dvacíti půl vosmý kopy kaprův 4 kop míš. 35 gr., z sedmi věder a 113 žejdl. vína přespolního 1 kop míš.18 gr. 6 d., ze 30 pinet sladkého pití 45 gr., ze 27 volův uherských 13 kop míš.30 gr., ze 32 polských 12 kop míš.48 gr., z šedesáti českých krmných 30 kop míš., z pastevních českých dvacíti čtyř 8 kop míš., z padesáti devíti krav a jalovic 11 kop míš.48 gr., ze čtyř set devadesáti sedmi telat 49 kop míš.42 gr., ze sedmdesáti čtyř vepřův 12 kop míš.20 gr , ze dvou set sedmdesáti pěti skopcův, beranův a kozlův 9 kop míš 10 gr., ze třicíti sedmi ovcí a jehňat 37 gr., z sedmi set čtyřicíti dvou pinet a jednoho žejdlíku páleného vína 24 kop míš 46 gr. 4 d., z peněz na úrocích, jichž jedna spolusouseda naše jeden tisíc kop na úroče má 3 kop míš.. Z čehož se jest vedle téhož sněmovního snesení v jedné sumě 182 kop míš.20 gr. 3 d. vše míšeňských dáti dostalo a to vše s registry nejvyšším pánům berníkům na hrad Pražský odesláno. My pak ačkoliv třinácte set kop míš. na úrocích máme, však mnohem více lidem jiným v městě tomto našem dlužni jsme. A že se tíž sousedé naši v tom spravedlivě zachovali, ničehož, pokudž jen nejvejš možné bylo, žádnému nepřehlédli, ani ničehož za sebou nenechali, přijali to před námi na tu přísahu, kterou jsou k té práci učinili. Od poddaných pak lidí našich žádné zbírky z nadepsaných věcí se jest nevyhledalo a nenašlo. A že sme se také sami od osob svých v tom vedle téhož sněmovního snesení spravedlivě zachovali, to přijímáme k svému svědomí a pro lepší toho jistotu a pečeť města našeho dali jsme k tomuto listu přitisknouti. Jenž jest dán v městě Rakovníce v sobotu po neděli Cantate 14. Maii léta etc. 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP