215. Rudolf II. posílá menším úředníkům pražským desk zemských seznam osob, které s ním na říšský sněm do Řezna se vydají, i nařizuje, aby pře a půhony proti nim odloženy byly as do jich návratu.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 13. dubna. — Kvat. zel. rel. č. 48, od r. 1589—94, f. P. 14. v zemsk. arch. král. Česk.

Rudolf Druhý etc. Slovutní, věrní naši milí. Příležitě vám odsílati ráčíme poznamenání některých osob stavu panského a rytířského, obyvatelův království tohoto Českého, kteří jsou se tak s námi na sněm říšský do města našeho a říšského Řezna ku poctivosti naší, též vlasti své ano i z poddané lásky vypraviti a nám podle jiných průvod dáti uvolili a připověděli. I aby v tom tolikéž opatřeni a před nastalejmi škodami bezpečni a jisti bejti mohli: protož vám milostivě poroučeti ráčíme, pokudžby který z nich před vámi při dskách zemských jakékoliv pře nebo půhony měl, a na ty že by v nepřítomnosti jeho zde přišlo, abyste tý každý pře i půhonu (kromě těch, které již na vejpovéděch a přísudcích pozůstávají), až do jeho se zase sem do království českého navrácení bez pohořšení jednoho každého práva a spravedlivosti poodložili, tak aby oni tou příčinou pro nepřítomnost svou žádného zkrácení nenesli. Na tom jistu a milostivá vuoli naši císařskú naplníte. Dán na hradě našem Pražském v středu po Veliké noci léta etc. devadesátého čtvrtého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP