205. Císař Rudolf nařizuje, aby v statky Jiřího z Lobkovic uvázání se stalo k ruce císařské a sice panství Libochovic, Chomutova, Červeného Hrádku, Líčkova a Mělníka.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 30. března. — Konc. v arch. míst. král. Česk.

Rudolf etc. Stateční a slovutní věrní naši milí! Nepochybujem, že o tom vědomost jmáte, z jakých těžkých věcí sme těchto jminulých dnův urozeného Jiřího z Lobkovic před osobu naši císařskou obeslati ráčili: i poněvadž se nám týž Jiří z Lobkovic, uznávaje se vinen býti, na milost i nemilost dává, ukazuje toho z jistých příčin naše potřeba, pro kderúž vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste ihned, jakž vás toto psaní naše dojde, tím nikoli vodkládajíc, na Libochovice sjeli, v týž statek se vším jeho příslušenstvím se uvázali, i také lidi poddané pod správu a opatrování své vzali, a toj jakž při pokojích na zámku, tak i ve dvořlch a jinde spečetěním týchž pokojův i jinak dostatečně opatřili, aby odtud ničím až do dalšího našeho nařízení a poručení žádným způsobem hejbáno nebylo. A jestli pak těchto dnův nebo prvé odkudžkoliv co kde odvezeno neb odneseno, vyptajíc se na to na všeckno se vší pilností, dejte nám o tom ihned dnem i nocí skrze psaní vaše poddaně věděti.

(Nota. Chomutovským komisařům doložiti:) Přitom za slušné uznávati a vám poroučeti ráčíme, abyste ty ubohé lidi, kteříž se tu tak na Chomutově, jakž sme spraveni od dávního času v těžkém vězení zdržují, na rukojmě propustili. Na tom jistu vůli naši císařsků naplníte. Dán na hradě Pražském v středu po neděli postní Judica léta 94.

Janovi Vřesovcovi na Podsedicích, Jaroslavovi Kaplířovi a Jiříkovi mladšímu Oudrckému.

In simili mutatis mutandis na Chomutov a červený Hrádek: Maximilianovi Hasištejnskému, Jiříkovi Hozlaurovi na Eisenburce a Velemyšlovsi, a Ludvíkovi Arnoštovi z Stoková na Bruších.

Na Líčkov: Adamovi staršímu Štampachovi a Krištofovi Sekerkoví z Sedčic na Měcholupech.

Na Mělník: Radslavovi Vchynskému, Sigmundovi Belvicovi a Simeonovi Seidlfristerovi, správci panství Brandejského.

Nota: Na titulích napsati společně neb rozdílně: Cito.
Přihlásit/registrovat se do ISP