204. Jiří z Lobkovic na dotaz úředníků menších desk zemských přiznává se ke všemu co v suplikací jeho se dne 27. března s vůlí jeho napsáno i podpis že jeho ruky vlastní jest.

NA HRADČANECH, 29. března 1594. — Desky zemské 169. K. 26.

Z poručení JJMtí nejvyšších pánův úředníkův, soudcův zemských, též rad JMCské soudu komorního tato dotázka na Jiřího z Lobkovic od úředníkův Pražských menších desk zemských, jakožto k nemocnému vyslaných, jest sestála: poněvadž sobotního dne tomu, co sou strejci jeho od sebe řečníka jeho mluviti dali, jest odepřel a této suplikací, které včerejšího dne JMCský jedny a nejvyšším pánům úředníkům a soudcům zemským a radám JMti druhý podal, aby rukou jeho psána anebo při nejmenším podepsána bejti měla, tomu se dokonce rozuměti nemůže, protož znali se k tomu ke všemu, což v tý suplikací psáno jest a jestli v tom ve všem taková jeho celá a dokonalá vůle, aby se k tomu před úředníky menšími přiznal. Přiznal, že jest pro nedostatek zdraví svého toho sám psáti nemohl, nýbrž stolček sobě že jest přistaviti dal a pan Adam Gali z Lobkovic, strejc jeho, to psal a on jemu do píra diktoval; a jestliže jest JMCské v čem ublížil, že JMCskou poníženě prosí, aby to nemoci jeho ráčil přičísti, poněvadž jest žádného prokurátora k tomu užiti a dostati nemohl. Že jest sám na díle diktoval, na díle z těch suplikací, kteréž jest předešle JMti podal, že jest bral a k tomu ke všemu se přiznává, co v těch obojích suplikacích doloženo a v tom že jeho celá a dokonala vůle jesti a podpis ruky vlastní jeho v týchž obouch suplikacích že jest; kteréžto obě suplikaci týž pan Adam Gali z Lobkovic vlastní rukou psal a datum týchž suplikací že jest v neděli Judica [27. března] léta tohoto 94. A v tom že se JMti poručena činí a tak podle dekretu JMti že jest se zachoval a hned v neděli panu mlstokanclíři jednu suplikaci, aby JMti podána byla, jest dodal, a druhou na zejtří JJMtem.

Stalo se toto přiznáni v domě jeho Jiřího z Lobkovic na Hradčanech v outerej po neděli Judica léta 94 před Bohuslavem z Michalovic, místopísařem království Českého, a Janem Hoškem z Proseče na Hovorčovicích, úředníkem podkomořího při dskách zemských, jakožto osobami vedle práva a zřízení zemského k nemocnému poslanými.
Přihlásit/registrovat se do ISP