201. Císař Rudolf nařizuje úředníkům a soudcům zemským, aby v nepřítomnosti jeho k soudu zasedli a při Jiřího s Lobkovic s prokurátorem císařským vyslyšeli a dostatečnou o tom správu mu učinili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1594, 26. března, — Opis souč. v arch. Třeboň, histor. 5626/8.

Rudolf Druhý etc. Urození, stateční a slovutní věrní naši milí. Jakož o tom dobrou vědomost máte, že jsme z jistých a znamenitých příčin urozeného Jiřího z Lobkovic před vlastní osobu naši císařskou, nejvyšší ouředníky a soudce zemské, též rady naše sem na hrad Pražský k jistému dni obeslati a jemu při tom přístně poručiti ráčili, aby z toho ze všeho, oč ho tak obsílati a v čem jemu vinu dávati ráčíme, jménem a na místě našem císařském etc statečnému Jindřichovi z Písnice, radě a prokurátoru našemu v království Českém, věrnému milému, odpovídal a práv byl. I poněvadž na ten čas takového slyšení osobou naší císařskou etc pro jiná mnohá a vysoce důležitá zaneprázdnění naše všeho křesťanstva se dotýkající přítomni býti moci neráčíme, a protož, aby to nicméně bez dalších odkladův k svýmu náležitýmu vyřízení přijíti mohlo, vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste dnešního dne na takovou při zasedli, s počátku psaného Jiřího z Lobkovic s prokurátorem naším v tom ve všem, co by tak přednášeli, vyslyšeli a po vyslyšení nám o tom dostatečnou zprávu učinili, tak [abychom] potomně spolu s vámi to bedlivě uvážiti a se k stranám spravedlivou výpovědí náležitě zacho[vat]i moci ráčili. Vědouc, že na tom jistou a milostivou vůli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v sobotu po zvěstování panny Marie léta etc 94.
Přihlásit/registrovat se do ISP