96. Nařízení císařské vyšlé e kanceláře České soudu komornímu, aby před soud na hrad Pražský obeslanému Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic též i prokurátoru císařskému Jindřichovi z Písnice napožádání půhony, důhony vydávány a svědkové zapisováni byli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 29. srpna. — Opis souč. v rukop. arch. místod. král. Českého. Majestalien 1576—1594.

JMt Římský císař etc., Uherský a český etc. král etc., pán náš nejmilostivější, ráčil milostivě poručiti ouřadu svému soudu komorního království Českého v známost uvésti, že jest JMCská, jakožto král Český, statečného Šebestiána Vřesovce z Vřesovic na Touchovicích před osobu svou císařskou oc, jakožto krále Českého, a nejvyšší ouředníky a soudce zemské, též rady své na hrad Pražský k jistému času a dni obeslati a v témž obeslání toho doložiti ráčil: chtěl-li by on Šebestian Vřesovec jaké svědky k odvodu svému vésti a puohony, duohony pro svědky neb kladení potřebovati, aby je proti statečnému Jindřichovi z Písnice, JMCské radě a prokurátoru v království Českém, též on prokurátor JMCské zase proti němu na místě a jménem JMCské bráti a vésti a k tomu se hotoviti mohl, že jest nařízení k ouřadu soudu komorního učiniti ráčil, jakž též obeslání to v sobě siřeji obsahuje a zavírá. A protož JMCská nadepsanému ouřadu svému soudu komorního poroučeti ráčí, když by toho, jakž on Šebestian Vřesovec tak i prokurátor JMCské hledali, aby jim puohony a duohony od téhož ouřadu vydávány i také tu svědkové zapisováni byli. Actum na hradě Pražském v kanceláři české 29. Augusti anno etc. 93.
Přihlásit/registrovat se do ISP