91. Komora česká táže se Kutnohorských, nebylo-li by jim na ujmu, kdyby Kaňkovští statky pozemské beni relace do desk klásti směli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 4. srpna. — Orig. v archivu Kutnohorském č. 4725/2.

Slovutní a poctiví přátelé naši milí! Hledají toho při JMCské, pánu našem nejmilostivějším, starší nad havíři a konšelé i na místě vší obce perkverku Kaňkovského, aby vedle vás a obce vaší podobné milosti užívati, statky pozemské, jakž předešle bejvalo, bez relací do desk zemských klásti a tak spolu s vámi v jeden oud vtěleni býti mohli. I prve, nežli bychom co toho JMCské přednesli, ukazuje toho potřeba, z kteréž vám jménem a na místě JMCské poroučíme, abyste nám o tom zprávu a dobré zdání své, muože-li se jim k tomu dovoliti, nebylo-li by co proti svobodám a obdarováním vašim, bez meškání na komoru učinili, vědouc, že na tom JMCské jistu vuoli naplníte. Dán na hradě Pražském v středu po památce nalezení svatého Štěpána léta XCIII.

 

Císaře JMU president a rady zřízené komory v království Českém.


Přihlásit/registrovat se do ISP