87. Císař Rudolf II. nařizuje Václavovi z Říčan a Humprectovi Černínovi z Chuděnic, aby povolení dané Prašanům Staroměstským za služby při sněmích prokázané, le statky pozemské kupovati a besrelace do desk zemských klásti mohou, vepsati dali do desk zemských.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 5. července. — Kvat. relac. zelený od 1589—94, č. 48., fol. M. 19. p. v., v král. česk.archivu zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí. Věděti vám milostivě dáváme, že jsme na poníženou prosbu poctivých purkmistra a konšeluov Starého města našeho Pražského, věrných našich milých, jsouce jim vší milostí naší císařskou a královskou pro jich věrné a poddané služby, kteréž jsou nám při sněmích obecních i v jiných mnohých příčinách k obzvláštnímu zalíbení našemu skutečně a platně prokázali a prokazovati nepřestávají, nakloněni, k tomu milostivé povolení naše císařské etc. a jakožto král Český etc. dáti a jim tu obzvláštní milost učiniti ráčili, aby k obci, tolikéž i obzvláštní osoby, měšfané, kteříž domy svý v témž městě mají, statky pozemské, jakž předešle bejvalo, kupovati a sobě do desk zemských království českého bez relací naší sami klásti a vepsati dáti mohu; kteréžto povolení naše státi a trvati má nyní i na časy budoucí a věčný a to beze vší překážky naší císařské, dědicův a budoucích králův českých. A protož vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste relatorové ke dskám zemským byli a dotčenou milost naši do týchž desk zemských jménem a na místě našem podle obyčeje a pořádku vložiti a vepsati dali, jinače nečiníce. Avšak s touto při tom znamenitou vejminkou: aby toto naše císařské, jakožto krále Českého, obdarování nebylo a bejti nemohlo k žádný ujmě právu a spravedlivosti naší, kteráž na těch osobách, kteříž jsou sobě sami před touto milostí statky pozemský bez relací naší královský do desk zemských vložili a z toho od prokurátora našeho již obesláni jsou, aneb ještě by obesláni býti mohli, jmíti sobě pokládati ráčíme. Dán na hradě našem Pražském v pondělí po památce svatých Petra a Pavla apoštolův božích léta etc 93.

Urozenému Vácslavovi z Říčan na Hořovicích, nejvyššímu sudímu dvorskému království českého, a statečnému Humprechtovi Černínovi z Chuděnic na Chuděnicích, podkomořímu téhož království, radám našim, společně neb rozdílně, věrným milým.
Přihlásit/registrovat se do ISP