66. Pražané a města žádají vyšší stavy na sněmu shromážděné sa pomoc a přímluvu k císaři, aby lidé zvláště v městech Pražských kožešníkům, krejčím i jiným obchodníkům v živnostech překážky nečinili.

1593. 26. března — Opis souč. v MS. č. 1080 arch. města Prahy.

Druhá suplikací vo řemeslnících a židech jim v živnostech překážky činících.

VMti vysoce urození páni páni, urození páni z rytířstva etc. Mezi jinými těžkostmi, kterýmiž stav městský a zvláště my v městech Pražských při všelijakých živnostech, obchodech a řemeslích se sužujeme, podány sou nám od některých řemesel v městech Pražských velmi stížné suplikací, jedna od starších i na místě všeho pořádku řemesla kožišnického všech tří měst Pražských JMCské a druhá od starších i na místě všeho pořádku řemesla krejčovského též všech tří měst Pražských nám samým Staroměstským svědčící; v kterýchžto svých suplikacich oni obojí vysoce a poněkud i lítostivě sobě stěžují a přednášejí, jaké znamenité a škodlivé překážky jim při řemeslích a v živnostech jejich od židuov jak Pražských, tak všech jiných do měst Pražských přicházejících se dějí, tak že se jim ve všecky živnosti i řemesla vkládají, na kožišníky všelijaké věci chlupaté i některé nehodné vezou a lidem vyššího i nižšího stavu zase svobodně prodávají, po městě sem i tam se toulají, všudy s těmi věcmi stávají a tak lidi téměř bezděk k tomu nutkají, což vysoce jak majestátem od JJMtí, slavné a svaté paměti, císařův a králuov českých témuž řemeslu propůjčeným, tak zvláštní vejpovědí od slavné paměti císaře Maximiliana Druhého mezi nimi kožišníky z jedné a židy z strany druhé léta etc. 75 vynesenou zapovědíno jest; ktomu že štolíře [sic], nepořádné kožišníky, kteříž s městy Pražskými nic nemají, berni JMCské nedávají ani jiných břemen městských nepodnikají, anobž i nepořádné a zlo-pověstné ženy sobě za manželky berou, mezi sebou přechovávají i jinde v místech zapověděných, podezřelých a kdež právo městské nemuože, fedrují a tudy jim kožišníkuom, též také krejčířuom v takové příčině velice škodí, pročež že pro ně obojí hlav svých pozdvihnouti a díla svého odbejvati nemohou, ani jaké rady téměř že sobě dáti nevědí, jak by takovému zlému v cestu vkročeno i také též zlé a škodlivé přetrženo býti mohlo, tak aby dokonce k žebrotě, jakož že se již mnohým z nich tak jest stalo, nepřišli: protož že nás žádají, abychme jich obojích stížnosti k sobě přijali a VMtein při tomto obecním sněmu shromážděným také předložili a za ně k VMtem se přimluvili, abyste VMti, jakožto dva vyšší a přední stavové v království tomto Českém, takovým stížnostem jejich podle znění suplikací jejich v obšírnějších slovích a smyslu předloženým tolikéž vyrozumějíce podstatněji k JMCské za ně se přimluviti ráčili a podle VMtí my též tak, aby takové škodlivé a záhubné věci k přetržení přijíti a oni kožišníci a krejčiři při svých majestátích, vejpovědi a svobodách měšťanských od JMCské zuostaveni býti mohli. Jichžto žádosti my oslyšeti nemohouce, poněvadž židé v městech Pražských nejvíce takové své handle provozují, k VMtem za ně, jakožto spoluoudy své městské, se přimlouvajíce žádáme, abyste, VMti všickni tři stavové se spolčíce, laskavou přímluvu k JMCské učiniti ráčili, aby oni při takových svých svobodách a privilejích proti nim židuom i jiným takovým škůdcům řemesel svých od JMCské milostivě zuostaveni býti mohli. A v pravdě VMtem v krátkosti oznámiti muožeme, že se tuto netoliko řemesla a obchodu kožišnického a krejčovského, ale i jiných řemesel a obchodníkův, jako zlatníkuov, kupcův a kramářův, anobrž téměř všech vuobec v městech Pražských, ježto jakoukoli živnost vedou, dotejče; nebo říkaje toho řemesla, obchodu a živnosti, byť dosti skrovná byla, není, aby židé v ni se nevetřeli, jí neprovozovali a s ní vůkol nechodili, an jak ve všelijakejch kožišnickejch a krejčovskejch věcech handlují, tak v vínlch, vlně, vomastku, dobytku, vobilí, kupeckém a krámském zboží nejlepší a přední živnosti vedou, anobrž vymyšleno býti nemuože, več jsou se nevydali a čeho se neujimají. Nad to vejše tak pyšně a nádherně sobě počínají, že mnohý, židuov ne-znaje, takové ne za židy, ale za nějaké jiné lidi z stavuov vyšších je držeti bude, nýbrž jak sou se, jakožto lid zavržený a pod glejtem JMCské v těchto zemích JMti zuostávající, chovati museli, o tom netoliko paměti se nacházejí, ale také mnohým to známé a vědomé jest. Z toho pak, že takové svobody užívají a na žádného téměř nic nedávají, co jiného jde a pochází, než že jak nižšího tak vyššího stavu lidé a zvláště mladí skrze takové jejich chytrosti, fortely, praktiky, obmysly a šantročení statky své mizerně strojeni a připravováni bejvají. Kterémužto zlému a všechněm stavům velmi škodlivému aby jednou v cestu vkročeno a překážka učiněna byla, VMtí obzvláště ve vší uctivosti prosíme a žádáme, [že] VMti všickni tři stavové toho laskavě nápomocni býti a jednomyslně k JMCské za to se přimluviti ráčíte: což když se stane, žádná pochybnost není, než že to k místnému konci a vy řízení svému přivedeno bude, tak aby židé, majíce jistý řád sobě vydaný, pokudž by se jakých svých živností dotejkati měli z něho nevykračujíce, dále měšťanuom svobodným v živnostech, obchodech a řemeslech jejich překážky žádné pod skutečným trestáním nečinili ani činiti se nepokoušeli, z čehož 1 to půjde, že měšťané a obyvatelé v městech Pražských i jinde, živnost a řemeslo své s lepším užitkem a prospěchem vedouce, berně a všelijaké daně jinačeji i lehčeji odvozovati a jiná břemena městská podnikati moci budou. Čemuž všemu VMti když dokonale vyrozuměti ráčíte, té nepochybné naděje sme, že se toho tolikéž laskavě ujímati a nás všeckny v tom sobě poručené jmíti ráčíte, la skavé a dobrotivé odpovědi od VMtí očekávajíce.
Přihlásit/registrovat se do ISP