64. Rudolf II. oznamuje Kutnohorským, že zvoleným v městě jich výběrčím Jiříkovi mladšímu z Řásné a Jiříkovi Růžickému s komory České instrukci vydána byla, jak by při vybírání sbírky sněmem povolené k zaplacení dluhu 100.000 kop míš. chovati se měli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 26. března 1593. — Orig. v archivu města Hory Kutné čís. 4694.

Rudolf II. etc. Poctiví věrní naši milí! Jakož Jiříka mladšího z Řasné a Jiříka Růžického, sousedy vaše, za hodné osoby k vybírání sbírky jminulým sněmem na zaplacení jednoho sta tisíc kop míšeňských, v kderéž sou se předešle nejvyšší ouředníci zemští pro tehdáž nenadálú potřebu míst hraničních v království našem Uherském vzdlužili, svolené, uznáváte: i vězte, že jest jim k témuž ouřadu v komoře naší české náležitá povinnost vydána s jistým napomenutím, jakby se při tom vedle znění artikule sněmovního, užívajíc ho místo instrukcí, chovati měli. A protož i vám milostivě poroučeti ráčíme, abyste sami na to také svůj obzvláštní bedlivý pozor drželi, aby taková zbírka každého téhodne zouplna bez umenšeni a všelijakých forteluov vycházela a časně nejvyšším berníkuom na hrad Pražský i s poznamenáním, co toho každý tejden vybráno jest, posýlána byla. Neb jestli by tu co buď nedbanlivostí vaší a těch vejběrčích aneb nějakým fortelem sešlo, aneb že by ta sbírka časně, jakž sněm vyměřuje, zouplna odvozována nebyla, tehdy o to slušně k osobám vašim hledíno býti má. Ale není naděje, abyste k tomu přijíti dopustili. Na čemž také netoliko sněmovnímu snesení zadosti učiníte, ale i naši milostivu a jistu vuoli naplníte. Dán na hradě našem Pražském v pátek po sv. Joachymu léta etc. devadesátého třetího etc.

Poctivým šepmistrům a konšelům na Horách Kutnách, věrným našim milým.
Přihlásit/registrovat se do ISP