59. Zpráva sněmovních vyslanců, z Hory Kutné o sněmovním jednání dne 23. a 24. března 1593.

Orig. v archivu města Hory Kutné 5. 4710.

V outerý po neděli Oculi 22 [sic!] Martii nebylo nic jednáno, než stavové dva vyšší zavřeli se v soudní světnici a tam sami sněmovali. Potom odložili sněmu do 8 h. V středu po neděli Oculi, po třinácté hodině sešli se vyslaní z měst na Staroměstkej rathouz a potom sme byli puštěni do rady a dále toto konáno:

1. Bydžovští přijati do stavu městskýho, a tu připověděli k pánuom Pražanům i jiným městuom náležitě a uctivě se chovati a jha i břemen snášeti.

2.Od nás z měst posluov na pány Pražany tato žádost vznešená: poněvadž stavové od obce někderé své stížnosti přednesli a mezi nimi i ten artikul, jak se překážky v exekucí činí a při soudech našich toho mnoho se trefuje, abychom také to na stavy vznesli a k Jich Mtem se v tom připojili.

3.Kterak administrátor konsistoře Pražské mnohé obtížnosti městuom činí, kněží jim vyzdvihuje, kdy chce, jak chce a jiné jim podává, ješto v mnohých obcích dobře spokojeni s knězem sou a na něm přestati mohou, jim je bere, k některým věcem mimo starobylý spůsob je nutí, k legatu jeho Svatosti papežské je vodí, aby závazky činili, k tomu nutí, a skrze to obce k outratám a pojezduom nemalým přivozuje; protož že žádají, aby páni Pražané, jakožto hlava a okrasa jiných měst, ráčili se přimluviti k stavům království tohoto, aby taková překážka od téhož pana administrátora, poněvadž jest to zří zením zemským vysoce zapovědíno, více se nedala a zbouření ňakého se uvarovati mohlo.

4.Jaký nedostatek při apellacích jest, a poněvadž pak fundací při též apellací na to se vzta huje, aby z Pražan čtyry osoby tam vždycky byly a tuto již poslední p. Vácslav K. umřel, aby JMCská pak ráčil jiné voliti a dosaditi.

Potom v potaz páni Staroměští [sic] vešli, a po potazu skrze pana primasa vynesen nález tento: že sou páni ráčili žádost tuto vážiti a vidí se jim, že by to bylo zbytečné, aby měli se stavuov vyšších dotazovati, co sou o nějaké stížnosti mezi sebou měli a přednášeli, a více by to k všetečnosti, nežli k jakému dobrýmu slovu přičteno bylo. Pak nechť oni své stížnosti přednášejí, však jestli to sněmem stieženo bude i k nim že se to hne. Strany p. administrátora, aby se k stavům přimluvili, vidí se jim věc zbyteční, nebo, poněvadž JMCská ráčí před rukami býti a naším pánem laskavým a milostivým, když budem míti audienci, můžeme po jiných tam zůstati a naše stížnosti, v spis nebo supli-kací uvedouce, JMCské přednésti, a opatření žádati moci budeme, aby ňáký řád lepší v konsistoři naší byl. A podle toho i strany práv našich městských, podle nichž my vejpovědi své činíme, poněvadž od stavuov vyšších za nic se pokládají, ano i při vrchním právě jich se neváží, než na zřízenie zemská vejpovědi naše se reformují: což nemůže než nám s obtížností našich povinností a závazkuov býti, poněvadž my ne podle zřízení zemského, ale právy těmi se řídíme a lidé podle nich své stížnosti přednášejí, a na to se teď od mnoha časuov očekává, aby s zřízením zemským srovnána byla, k čemuž též že může přijíti, a ti potom zvědí, kteří na tom seděti budou, jak se to trefiti může, aby jedno s druhým se srovnávalo. Protož aspoň potřebí za to JMCské žádati, aby nám práva ta osvobozena byla, abychom se vedle nich řídili, pokud to srovnání se nevykoná, a vedle nich abychom vejpovědi činili i ty od vrchního práva váženy byly.

Strany apellací dosazení ta věc při JMCské od pěti let se jedná a poznamenané osoby sou JMCskó podány. Však zpráva jest, že JMCská na tom se zůstavovati ráčí a jinými neráčí dosazovati chtíti, než těmi, kdeří by německy i latině uměli. Pak nynie v Pražských městech, budeli na nás to podáno, abychom osoby jmenovali, nevíme skuoro koho; však špatně již páni mistři a páni bakaláři se vosazují a nevíme skůro koho obrati a jmenovati.
Přihlásit/registrovat se do ISP