56. Královské přednesení na sněm, jenž zahájen byl dne 19. března 1593 na hradě Pražském.

Rukop. souč. v arch. města Prahy č. 1080.

Předložení sněmovní.

JMt. Řimský císař, Uherský a Český etc král etc, pán náš nejmilostivější, ráčí od stavuov království Českého, jakožto od svých věrných poddaných milých, že jsou se k tomuto nynějšímu od JMCské rozepsanému a položenému sněmu obecnímu sem poddaně a poslušně sjeli a najíti dali, s obzvláštní milostí přijímati a tolikéž jim milostivě oznamovati, že by JMt. nadepsaných stavův, věrných poddaných svých milých, rozepsáním a položením tohoto sněmu obecního a zvláště nynějšího času, aby se soudu zemskému žádná překážka nestala, nýbrž chudí i bohatí k svým spravedlivostem přicházeti mohli, rád ušetřiti a ušanovati byl ráčil: ale poněvadž toho veliké a vysoce duoležité příčiny a potřeby podle tohoto nynějšího nebezpečného běhu jsou, kterýchž netoliko až posavad neubývá, nýbrž ty se čím dál vždy víceji rozmnožují a menší potřeba časem větši ustoupiti musí, z té příčiny toho jest JMCská nikoliv pominouti moci neráčil, nežli pro dotčené vysoce duoležité a nevyhnutedlné potřeby, jak JMCské vlastní, tak také království Českého a zemí k němu příslušejících, ano i všeho křesťanstva se dotýkajících, tento sněm k tomuto času milostivě položiti a rozepsati dáti.

A JMCská o tom milostivě pochybovati neráčí, že z počátku psaným stavům království tohoto českého v dobré paměti zuostává, co jest jim na předešlých sněmích obecných, zvláště pak léta etc. 90, o velikých nebezpečenstvích, v kterých hranice křesťanské v království Uherském strany nejouhlavnějšího a krve křesťanské dědičného a žíznivého nepřítele Turka postaveny jsou, v jistých artikulích obšírně předloženo bývalo; což vše pováživše stavové při sobě zdravě a uznavše toho znamenitý a bezelstný příčiny býti, aby táž hranice proti tak schytralému, obmyslnému a úkladnému nepříteli osazením lidu válečného každého času v dobré bezpečnosti zuostávati, a kdyby jaké nebezpečenství od téhož ukrutného nepřítele buď činěním vpáduov neb jinak nastávati chtělo, tomu ihned s pomocí pána Boha všemohoucího odoláno a odpíráno býti mohlo, neohlldajíce se na žádné stížnosti, chudoby a jiné mnohé své vlastní a poddaných svých nedostatky, než majíce utrpení a křesťanskou lítost nad tím souženým lidem v království Uherském, příkladem předkuov svých, kteří jsou mnohé a časté pomoci pro zdržení a zachování království Uherského a míst pomezných předešlým císařuom Římským, Uherským a českým králuom, slavných a svatých pamětí, činívali a dávali, berni domovní za tři léta pořad zběhlá na opatření dotčených hranic proti pomezím Tureckým z své svobodné a dobré vuole na dva rozdílný terminy, totiž polovici na den sv. Bartoloměje a druhou polovici na den sv. Mikuláše, potom hned příštího, nejvyšším berníkům na hrad Pražský k odvedeni a vyplnění poddaně svolili.

I poněvadž jest taková na tři léta svolená domovní berně pominulým terminem svatomikulášským již vyšla a stavové, věrní poddaní JMCské, to při sobě rozumně povážiti mohou, kdyby jmenovaný hranice i napotom neměly tolikéž lidem válečným, jakž náleží, dostatečně opatřeny býti, jaké by převeliké nebezpečenství království tomuto a zemím k němu příslušejícím, zvláště pak markrabství Moravskému s knížetstvím Slezským, jakožto nepříteli Turku nejblíže přísedícím, a skrze ztrátu týchž hranic (čehož pán Bůh milostivě uchovati rač) nenabytá škoda pojíti musela: a protož JMCská k stavům, nechtíc jich obšírným opakováním o potřebách hraničných, kteréž jim všem dobře povědomé jsou a na oko se spatřují, zbytečně zaneprazdňovati, té milostivé, duověrné a nepochybné naděje býti a jich za to otcovsky žádati ráčí, poněvadž JMCské bez opravdivé, skutečné a podstatné, království, zemí a věrných poddaných svých milých pomoci tak znamenitému a velikomocnému nepříteli odolati, hranice svými vlastními důchody (rozzastavivše JMCská a na větším díle i odprodavše statky svý komorní a k tomu se ještě v znamenitou sumu peněz pro samé zdržení lidu válečného v Uhřích ku potěšení a pro lepší bezpečnost zemí těchto vzdluživše, opatřiti a sumou na všech místech, zvláště pak při tak širokých hranicech, kteréž se přes sto mil vzdálí vztahují, vpádům a jiným nepřátelským předsevzetím brániti nikoliv možné není, aby oni sobě všecky ty příčiny a potřeby, tak dobře svý vlastní jako JMCské, ku paměti, jako milovníci vlasti a vrchnosti své, přivedli a JMCskou i nyní svou pomocí neopouštěli, nýbrž z věrný a poddaný lásky berni domovní pro retuňk a ochranu často psaných pomezných a hraničných míst a ubohých křesťanuov moc tyranskou, soužení a nátiskuov od nepřítele Turka trpících ještě za tři léta pořad zběhlá vším tím spůsobem, jako léta etc. 90. z každého domu po 20 gr. na předešlý dva rozdílný terminy dobrovolně a poddaně svolili a při tom také to skutečně nařídili a opatřili, aby již jmenovaná berně domovní při vyjití jednoho každého terminu vždycky zouplna a bez umenšení neb nedostatkuov vycházela a s exekucí proti těm, jenž by se podle zavření a snesení sněmovního poslušně zachovati a berni svou složiti a odvozovati zanedbávali (skrze což mnozí a škodliví spletkové při hranicech pocházejí) bez ušetření jednoho každého, tolikéž po vyjití jednoho každého terminu se přikročilo a v tom náležitá rovnost zachována byla. A JMCská některé obzvláštní pilné a duoležité artikule pod literami A, B, C, D, na kterýchž království tomuto a zemím k němu příslušejícím, jako strany tureckého předsevzetí a nařízení defensí neboližto veřejnosti vysoce mnoho záleží, ad partem stavům k jich bedlivému, pilnému a dostatečnému (o čemž JMCská žádné pochybnosti míti neráči) uvážení a vyřízení podle této proposici podávati ráčí.

Kdež jsou také často psaní stavové království Českého na pominulém sněmu obecným, kterýž léta etc. 90. držán byl, k milostivé žádosti JMCské z upřímné a poddané lásky a náchylnosti, kterouž jsú každého času v skutku a opravdově k JMCské, králi a pánu svému nejmilostivějšímu, prokazovali a v tom se volni nacházeti dávali, z každého věrtele piva bílého neb ječného, kteréž na prodaj se vystavuje, 6 gr. č. dáti a vejběrčím k tomu nařízeným na určité kvartály a časy spravovati též do tří let pořad zběhlých svolili.

I poněvadž takové posudní při tomto posledním terminu svatořehořským již vyšlo, JMCská jsouc v velikých nedostatcích, jakž všem povědomé jest, nyní postaven, ráčí z důležité své potřeby stavův, věrných poddaných svých milých, za to milostivě a otcovsky žádati, aby oni na vychování dvoru JMCské takové posudní od vyjiti tohoto terminu posledního ještě za tři léta pořád zběhlá, vším tím spůsobem, jakž jest předešla bylo, k obzvláštnímu JMCské zalíbení dobrovolně svolili, a to tak tímto sněmem nařídili a dostatečně opatřili, aby se jeden každý ze všech várek (buď že by vařiti dal, neb nevařil) listem přiznavacím pořádně a spravedlivě přiznával, a v tom aby nižádný obmyslův a rozličných forteluov, jakož jsou toho mnozí až posavad činívali, k veliký a znamenitý újmě a ublížení JMCské posudního, užívati a obmejšleti nikoli nemohl. A z těch šesti grošuov aby s volí stavuov na lepší vychování dvoru JMCské čtyry groše a ostatní dva na splacení jistin a úrokuov stavuom povinovatých vycházely a odvozovány byly: což JMCská od týchž stavuov, věrných poddaných svých milých, jimž vší milostí svú císařskou a královskou každého času předně nakloněn býti, s obzvláštní milostivou vděčností přijíti chtíti ráčí.

Jakož také stavuom království tohoto Českého v dobré paměti zuostává, že jest JMCská, podle milostivého zakázání svého, tu potřebnou a království tomuto užitečnou věc strany plavby po Labi až do moře skutečně fedrovati a léta pominulého etc. 90. obzvláštní komisi v městě Magdeburce i s kurfiršty a knížaty i jinými stavy svaté říše, jichž se tu dotýče, o to držeti ráčil, kderéhožto jednání od stavuov království tohoto nařízené osoby tolikéž jsou přítomny byly: i aby stavové tomu všemu, na čem ty věci až posavad pozuostávají, gruntovněji vyrozuměti mohli, JMCská jim příležitě obzvláštní spis pod literami E, F podávati a o tom pochybovati neráči, že dále to, co k dokonalému vyřízení tak potřebného artikule zapotřebí uznáno bude, při tomto sněmu podle JMCské vyříditi a touž věc k místu a konci přivésti fedrovati nepominou.

Vedle toho JMCská stavův milostivě tajiti neráčí, že se znamenití nedostatkové při berničných, posudních a jiných od 79. až do 89. léta přijatých počtích nacházejí, což JMCské i stavům království tohoto, kterýmž se jich dluhové podle sněmovního snesení z svolených sbírek oplacovati mají, zvláště pak tomu chudému lidu válečnému na hranicích Uherských s velikou škodou (neb nemalí restantové a summy k spravení ještě pozuostávají a mnozí svuoj vlastní oužitek v tom jsou až posavad obniejšleli) býti se poznává. I poněvadž takoví a k těm podobní neřádové slušně k přetržení, aby netoliko JMCská, ale i stavové tím jisti a bezpečni byli, že jicb svolené pomoci ne jinam, než v místa náležitá podle jednomyslného stavuov sneseni obráceny bývají, přijíti mají, z těch příčin JMCská toho milostivě žádati ráčí, aby obzvláštní přísežnou osobu při berni, kteráž by podle jiných od stavuov k tomu nařízených berníkuov do obzvláštních kněh sobě všecky příjmy a vydání poznamenati a z toho pořádný počet učiniti povinna byla, jmiti a tak každého času o všech věcech dobrou a gruntovní zprávu in specie vzíti moci ráčil, té milostivé naděje JMCská k často psaným stavuom království českého jsouce, že pro zachování dobrého řádu v tyto JMCské slušný žádosti svý povolení dadi.

A poněvadž již jmenovaní spletkové a nedostatci na větším díle odtad pocházejí, že jsou se předešle poctové časně nekladli a nepřijímali, a proti těm osobám, které berně a restanty svý nespravovaly, s exekucí sněmem vyměřenou, jakž by býti mělo, se ne přikračovalo: v čemž se JMCské za potřebné býti vidí, aby napotom vuobec všickni netoliko časně vo spravení a složení svých pozuostávajících restantův napomenuti, nýbrž také po vyjití jednoho každého roku nejméně v puoi létě pořad zběhlém poctové náležitě odvozováni a přijímáni bývali.

Vedle toho JMCská také stavuov milostivě žádati ráčí, aby na místě těch zemřelých a předešlými sněmy k srovnání práv horních, tudíž také práv městských s zřízením zemským, nařízených osob jiné, které by spolu s JMCské komisaři takové věci vyříditi a na místě postaviti pomohly, tímto sněmem volili.

Při tom stavům tři obzvláštní artikule pod literou G., jeden, aby podle zavření sněmovního ve všech krajích království tohoto všickni obyvatelé skrze osoby k tomu sněmem nařízené pořádně popsáni byli a nejvyšší berníci zemští tím lepší a gruntovnější zprávu a vědomost míti, jak mnoho poddaných jeden každý z obyvateluov má, a tudíž tím snázeji svolené berně zvyupomínati mohli, druhý strany plavby z hor Trutnovských s dřívím ku pohodlí Hory Kutny, třetí vo skrácení a ublížení, kderéž se JMCské na clech pomezných děje, k uvážení a, pokudž by čas k tomu sloužil, i k náležitému vyřízení příležitě podávají.

Naposledy JMCská stavuom milostivě oznamovati ráčí, že jest radě a komorníku svému a nejvyššímu hofmistru království tohoto českého za jeho věrné a platné stále a v mnohých příčinách k obzvláštnímu zalíbení JMti vskutku prokázané, učiněné služby 15000 kop míš. gr. č. k prvnější na panství Mělnickém mající sumě milostivě připsati a přiraziti poručiti, tolikéž také panství Kunžvartský Krištofovi Hendrychovi z Zedtwitzu ještě na tři životy, však s jistými výminkami, propůjčiti ráčil, za to stavuov milostivě žádajíc, aby k tomu ke všemu také své povolení dali.

A poněvadž často psaní stavové království českého z tohoto obšírného předložení a přednesení takovým vysoce duoležitým, znamenitým a pilným potřebám dostatečně jsou vyrozuměli, JMCská k nim té milostivé a konečné naděje býti ráčí, že mezi sebou takové potřebné věci a artikule k brzkému, spěšnému vyřízení pro uvarování zbytečných outrat, zvláště pak proto, aby lidé, kteří při soudě činiti mají, žádné slušné příčiny k stížnosti strany odkladu neb pruotahu nějakého neměli, fedrovati a, neodjíždějíc odsad, tomuto jednáni sněmovnímu až k zavírce téhož sněmu s obzvláštní pilností a bedlivostí přítomni budou, též také se vedle obzvláštní JMCské milostivé duo věrnosti svolením jich upřímně, poddaně a povolně ukáží. A což tak stavové království tohoto na tyto JMCské milostivé žádosti z upřímné, věrné a poddané lásky učiní, mohou tím jisti býti a na to se dobře ubezpečiti, že to JMCské v žádné zapomenutí přijíti nemá, nýbrž vejš dotčeným stavuom všem společně i jednomu každému zvláště vší milostí svou císařskou skutečně vzpomínati a nahrazovati ráčí, nicméně také JMCská stavy vedle starobylého chvalitebného pořádku a obyčeje, že jim takové dobrovolné svolení na jejich privilejích, svobodách, starobylých zvyklostech a pořádcích beze škody a ujmy býti má, dostatečným reversem opatřiti a jejich milostivým císařem, králem a pánem býti a zuostávati ráčí.
Přihlásit/registrovat se do ISP