SNĚMY ČESKÉ

OD LÉTA 1526 AŽ PO NAŠI DOBU.

vydává

KRÁLOVSKÝ ČESKÝ ARCHIV ZEMSKÝ.

VII.

1586 - 1591,

V PRAZE.

NÁKLADEM VÝBORU ZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. - TISKEM DRA EDV. GRÉGRA.

1891.

Sedmý díl "Sněmův českých" obsahuje léta 1586 až 1591. V období tom svoláni byli sněmové r. 1586, 1588, 1589 a 1590, při letech 1587 a 1591 uveřejněny jsou s jednáním sněmovním spojené prameny. Spořádání, sestavení listin dělo se obvyklým již od třetího dílu způsobem. Vedle záležitostí berních, kteréž i v těchto letech byly věcí nejpřednější, zajímavá jsou jednání o defensí v příčině vzájemné pomoci zemí koruny České za času války proti Turku. K tomu připojeny zprávy v příčině účastenství některých manství v říši Německé při takové defensí. L. 1588, když nastal spor o zvolení arciknížete Maxmiliana za krále Polského, byl by málem na poli válečném na místě Turka objevil se soused Polák. Uveřejněné listiny některé podávají o tom bližší zprávy. Na náboženské záležitosti v království Českém, zvláště pak na neutěšené poměry konsistoře pod obojí vrhají ostré světlo stížné žaloby administratora s konsistoří v příčině neposlušnosti a odpadlictví od staré víry královských a jiných měst. Z ostatních zde uveřejněných pramenů zasluhují povšimnutí akta o procesu proti purkrabímu Karlštejnskému Janovi Vchynskému ze Vchynic, o jednání s Chebskými v příčině odvádění berně, o dluzích královských a zastavených i prodaných statcích komorních.

Vedle přípovědi v šestém dílu "Sněmů českých" přiložen jest mimo osobní a místní rejstřík také věcný ze všech dosavade vydaných a obsahy z prvních pěti svazků, aby usnadněna byla práce při bádání v "Sněmích českých". Rejstříky a obsahy mohou buď k jednotlivým svazkům přiděleny nebo při sedmém dílu ponechány býti.

Při redakci účastny byly opět dříve již jmenované osoby.




Přihlásit/registrovat se do ISP