44. Vyslaní Kutnohorští v Praze oznamují šepmistrům a radě na Horách Kutných, že sněm zavřen jest, o věcech horních že komory (dvorská česká) jednají.

V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. 1586, 14. prosince. - Orig. v arch. města Hory Kutné č. 3836.

Službu svú vzkazujem etc. Podle toho nečiníme VMti tejna, že sněm tento pátek pominulý [12. prosince] jest zavřín a tyto dny se spisuje a, dá-li pán Bůh, zejtřejšího dne, jakž tomu srozumíváme, corrigován bude a JMCské k přehlídnutí se podá. Strany hor nemůžeme tomu rozuměti, aby před těmito božími hody co řízeno býti mělo, než naděje jest, že stavové komisaře naříditi a jim to v moc dáti ráčí; však jest věc jistá, že oboji komora nad těmito věcmi horními sedějí něco více než od týhodne a to, co jest onen čas na Horách Kutnách vznášeno a jaké správy činěny, se váži, a tak naše očekávání bude na ten čas daremní. Protož VMti žádáme, že ráčíte tuto středu nejprvé příští pro nás koně s vozem poslati, abychom také domuov se navrátiti mohli a času daremně nemařili a outrat uskrovnili. S tím milosti božské VMti poroučíme. Datum v Novém městě Pražském v domu Václava Kbelského v neděli po sv. Lucii léta LXXXVI.

 

VMtí vyslaní.


Přihlásit/registrovat se do ISP