43. Rytířstvo na sněmu shromážděné přijalo do stavu svého Matiaše a Zigmunda Freysichselbsty z Freudenpachu a Šimona Fidlera z Muldavy.

1586, 13. prosince. - Úř. zápis souč. v kat. rel. žl. 182-89, č. 47, fol. l. 16.

v kr. česk. arch. zemsk.

Páni z rytířstva podle svobod stavu svého z plného sněmu obecního, kderýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po svatém Martině léta etc. osmdesátého šestého, na obzvláštní přímluvu osob panského i rytířského stavu, přijali jsou do téhož stavu rytířského Matyáše a Zykmunda, bratří vlastní Frejsichselbsty z Frejdnpachu a Simeona Fidlera z Muldavy i s dědici jich obojího pohlaví, a mají se dskami zapsati, jakž toho obyčej a řád jest, a prvé se s nejvyšším písařem království Českého a jinými při témž úřadě smluviti. Poslové na to byli jsou: Burian Trčka z Lípy, na Světlý nad Sázavou, podkomoří království Českého, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Bernart starší z Hodějova a na Lčovicích, Vilím Vostrovec z Kralovic a na Vlašimi, JMCské rada a prokurator v království Českém, Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Libni nad Vltavou, JMCské rada, Bohuslav Malovec z Malovic a na Dřitni, Radslav Vchynský ze Vchynic a na Teplici, Vilím starší Malovec z Malovic a na Kolodějích, nejvyšší berník v království Českém, Jan Markvart z Hrádku a na Nekmiři, Sezima Miřkovský z Tropčic na Verušičkách, Albrecht Pětipeský z Chyš a z Egrberku a na Byšicích, Jan Libenický z Vrchovišť na Libenicích, Joachym Kalenice z Kalenic a na Zručech, Šebestian Lažanský z Bukové na Kříči, Erazim Ginter z Moren s takovou při tom vejminkou etc... Stalo se léta osmdesátého šestého v sobotu den sv. Lucie Otilie.
Přihlásit/registrovat se do ISP