36. Šepmistři a rada na Horách Kutných vyslaným svým, aby, poněvaž na sněmu artikul o vyzdvižení hor, zvláště pak Hor Kuten, projednáván býti má, v Praze zůstali a co by obci jejich prospěšného bylo, jednati pomáhali.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1586, 26. listopadu. - Orig. v arch. města Hory Kutné č. 3817.

Službu svú vzkazujeme, slovutní páni, přátelé naši milí. Téhož zdraví a v něm jiného všeho dobrého přejeme vám věrně rádi. Psaní vaše nám dnešního dne dodané, coby v sobě obsahovalo, jsme vyrozuměli. A nám se vidí, poněvadž mezi jinými artikuly sněmovními také ten na stavy o vyzdvižení hor zde v království Českém a obzvláště Hor Kuten, jakožto obzvláštního klenotu vší země a komory JMC, podán jest, abyste v městech Pražských posečkali a na to, k čemu by se dále schylovati chtělo, pozor jměli, a mezi tím, co jsme předešle vznášeli a v čem za opatření žádali, to připomínali. Nebo my co bychom tak nyní nového, mimo což předešle na zbyt vznášeno jest, přednášeti jměli, na ten čas nepoznáváme. Z strany vkladu ve dsky bez relatoruov, poněvadž se vám k tomu od pana Šenfelda taková příčina a trošt dobrý dává, o to s radou a pomoci pánuov přátel také solicitovati, a poněvadž JMt pán, pan Adam Slavata nám za tak laskavého pána se stavěti a nás v potřebách našich tak platně fedrovati ráčí, (což my rádi se vší vděčností přijímáme), dále v tom i v jiných příčinách jeho fedruňku užívati, a co se bratří Jahnuov tkne, k tomu, aby z ty kommissí sjíti mohlo, vésti moci budete. Podle toho vám příležitě odpověď od pana Jana nejstaršího Lukavecského na poselství naše, k němu dnuov pominulých učiněné, nám dnešního dne odeslanou a při tom celý fascikul té věci odsýláme, kterouž panu příteli našemu ukážete, a poněvadž již on pan Jan se Janem nejstarším Lukaveckým podpisuje, nebude-li tento nynější podpis předešlým našim k němu činěným poselstvím na škodu, též poněvadž on pan Jan Lukavecský to mluví, že litujíc škody té vdovy, ji by ty koně na jisté rukojmě propustiti chtěl, mohlo-li by to bez ublížení spravedlnosti naší a poddaných našich se to státi, o to s panem přítelem naším rozmluvte a co bychom dále v té věci před sebe bráti jměli, radu vezměte. U nás se snáší, poněvadž pan Jan Lukavecský v tom se mnoho pronáší, že by rád s námi v dobrém přátelství a sousedství bez těch souduov a nevoli býti chtěl, mohla-li by ta věc smlouvou skrze JMt pána pana Slavatu pokoštována a k místu přivedena býti; o čemž také s JMtf pánem, pokudž k tomu příležitost shledáte, rozmluviti moci budete. Ptákuov jsme žádných optati nemohli, bude-li noci co objednáno býti, vám pro pana kancléře JMt a pro pana Šenfelda odeslati nepomineme. S tím se pán Buoh nám v dobrém zdraví s šťastnými a veselými novinami shledati dáti rač. Datum na Horách Kutnách v středu po památce sv. Kateřiny léta Páně osmdesátého šestého.

 

Šepmistr a rada na Horách Kutnách.Slovutným pp. Tobiašovi Třískovi a Pavlovi Litomyšlskému, vyslaným na ten čas do měst Pražských etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP